Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Sdu Wettenbundel 2021-2022 (vh Blauwe VNW)

Verzameling Nederlandse Wetgeving deel A, B, C (Staats- en bestuursrecht, Burgerlijk (proces)recht, Straf(proces)recht)

Paperback Nederlands 2021 9789012407007
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

De complete Sdu Wettenbundel 2021-2022, ook bekend als de Blauwe VNW. Ideaal voor alle rechtenstudenten én professionals. De bundel bestaat uit 3 handzame delen, ideaal voor tijdens je college. Ook voor de professional is een compleet overzicht van de Nederlandse Wet-en regelgeving onmisbaar. Met deel A (Staats- en Bestuursrecht) ontvang je ook gratis toegang tot de online versie met extra content!

De Sdu Wettenbundel 2021-2022 biedt in drie handzame delen het complete overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving:
- Staats- en bestuursrecht
- Burgerlijk (proces)recht
- Straf(proces)recht.

Wat zijn jouw voordelen met de Sdu Wettenbundel?
- Altijd online met de gratis online versie, zodat je de Sdu Wettenbundel overal kunt raadplegen;
- Uitgebreid register en zelfklevende tabbladen. Zo zoek je veel handiger;
- Advocaten én rechters gebruiken de Sdu Wettenbundel;
- De bundel bestaat uit 3 delen, zodat je soms maar 1 boek hoeft mee te sjouwen. Dat scheelt!

Kortom, begin jouw studie goed met de Sdu Wettenbundel!

Wist je trouwens dat jouw hoogleraren de inhoud bepalen van de Sdu Wettenbundel?
- Prof. mr. B. Barentsen, hoogleraar Sociaal Recht en bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de Universiteit Leiden
- Prof. dr. L.F.M. Besselink, hoogleraar Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam
- Mr. dr. M.L. van Emmerik, universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland
- Prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar Straf(proces) recht en Victimologie aan de Universiteit van Tilburg
- Prof. mr. A.L.M. Keirse, raadsheer aan het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht
- Mr. H.J. de Kloe, universitair docent Ondernemings- en Insolventierecht aan de Erasmus School of Law
- Mr. B. Kratsborn, docent Publiekrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Den Bosch
- Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Erasmus School of Law (Rotterdam), hoogleraar Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat te Rotterdam
P- rof. mr. B.A. Schuijling, hoogleraar Burgerlijk recht en directeur Onderzoekcentrum Onderneming en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
- Prof. dr. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Straf(proces)recht aan de Open Universiteit,hoogleraar Internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Prakken d'Oliveira
- Prof. mr. E. Steyger, hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Advocaatpraktijk E. Steyger B.V.
- Prof. mr. J.M.H.F. Teunissen, emeritus-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Algemene Staatsleer aan de Open Universiteit
- Mr. C.Wisse, hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
- Mr. dr. M. Zilinsky, universitair docent Internationaal Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en adviseur bij Houthoff

Specificaties

ISBN13:9789012407007
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:6750
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:28-7-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.8 van de 5
4 stemmen
3
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Bas Kortmann

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann is hoogleraar burgerlijk recht en rector magnificus van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Andere boeken door Bas Kortmann

Over Toon van Mierlo

Prof.mr. A.I.M. van Mierlo (1957) is, na zijn studie en promotie aan de Universiteit van Nijmegen, aanvankelijk werkzaam geweest in de advocatuur te Den Haag en Amsterdam. Vanaf 1993 is hij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sedert 2002 combineert hij die werkzaamheden met de advocatuur, thans bij NautaDutilh te Rotterdam.

Andere boeken door Toon van Mierlo

Inhoudsopgave

Deel A Staats- en bestuursrecht
Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

- Staatsrecht centrale overheid
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / A1
Grondwet / A2
Tweedelezing wetsvoorstellen / A2
Regentschapswet 2013 / A3
Wet algemene bepalingen / A4
Bekendmakingswet / A5
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen / A6
Wet ministeriële verantwoordelijkheid / A7
Wet lidmaatschap koninklijk huis / A8
Kieswet / A9
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / A10
Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal / A11
Reglement van Orde voor de ministerraad / A12
Wet op de parlementaire enquête 2008 / A13
Wet op de Raad van State / A14
Comptabiliteitswet 2016 / A15
Wet Nationale ombudsman / A16
Ambtenarenwet / A17
Wet openbare manifestaties / A18
Algemene verordening gegevensbescherming / A19
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming / A20
Algemene wet gelijke behandeling / A21
Wet College voor de rechten van de mens / A22
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte / A23
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid / A24
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen / A25
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen / A26

- Decentralisatie
Provinciewet / A27
Ambtsinstructie commissaris van de Koning / A28
Gemeentewet / A29
Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten / A30
Wet tijdelijk huisverbod / A31
Besluit tijdelijk huisverbod / A32
Wet gemeenschappelijke regelingen / A33
Financiële-verhoudingswet / A34
Waterschapswet / A35
Wet op de Sociaal-Economische Raad / A36
Europees Handvest inzake lokale autonomie / A37

- Nederlanderschap c.a.
Rijkswet op het Nederlanderschap / A38
Europees Verdrag inzake nationaliteit / A39
Vreemdelingenwet 2000 / A40
Vreemdelingenbesluit 2000 / A41
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen / A42
Protocol betreffende de status van vluchtelingen / A43
Wet inburgering / A44

- Algemeen bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht / A45
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (deels toekomstig) / A46
Procesreglement bestuursrecht 2017 / A47
Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014 / A48
Wet openbaarheid van bestuur / A49
Beroepswet / A50
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie / A51
Besluit proceskosten bestuursrecht / A52
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur / A53
Dienstenrichtlijn / A54
Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uittreksel) / A55

- Bijzonder bestuursrecht
Algemene wet inzake rijksbelastingen / A56
Wet ruimtelijke ordening / A57
Besluit ruimtelijke ordening / A58
Woningwet / A59
Huisvestingswet 2014 / A60
Onteigeningswet / A61
Wet voorkeursrecht gemeenten / A62
Crisis- en herstelwet / A63
Belemmeringenwet Privaatrecht / A64
Wet milieubeheer / A65
Activiteitenbesluit milieubeheer / A66
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / A67
Besluit omgevingsrecht / A68
Regeling omgevingsrecht / A69
Waterwet / A70
Besluit milieueffectrapportage / A71
Omgevingswet (toekomstig) / A72
Wegenwet / A73
Wet verplichte GGZ / A74
Wet zorg en dwang / A75
Drank- en Horecawet / A76

- Socialezekerheidsrecht
Participatiewet / A77
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 / A78
Wet langdurige zorg / A79
Jeugdwet / A80
Wet arbeid vreemdelingen / A81

- Mededingingsrecht
Aanbestedingswet 2012 / A82
Mededingingswet / A83
EG-mededingingsverordening / A84

- EU-/EG-recht
Goedkeuringswet Verdrag betreffende de Europese Unie / A85
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie / A86
Verdrag betreffende de Europese Unie 1992 / A87
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / A88

- Mensenrechten
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens / A89
Protocol bij het EVRM / A90
Vierde Protocol bij het EVRM / A91
Zesde protocol bij het EVRM / A92
Zevende protocol bij het EVRM (toekomstig) / A93
Protocol nr. 12 bij EVRM / A94
Protocol nr. 13 bij EVRM / A95
Protocol nr. 15 bij EVRM (toekomstig) / A96
Protocol nr. 16 bij EVRM / A97
Europees Sociaal Handvest (herzien) / A98
Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest (toekomstig) / A99
Handvest van de Verenigde Naties / A100
Statuut van het Internationaal Gerechtshof / A101
Universele verklaring van de rechten van de mens / A102
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten / A103
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / A104
Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / A105
Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf / A106
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie / A107
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen / A108
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen / A109
Verdrag inzake de rechten van het kind / A110
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind / A111
Tweede Facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten / A112
Gehandicaptenverdrag / A113
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht / A114
Responsibility of States for internationally wrongful acts / A115

Trefwoordenregister

Voor de meest actuele extra wet- en regelgeving staats- en bestuursrecht deel A zie
wettenbundel.sdu.nl.


Deel B Burgerlijk (proces)recht
Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

- Burgerlijk Wetboek
Burgerlijk Wetboek Boek 1 / B1
Burgerlijk Wetboek Boek 2 / B2
Burgerlijk Wetboek Boek 3 / B3
Burgerlijk Wetboek Boek 4 / B4
Burgerlijk Wetboek Boek 5 / B5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 / B6
Burgerlijk Wetboek Boek 7 / B7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A / B7a
Burgerlijk Wetboek Boek 8 / B8
Burgerlijk Wetboek Boek 10 / B10
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (uittreksel) / B11

- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Wetboek van Koophandel c.a.
Wetboek van Koophandel / B12
Faillissementswet / B13
Redactionele ten geleide bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / B14
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / B14
Uittreksel bepalingen digitaal procederen (KEI-Rv) / B15

- Aanvullende wetgeving bij Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / B16
Wet op de ondernemingsraden / B17
Wet op de Europese ondernemingsraden / B18
Handelsregisterwet 2007 / B19
Handelsregisterbesluit 2008 / B20
Handelsnaamwet / B21
Wet giraal effectenverkeer / B22
Wet op het financieel toezicht (uittreksel) / B23
Besluit openbare biedingen Wft / B24
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn / B25
Besluit inhoud bestuursverslag / B26
SER-Fusiegedragsregels 2015 / B27
Kadasterwet / B28
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen / B29
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte / B30
Wet op het consumentenkrediet / B31
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten / B32
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst / B33
Wet melding collectief ontslag / B34
Wet op de loonvorming / B35
Auteurswet / B36
Databankenwet / B37
Wet op de naburige rechten / B38
Rijksoctrooiwet 1995 / B39
Invorderingswet 1990 / B40
Nederlandse Corporate Governance Code / B41

- Aanvullende regelingen bij Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wet op de rechterlijke organisatie / B42
Besluit zittingsplaatsen gerechten / B43
Algemene termijnenwet / B44
Advocatenwet / B45
Gerechtsdeurwaarderswet / B46
Wet op het notarisambt / B47
Besluit op het notarisambt / B48
Wet griffierechten burgerlijke zaken / B49

- Relevante fiscale regelgeving
Wet op belastingen van rechtsverkeer / B50
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / B51
Successiewet 1956 / B52
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / B53
Wet op de omzetbelasting 1968 / B54
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / B55

- Aanvullende wetten inzake internationaal privaatrecht
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / B56

- Verdragen en uitvoeringswetten
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime / B57
Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden / B58
Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud / B59
Haags Alimentatie-Executieverdrag / B60
Haags Alimentatieprotocol / B61
Haags Adoptieverdrag 1993 / B62
Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 / B63
Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 / B64
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering / B65
Verdrag inzake wetsconflicten betreffende vorm van testamentaire beschikkingen / B66
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming / B67
Verdrag inzake recht dat toepasselijk is op trusts en inzake erkenning van trusts / B68
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging / B69
Weens koopverdrag / B70
Haags verkeersongevallenverdrag / B71
Haags productenaansprakelijkheidsverdrag / B72
Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg / B73
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien / B74
Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom / B75
Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken / B76
Uitvoeringswet Bewijsverdrag / B77
Haags betekeningsverdrag / B78
Verdrag van Lugano (EVEX) / B79
Verdrag inzake bedingen van forumkeuze 2005 / B80

- Verordeningen en uitvoeringswetten
Brussel I-bis / B81
Uitvoeringswet EU-executieverordening / B82
Erfrechtverordening / B83
Uitvoeringswet Verordening erfrecht / B84
Brussel II-bis / B85
EG-betekeningsverordening / B86
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening / B87
Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (herschikking) / B88
EG-Bewijsverordening / B89
Uitvoeringswet EG-bewijsverordening / B90
Verordening statuut Europese Vennootschap (SE) / B91
Rome I / B92
Rome II / B93
EET-verordening / B94
Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel / B95
Europese Betalings Bevel Verordening / B96
Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure / B97
Alimentatieverordening / B98
Verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken / B99
Uitvoeringswet verordeningwederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken / B100
Verordening geringe vorderingen / B101
Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen / B102
Verordening EAPO / B103
Uitvoeringswet EAPO / B104
Verordening Huwelijksvermogensstelsels / B105
Verordening Partnerschapsvermogens / B106
Uitvoeringswet Verordening Huwelijksvermogensstelsels en Verordening
Partnerschapsvermogens / B107

Trefwoordenregister


Deel C Straf(proces)recht
Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

- Strafrecht
Wetboek van Strafrecht / C1

- Strafvordering c.s.
Wetboek van Strafvordering / C2
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden / C3
Regeling hulpofficieren van justitie 2008 / C4
Politiewet 2012 / C5
Ambtsinstructie voor de politie, deKoninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren / C6
Wet op de identificatieplicht / C7
Algemene wet op het binnentreden / C8
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens / C9
Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens / C10
Wet politiegegevens / C11
Besluit politiegegevens / C12
Besluit OM-afdoening / C13

- Bijzondere wetten
Wegenverkeerswet 1994 / C14
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) / C15
Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer / C16
Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer / C17
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / C18
Wet op de economische delicten / C19
Wet op de bijzondere opsporingsdiensten / C20
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar / C21
Opiumwet / C22
Wet wapens en munitie / C23
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / C24
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / C25

- Tenuitvoerlegging
Penitentiaire beginselenwet / C26
Penitentiaire maatregel / C27
Besluit Adviescollege levenslanggestraften / C28
European Prison Rules / C29
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden / C30
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen / C31
Gratiewet / C32

- Internationaal
Wet internationale misdrijven / C33
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof / C34
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen / C35
Uitleveringswet / C36
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties / C37
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie / C38
Overleveringswet / C39
Europees aanhoudingsbevel / C40
Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken / C41
Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) / C42
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CAT) / C43
Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing / C44
Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide / C45
Europees Rechtshulpverdrag / C46
Europees Verdrag betreffende uitlevering / C47
EU Rechtshulpovereenkomst / C48
Protocol EU Rechtshulpovereenkomst / C49
Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging / C50
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen / C51
Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen / C52
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof / C53
Elements of crimes / C54
Schengen-uitvoeringsovereenkomst (uittreksel) / C55
Richtlijn toegang advocaat tot politieverhoren / C56
Besluit inrichting en orde politieverhoor / C57
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens / C58
Richtlijn slachtoffers / C59

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenbundel 2021-2022 (vh Blauwe VNW)