Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

VNW Intellectuele Eigendom Editie 2017-2018

Gebonden Nederlands 2017 9789012400756
Niet leverbaar.
19,95

Samenvatting

VNW - Intellectuele Eigendom 2017/2018 bevat een op het onderwijs afgestemde selectie van Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen, zoals het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, reclame en oneerlijke handelspraktijken.

VNW - Intellectuele Eigendom 2017/2018 is een overzichtelijke en makkelijk hanteerbare wettenbundel. De opgenomen teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen.

VNW - Intellectuele Eigendom 2017/2018 maakt deel uit van een reeks educatieve wettenverzamelingen van Sdu.

Specificaties

ISBN13:9789012400756
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:621
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:28-8-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

1.0 van de 5
1 stem
0
0
0
0
1

Over P.A.C.E. van der Kooij

Mr. P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door P.A.C.E. van der Kooij

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

Algemeen
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979 / 1
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-Verdrag) / 2
Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad / 3
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten / 4

Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971 (uittreksel) / 5
Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996) / 6
Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996) / 7
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Conventie van Rome) / 8
Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken / 9
Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij / 10
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie) / 11
Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) / 12
Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's / 13
Richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken / 14
Richtlijn 2014/26 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt / 15
Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet) / 16
Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912 (Wet op de naburige rechten) / 17
Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) / 18
Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Databankenwet) / 19

Handelsnamen, merken en modellen
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam (Handelsnaamwet) / 20
Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (uittreksel) / 21
Verordening (EG) Nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (Gecodificeerde versie) (uittreksel) / 22
Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen / 23
Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) / 24
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten / 25
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) / 26

Octrooirecht
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (uittreksel) / 27
Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag / 28
Verordening (EU) Nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht / 29
Verordening (EU) Nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming / 30
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (toekomstig) / 31
Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen / 32
Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1995) / 33

Kwekersrecht
Verordening (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (uittreksel) / 34
Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005) (uittreksel) / 35

Reclame en oneerlijke handelspraktijken/verspreide wetgeving
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (uittreksel) / 36
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (uittreksel) / 37
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel) / 38
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken) / 39
Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) / 40
Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie(bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan / 41
Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht (uittreksel) / 42
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (uittreksel) / 43

Alfabetisch trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        VNW Intellectuele Eigendom Editie 2017-2018