Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht - Editie 2023

Paperback Nederlands 2023 9789012408547
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgeving. In deze bundel zijn zowel de Wet werk en zekerheid (WWZ) als de daarop betrekking hebbende uitvoeringsregelingen verwerkt, inclusief het overgangsrecht. De bundel is uitstekend te gebruiken voor een ieder die zich bezig houdt met het arbeidsrecht, zowel in de praktijk als in het onderwijs. Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar.

De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht maakt deel uit van de reeks Sdu Wettenverzamelingen. De kopijsluitingsdatum van deze bundel is 1 januari 2023. Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht staat onder redactie van prof. mr. Gerrard Boot en prof. mr. Wijnand Zondag.

Specificaties

ISBN13:9789012408547
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1028
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:2-3-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Wijnand Zondag

Prof.mr. W.A. Zondag was hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2015 is Wijnand Zondag werkzaam Predikant.

Andere boeken door Wijnand Zondag

Inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave
A Aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest /
32
Algemeen Rijksambtenarenreglement / 10
Algemene wet gelijke behandeling / 41
Ambtenarenwet 2017 / 9
Arbeidsomstandighedenbesluit (uittr.) / 25
Arbeidsomstandighedenregeling (uittr.) / 26
Arbeidsomstandighedenwet / 24
Arbeidstijdenbesluit / 20
Arbeidstijdenwet / 19
Auteurswet (uittr.) / 52
B
Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006 / 75
Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006 / 76
Besluit aanwijzing gevallen arbeidsverhouding beschouwd als dienstbetrekking / 74
Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend kan zijn / 45
Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding / 63
Besluit minimumjeugdloon / 16
Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag / 15
Besluit overgangsrecht transitievergoeding / 68
Besluit passende arbeid WW en ZW / 78
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 / 56
Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 / 61
Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 / 60
Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV / 59
Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding / 65
Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uittr.) / 6
Burgerlijk Wetboek Boek 3 (uittr.) / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 (uittr.) / 4
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (overgangsrecht) (uittr.) / 2
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (titel 10, afdeling 1 t/m 11) (uittr.) / 1
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (titel 10, afdeling 12 en 12A) (uittr.) / 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (titel 7, afdeling 1) (uittr.) / 3
E
Europees Sociaal Handvest (uittr.) / 31
F Faillissementswet (
uittr.) / 69
G
Gelijkstellingsregeling arbeidsuren / 73
Grondwet (uittr.) / 30
I
Indexering bezoldigingsmaxima WNT 2023 / 18
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (uittr.) / 34
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESC) (uittr.) / 35
N
Nederlandse corporate governance code / 28
NVP-Sollicitatiecode / 12
O
Ontslagregeling / 57
R
Regeling indexering transitievergoeding / 67
Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter / 62
Regeling looncomponenten en arbeidsduur / 64
Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar / 27
Regeling UWV ontslagprocedure / 58
Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA / 77
Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie / 40
Richtlijn 1999/70/EG gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd / 46
Richtlijn 2000/43/EG gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming / 47
Richtlijn 2000/78/EG algemeen kader gelijke behandeling in arbeid en beroep / 48
Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd /
23
Rijksoctrooiwet 1995 (uittr.) / 51
S
SER-Fusiegedragsregels 2015 / 91
T
Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV) / 88
V
Verdrag betreffende de bevordering van het collectief onderhandelen (IAO-verdrag no 154) /
37
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (EVEX, Verdrag van Lugano) (uittr.) / 84
Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en
collectief te onderhandelen (IAO-verdrag no 98) / 36
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (uittr.) / 38
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
(EG-Verbintenissenverdrag) (uittr.) / 81
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
(uittr.) / 33
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst (Rome I) (uittr.) / 82
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
(Voor de EER relevante tekst) (uittr.) / 29
Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening Brussel
I nr. 1215/2012/EU) (uittr.) / 83
W
Werkloosheidswet / 72
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (uittr.) / 53
Wet arbeid en zorg / 22
Wet arbeid vreemdelingen (uittr.) / 55
Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie / 54
Wet flexibel werken / 21
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte / 44
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid / 43
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen / 42
Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens
bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid / 66
Wet Huis voor klokkenluiders / 39
Wet melding collectief ontslag / 85
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / 14
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren / 11
Wet normering topinkomens / 17
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst / 86
Wet op de economische delicten (uittr.) / 50
Wet op de Europese ondernemingsraden / 93
Alfabetische inhoudsopgave
Wet op de loonbelasting 1964 (uittr.) / 90
Wet op de loonvorming / 89
Wet op de medische keuringen / 13
Wet op de ondernemingsraden / 92
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten / 87
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (uittr.) / 79
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen / 71
Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (uittr.) / 8
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (uittr.) / 80
Wetboek van Strafrecht (uittr.) / 49
Z
Ziektewet / 70

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht - Editie 2023