Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Bijzondere overeenkomsten

Gebonden Nederlands 2019 9789013151701
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Bijzondere overeenkomsten helpt de lezer een groot aantal bijzondere overeenkomsten te overzien en doorgronden. De titel geldt als de meest recente en meest omvangrijke publicatie over bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Een uiterst waardevol overzicht voor studenten en professionals.

De titel start met een aantal overeenkomsten die strekken tot overdracht, zoals de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst en de schenking. Vervolgens worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld.

Daarna maakt de lezer kennis met bijzondere overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard. Denk hierbij aan opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap.

Tot slot worden enkele niet in bovenstaande categorieën in te passen overeenkomsten belicht, zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst.

Het aantal bijzondere overeenkomsten is talrijk. Nog nooit gaf een publicatie een dermate compleet overzicht als deze uitgave.

Bijzondere overeenkomsten uitgelicht
Naast verheldering van de specifieke regelingen binnen elke bijzondere overeenkomst, biedt de titel ook inzicht in de structuur en de onderlinge verhouding tussen bijzondere overeenkomsten.

De focus ligt daarbij op de onderwerpen die het algemene vermogens- en contractenrecht op relevante wijze aanvullen. Denk aan specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming en ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten.

Deze vijfde druk is volledig voor u geactualiseerd. Zo vindt u de meest recente rechtspraak, literatuur en wetswijzigingen van de laatste drie jaren verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013151701
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:676
Druk:5
Verschijningsdatum:30-8-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over Bart Krans

Bart Krans was hoogleraar privaatrecht in het bijzonder burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Andere boeken door Bart Krans

Over Henk Snijders

Prof.mr. H.J. Snijders is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden en oud-hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage, arbiter onder meer bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de International Chamber of Commerce, vertegenwoordiger van Nederland in Working Group II (Arbitration and Conciliation) van de United Nations Commission on International Trade Law en bestuurslid van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Andere boeken door Henk Snijders

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingen / XXXI
Verkort aangehaalde literatuur / XXXIII

1 ALGEMENE INLEIDING / 1
H.N. Schelhaas & A.J. Verheij
1.1 Introductie / 1
1. Inhoud van dit boek / 1
2. Opbouw van dit hoofdstuk en dit boek / 1
1.2 Boek 7 BW / 3
3. Doel van Boek 7 BW / 3
4. Structuur van Boek 7 / 4
5. Methoden van bescherming in Boek 7 / 6
6. Partijen die in Boek 7 beschermd worden / 7
1.3 Boek 7 als onderdeel van het vermogensrecht / 8
7. Gelaagde structuur: verhouding tot Boeken 3, 5 en 6 BW / 8
8. Gemengde overeenkomst / 11
9. Schakelbepalingen / 11
1.4 De toekomst van Boek 7 BW / 14
10. Stand van zaken Boek 7 BW / 14
1.5 De toekomst van Boek 7A BW / 17
11. Wat resteert van het ‘oude’ BW? / 17
1.6 Uitbouw in Boek 7 BW / 18
12. Europese ontwikkelingen / 18

2 KOOPOVEREENKOMST / 21
H.N. Schelhaas
2.1 Algemene opmerkingen / 21
13. De plaats van de koopovereenkomst in het vermogensrecht / 21
14. De achtergrond van een apart regime voor de koopovereenkomst / 21
15. Internationale handelskoop: het Weens Koopverdrag / 22
16. De inhoud van titel 7.1, aanvullend recht / 22
17. De definitie van de koopovereenkomst / 22
18. Bijzondere soorten koop / 23
19. Speciaal regime voor consumentenkoop / 24
20. Plan van behandeling / 26
2.2 Koop: totstandkoming / 26
21. Aanbod en aanvaarding / 26
22. De bedenktijd / 28
2.3 Koop: vernietiging / 28
23. Nietigheid en vernietigbaarheid / 28
24. Wilsgebreken: dwaling / 29
2.4 Verplichtingen verkoper / 30
2.4.1 Algemeen / 30
25. Inleiding / 30
2.4.2 De verplichting tot eigendomsoverdracht / 30
26. De verplichting tot eigendomsoverdracht … / 30
27. … zonder rechtsgebreken / 30
2.4.3 De verplichting tot afleveren / 32
28. De verplichting tot afleveren / 32
29. Kosten aflevering, vervoerskosten consumentenkoop / 33
30. Bijzondere gevolgen van aflevering: vruchten en verplaatsing risico / 33
2.4.4 Het conformiteitsvereiste van art. 7:17 BW / 36
31. Het conformiteitsvereiste / 36
32. Conformiteit bij consumentenkoop / 39
2.4.5 Resterende verplichtingen van de verkoper / 40
33. Product recall, after sales service / 40
2.5 Gevolgen niet-nakoming door verkoper: acties van de koper / 40
2.5.1 Algemeen / 40
34. Overzicht acties / 40
2.5.2 Nakoming / 41
35. Nakoming: opheffing last / 41
36. Nakoming: aflevering van het ontbrekende / 41
37. Nakoming: herstel / 42
38. Nakoming: vervanging / 43
39. Nakoming bij consumentenkoop / 43
2.5.3 Schadevergoeding / 45
40. Schadevergoeding: toerekenbare tekortkoming / 45
41. Schadevergoeding: dagprijs en dekkingskoop / 47
42. Consumentenkoop: schadevergoeding bij een gevaarlijk product / 48
2.5.4 Ontbinding / 49
43. Ontbinding / 49
44. Ontbinding bij consumentenkoop / 50
2.5.5 Beknelde tussenschakel bij consumentenkoop / 51
45. De beknelde tussenschakel: art. 7:25 BW / 51
2.5.6 Garanties bij consumentenkoop / 52
46. Garantie: algemeen / 52
47. De toegevoegde waarde van garanties / 52
2.5.7 Klachtplicht en verjaring / 54
48. Klachtplicht / 54
49. Verjaring / 55
2.6 Verplichtingen koper / 55
50. Betaling koopprijs / 55
51. Schuldeisersverzuim / 56
2.7 Gevolgen niet-nakoming door koper: acties van de verkoper / 56
52. Algemeen / 56
53. Ontbinding: art. 7:33 en 7:34 BW / 57
54. Ontbinding: recht van reclame / 57
55. Schadevergoeding / 59
2.8 Speciale regels voor de koop op afstand / 59
56. Algemeen, begrip koop op afstand, aanbod en aanvaarding / 59
57. Informatieplicht / 60
58. Ontbindingsmogelijkheid: de bedenktijd / 60
2.9 Speciale regels voor de koop van onroerende zaken / 61
59. Algemeen / 61
60. Totstandkoming: schriftelijkheidsvereiste in art. 7:2 BW / 61
61. Bedenktijd / 62
62. Ontbindende (financierings)voorwaarde / 62
63. Vormerkung: inschrijfbaarheid koopovereenkomst / 63
64. Betaling / 63

3 FINANCIËLEZEKERHEIDSOVEREENKOMSTEN / 65
L.P.W. van Vliet
3.1 Algemene opmerkingen / 65
65. Inleiding / 65
66. Counterparty risk / 67
67. Repurchase agreement / 68
68. Belang van repurchase agreements voor open market operations / 69
68a Kredietvorderingen als collateral: uitbreiding van de richtlijn / 71
69. Andere toepassingen van repurchase agreements / 74
70. Securities lending / 75
71. Valuta swaps / 76
72. Collateral en margin collateral vermindert kredietrisico / 77
73. Snelle afwikkeling transactie bij niet-nakoming / 78
3.2 Doeleinden van de fzo-Richtlijn / 79
74. Geldigheid van collateral-verschaffing en close-out netting / 79
3.3 Het fzo-pandrecht / 81
75. Globaal overzicht van de fzo-regeling / 81
76. Algemene kenmerken van het fzo-pandrecht / 82
77. Vestigingsformaliteiten van het fzo-pandrecht / 82
78. Gebruiksrecht bij pandrecht in de periode voorafgaande aan executie (art. 7:53 BW) / 84
79. Executie van het fzo-pandrecht (art. 7:54 BW) / 86
3.4 De fzo-overdracht / 89
80. Algemene opmerkingen / 89
81. Algemene kenmerken fzo-overdracht / 91
81a Formaliteiten vereist voor de overdracht / 92
82. Verrekening van overwaarde? / 92
83. Betaling van geld en overdracht van effecten: kwalificatie / 97
3.5 Faillissement / 98
84. Faillissement van de zekerheidsnemer / 98
84a Voorrecht / 100
85. Wijzigingen in het faillissementsrecht / 101

4 CONSUMENTENKREDIETOVEREENKOMSTEN / 103
J.G.J. Rinkes
4.1 Algemeen / 103
86. Consumentenkrediet / 103
87. Overige regelgeving / 106
88. Verbonden overeenkomsten / 107
4.2 Communautaire regelgeving op het terrein van het consumentenkrediet; implementatie / 108
89. Consumentenbescherming bij kredietverlening / 108
90. Rechtspraak Hof van Justitie EU op het terrein van het consumentenkrediet / 109
4.3 Toezicht op consumentenkredietverlening / 112
91. Het aanbieden van krediet aan consumenten / 112
92. Informatieverstrekking bij consumptief krediet / 113
93. Informatieverstrekking bij hypothecair krediet / 114
94. Dienstverleningsdocument / 115
95. Kredietwaarschuwing / 115
96. Algemene bepalingen / 115
97. Toepassingsbereik / 117
98. Informatieverplichtingen / 117
99. Beëindiging en opzegging; herroepingsrecht / 121
100. Vervroegde aflossing / 123
101. Jaarlijks kostenpercentage / 124
102. Slotbepalingen / 124
103. Titel 7.2B BW Consumentenkredietovereenkomsten betreffende
voor bewoning bestemde onroerende zaken / 125
104. Toepassingsbereik / 126
105. Informatieverstrekking en precontractuele handelingen / 127
106. Jaarlijks kostenpercentage / 128
107. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten / 128

5 OVEREENKOMST VAN PANDBELENING / 129
J.A. van der Weide
5.1 Inleiding / 129
108. Wettelijke en maatschappelijke context / 129
109. Pandhuiswet 1910 / 130
110. Plan van behandeling / 130
5.2 Wat is een pandbeleningsovereenkomst? / 131
111. Definitie / 131
112. Partijen / 132
113. B2C / 132
114. Rechten en verplichtingen van pandhuis en pandbelener / 133
115. Gelaagde structuur en wettelijk kader / 133
5.3 Totstandkoming, vorm en inhoud van de pandbeleningsovereenkomst / 134
5.3.1 Totstandkoming en vorm van de pandbeleningsovereenkomst / 134
116. Precontractuele informatieverplichting / 134
117. Vorm / 135
5.3.2 Inhoud van de pandbeleningsovereenkomst / 135
118. Informatie / 135
119. Bewaarneming / 136
120. Beleentermijn / 137
121. Pandbeleningsvergoeding / 138
5.4 Typen pandbelening / 140
122. Twee typen / 140
5.4.1 Type ‘Klassieke verpanding’ / 141
123. Vuistpandrecht sui generis / 141
124. Totstandkoming en gevolgen ‘klassieke verpanding’ / 142
5.4.2 Type ‘verkoop met recht op terugkoop’ / 143
125. Overdracht onder ontbindende voorwaarde / 143
126. Wettelijke ontbindende voorwaarde / 143
127. Strijd met het fiduciaverbod? / 144
5.4.3 Gestolen goederen / 144
128. Duiding en regelkader / 144
129. Gevolgen beschikkingsonbevoegdheid pandbelener / 145
5.5 Consumentenbescherming / 146
130. Ratio en stelsel / 146
131. Toezicht Autoriteit Consument en Markt (ACM) / 146
5.6 Verlenging en beëindiging van de pandbeleningsovereenkomst / 147
132. Verlenging / 147
133. Beëindiging / 148
134. Winst en verlies / 148

6 SCHENKING / 149
H.N. Schelhaas
6.1 Algemene opmerkingen / 149
135. Algemeen / 149
136. Schenking en gift / 149
137. Het doel van de schenking en de gift / 150
138. Het belang van de schenking en gift in het privaatrecht / 150
139. Plan van behandeling / 150
6.2 Het begrip schenking / 150
140. Schenking algemeen / 150
141. Een overeenkomst / 151
142. Om niet / 151
143. Bevoordelingsbedoeling / 152
144. Verrijking van begunstigde ten koste van schenker / 153
6.3 Het begrip gift / 154
145. Wat is een gift? / 154
146. Een handeling / 154
147. Bevoordelingsbedoeling / 154
148. Verrijking van begunstigde, ten koste van schenker / 155
149. Het belang van het onderscheid schenking – gift / 156
6.4 De relatie tot de natuurlijke verbintenis / 156
150. De natuurlijke verbintenis / 156
151. Het onderscheid / 157
6.5 Totstandkoming en vernietiging van de schenking of gift / 158
152. Geen vormvereisten / 158
153. Schenking: aanbod en aanvaarding / 158
154. Herroeping / 159
155. Voorwaardelijke schenking en gift / 160
156. Wilsgebreken, misbruik van omstandigheden / 160
157. Bijzondere vernietigingsregels / 161
6.6 Niet-nakoming van verplichtingen door gever en begiftigde / 162
158. Niet-nakoming: algemeen / 162
159. Niet nakoming leveringsplicht / 163
160. Aansprakelijkheid voor gebreken / 163
161. Niet nakoming verplichtingen begunstigde / 164
6.7 Consequenties voor een bijstandsuitkering, het belastingrecht en het erfrecht / 165
162. Algemeen / 165
163. De Participatiewet / 165
164. Het belastingrecht / 165
165. Het erfrecht / 165

7 HUUR / 167
A.W. Jongbloed
7.1 Inleiding / 167
166. Inleiding / 167
167. De relatie tot het algemene vermogensrecht / 167
7.2 Algemene bepalingen / 169
7.2.1 Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst? / 169
168. Definitie huurovereenkomst / 169
169. Gemengde overeenkomst / 170
170. Geen ‘etikettenschwindel’ / 171
7.2.2 De verplichtingen van verhuurder en huurder / 171
171. Verplichtingen verhuurder / 171
172. Verplichtingen huurder / 172
7.2.3 Gebreken / 176
173. Algemeen / 176
174. Definitie gebrek / 176
175. Herstelplicht / 178
176. Huurprijsvermindering / 179
177. Schadevergoeding / 179
178. Semi-dwingend recht / 179
179. Andere remedies / 180
7.2.4 Werkzaamheden aan het gehuurde: klusrecht, dringende werkzaamheden en renovatie / 180
180. Algemeen / 180
181. Klusrecht / 180
182. Wegneemrecht / 182
183. Dringend herstel en renovatie / 182
7.2.5 Koop breekt geen huur / 183
184. Algemeen / 183
185. Beëindiging van rechtswege, tenzij … / 184
186. Overlijden (ver)huurder / 185
187. Stilzwijgende verlenging en ontbindingsmogelijkheid / 185
7.3 Huur van woonruimte / 185
7.3.1 Algemeen / 185
188. Welke woonruimte? / 185
7.3.2 De huurprijs / 187
189. Huurprijs / 187
7.3.3 Medehuurderschap en voortzetting van de huur / 189
190. Medehuur van rechtswege / 189
191. Samenwoners / 190
192. Na overlijden huurder / 191
193. Onderhuurder / 192
194. Woningruil en mededelingsplicht / 192
7.3.4 Beëindiging / 193
195. Algemeen / 193
196. Opzegging vereist / 194
197. De wettelijke opzeggingsgronden / 196
7.4 Huur van bedrijfsruimte / 199
7.4.1 Algemeen / 199
198. Twee soorten bedrijfsruimten / 199
7.4.2 Huur van middenstandsbedrijfsruimte / 200
199. Middenstandsbedrijfsruimte / 200
200. Tijdsduur / 201
201. Opzegging noodzakelijk / 201
202. Limitatieve gronden / 202
203. Huurprijsherziening / 204
204. Indeplaatsstelling / 205
7.4.3 Huur van overige bedrijfsruimte / 206
205. Overige bedrijfsruimte / 206

8 PACHT / 209
F.J. Vonck
8.1 Algemene opmerkingen / 209
206. Algemeen / 209
207. Ontwikkelingen in het pachtrecht / 209
208. De pachtrechtspraak / 211
8.2 Het begrip pacht / 212
209. De totstandkoming van de pachtovereenkomst / 212
210. In gebruik verstrekken / 213
211. Ter uitoefening van de landbouw / 214
212. Een onroerende zaak of een gedeelte daarvan / 215
213. Tegen voldoening van een tegenprestatie / 216
8.3 De hoofdverplichtingen van partijen / 217
214. Algemeen / 217
215. Voldoen van een tegenprestatie / 217
216. Het gedrag van een ‘goed pachter’ / 219
217. Onderhoud van het pachtobject en herstel van gebreken / 221
218. Veranderingen in het pachtobject door de pachter / 222
219. Melioratierecht / 223
220. Voorkeursrecht van de pachter / 225
8.4 Verlenging en beëindiging van de pachtovereenkomst / 226
221. Algemeen / 226
222. Ontbinding / 227
223. Opzegging: algemeen / 229
224. De verpachter heeft het verpachte dringend nodig voor duurzaam eigen gebruik / 230
225. De belangenafweging / 232
226. Afwijzing van een redelijk voorstel tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst / 232
8.5 Indeplaatsstelling en medepacht / 233
227. Algemeen / 233
228. De indeplaatsstellingsregeling / 233
229. Medepacht / 235
8.6 Bijzondere pachtvormen / 236
230. Algemeen / 236
231. Geliberaliseerde pacht / 237

9 OPDRACHT / 239
A.L.H. Ernes
9.1 Algemene opmerkingen / 239
232. Algemeen / 239
233. Totstandkoming / 240
9.2 Hoofdverplichtingen van partijen / 240
234. Inleiding / 240
9.2.1 Hoofdverplichtingen van de opdrachtnemer / 241
235. Algemeen / 241
236. Zorg van een goed opdrachtnemer / 241
237. Aanwijzingen / 242
238. Informatieplicht opdrachtnemer / 243
239. Verantwoordingsplicht opdrachtnemer / 244
240. Persoon als feitelijke opdrachtnemer / 245
9.2.2 Hoofdverplichtingen van de opdrachtgever / 246
241. Inleiding / 246
242. Verplichting tot betaling van loon / 247
243. Verplichting tot vergoeding van onkosten / 248
244. Verplichting tot vergoeding van schade / 249
9.3 Bijkomende verplichtingen van partijen / 250
245. Inleiding / 250
246. Twee of meer opdrachtgevers / 250
247. Twee of meer opdrachtnemers / 251
9.4 Beëindiging van de overeenkomst / 252
248. Inleiding / 252
249. Opzegging opdrachtgever / 252
250. Opzegging opdrachtnemer / 253
251. Dood opdrachtnemer / 254
252. Dood opdrachtgever / 254
9.5 Bijzonderheden niet nakoming/ontbinding / 255
253. Inleiding / 255
9.6 Post-contractuele verbintenissen / 258
254. Algemeen / 258
255. Financiële gevolgen beëindiging / 258

10 LASTGEVING / 261
S.Y.Th. Meijer
10.1 Algemene opmerkingen / 261
256. Inleidende opmerkingen / 261
257. Lastgeving als consensuele, wederkerige overeenkomst / 262
258. Lastgeving en volmacht / 263
259. Schakelbepaling art. 7:424 BW / 264
10.2 Verplichtingen van partijen / 265
260. Verplichtingen van de lasthebber / 265
261. Verplichtingen van de lastgever / 268
10.3 Belangenconflicten / 269
262. Selbsteintritt / 269
263. Twee heren dienen / 271
264. Belangenverstrengeling / 272
10.4 Middellijke vertegenwoordiging / 273
265. Inleiding / 273
266. Bevoegdheid tot geldendmaking van recht op schadevergoeding / 274
267. Op zich doen overgaan van voor overgang vatbare rechten / 275
268. Bescherming derde tegen nalatige lasthebber / 277
10.5 Slotbepalingen / 278
269. Einde van de lastgeving / 278
270. Privatieve lastgeving / 280

11 BEMIDDELINGSOVEREENKOMST / 283
S.Y.Th. Meijer
11.1 Inleiding / 283
271. Algemeen / 283
11.2 Definitie en rechtssystematisch karakter / 283
272. Definitie / 283
273. Rechtssystematiek: de gelaagde structuur van titel 7.7 / 283
11.3 Totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst / 284
274. Totstandkoming / 284
11.4 Hoofdverplichtingen van de bemiddelaar en de opdrachtgever / 284
275. Algemeen / 284
276. Bemiddeling, geen vertegenwoordiging / 284
277. Recht op loon / 286
278. Totstandkoming van de overeenkomst / 287
279. De hoogte van het loon / 288
11.5 Bijkomende verplichtingen van partijen / 288
280. De zorgplicht van de bemiddelaar / 288
281. Dienen van twee heren en belangenverstrengeling / 289
11.6 Beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst / 291
282. De bemiddelingsovereenkomst is een duurovereenkomst / 291
283. Opzegging / 292
284. Ontbinding / 293
285. Het overlijden van de bemiddelaar of de opdrachtgever / 293
11.7 Post-contractuele verbintenissen / 293
286. Afgifte van stukken / 293
287. Post-contractuele verplichtingen bij overlijden / 294

12 AGENTUUROVEREENKOMST / 295
S.Y.Th. Meijer
12.1 Inleiding / 295
288. Algemeen / 295
12.2 Definitie en rechtssystematisch kader / 295
289. Definitie / 295
290. Rechtssystematiek: de gelaagde structuur van titel 7.7 / 296
291. Dwingend recht / 297
292. Kenmerken van de agentuurovereenkomst / 297
293. Afbakening jegens aanverwante overeenkomsten / 298
12.3 Totstandkoming van de agentuurovereenkomst / 299
294. Beperkte vormvoorschriften / 299
12.4 Hoofdverplichtingen van de handelsagent en van de principaal / 299
295. Bemiddeling en provisie / 299
296. Recht op provisie / 299
297. Moment van totstandkoming van de overeenkomst / 302
298. Het delcrederebeding / 303
299. Opgave, hoogte en opeisbaarheid van de provisie / 304
300. Beloning / 305
12.5 Bijkomende verplichtingen van partijen / 306
301. De zorgplicht van de handelsagent / 306
302. De zorgplicht van de principaal / 307
12.6 Beëindiging van de agentuurovereenkomst / 307
303. De agentuurovereenkomst is een duurovereenkomst / 307
304. Opzegging / 308
305. Onregelmatige opzegging / 308
306. Bijzondere opzeggingstermijnen / 311
307. Ontbinding / 311
308. Klantenvergoeding / 313
12.7 Post-contractuele verbintenissen / 316
309. Afgifte van stukken / 316
310. Het concurrentiebeding / 316
311. Post-contractuele verplichtingen van de erfgenamen / 317
312. Redelijkheid en billijkheid / 317

13 DE OVEREENKOMST INZAKE DE GENEESKUNDIGE BEHANDELING / 319
C.J.J.M. Stolker
13.1 Inleiding / 319
313. Totstandkoming Wgbo / 319
314. Reikwijdte van de Wgbo / 314
315. Geneeskundige handelingen anders dan krachtens behandelingsovereenkomst / 323
13.2 Wilsonbekwamen / 324
316. Minderjarigen: verschillende regimes / 324
317. Wilsonbekwame meerderjarigen / 325
13.3 Informatie en toestemming / 325
318. Informatieplicht / 325
319. Therapeutische exceptie / 327
320. Het recht op niet-weten / 328
321. Toestemming / 328
322. Toestemming in noodsituaties; niet ingrijpende verrichtingen / 330
13.4 Enkele plichten over en weer / 330
323. Loon / 330
324. Inlichtingen- en medewerkingsplicht van de patiënt / 331
325. Opzegging door de hulpverlener / 331
13.5 Dossierplicht / 332
326. Het dossier / 332
327. Vernietigingsrecht van de patiënt / 333
328. Recht op inzage en afschrift / 334
13.6 Geheimhoudingsplicht en privacy / 334
329. Beroepsgeheim / 334
330. Recht op privacy / 337
13.7 Wetenschappelijk onderzoek / 337
331. Onderzoek van identificeerbare gegevens / 337
332. Onderzoek op anoniem materiaal / 337
13.8 Aansprakelijkheid en het verbod van exoneraties / 338
333. Aansprakelijkheid van de hulpverlener / 338
334. Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis / 341
335. Verbod op uitsluiting of beperking aansprakelijkheid / 342

14 REISOVEREENKOMST / 343
L.A.R. Siemerink
14.1 Inleiding / 343
336. Achtergrond en algemene opmerkingen / 343
337. Definities en toepassingsgebied / 346
338. Pakketreis of gekoppeld reisarrangement / 349
14.2 Kernpunten van de pakketreisovereenkomst / 351
339. Informatieverplichtingen, inhoud en totstandkoming pakketreisovereenkomst / 351
340. Uitvoering van de pakketreis / 352
341. Non-conformiteit en schadevergoeding / 353
342. Exoneratie / 355
343. Wijziging van de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis / 355
344. Het einde van de pakketreisovereenkomst / 356
14.3 Boekingsfouten en insolventiebescherming / 358
344a Aansprakelijkheid voor boekingsfouten / 358
344b Garantiefonds en contactpunt / 358

15 BETALINGSTRANSACTIE / 361
W.A.K. Rank
15.1 Inleiding / 361
345. Algemeen / 361
15.2 Toezichtrechtelijke aspecten / 375
346. Betaaldienstverleners en betaaldienstverlening / 375
347. Reikwijdte / 381
348. Vergunningplicht en uitzonderingen / 382
349. Vergunningvereisten / 384
15.3 Opzet civielrechtelijke regeling / 388
350. Kwalificatie betaaldienstverleningsrelatie; relatie opdracht/lastgeving / 388
351. Betrokken rechtsverhoudingen / 389
352. Terminologie / 390
353. Uitgangspunten / 390
354. Indeling titel 7B / 391
15.4 Algemene bepalingen / 392
355. Definities en reikwijdte / 392
356. Inhoud, wijziging en beëindiging van contractuele relatie / 396
15.5 Toestaan van betalingstransacties / 400
357. Algemeen / 400
15.6 Uitvoering van de betalingstransactie / 415
358. Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen / 415
359. Uitvoeringstermijn en valutadatum / 420
360. Aansprakelijkheid / 421
15.7 Slotbepalingen / 428
361. Slotbepalingen / 428

16 BEWAARNEMING / 429
A.J. Verheij
16.1 Inleiding / 429
362. Algemeen / 429
363. Karakter en kenmerken van bewaarneming; verhouding tot andere overeenkomsten / 430
364. Toepassingsbereik / 432
16.2 Totstandkoming / 433
365. Consensuele overeenkomst / 433
16.3 Verplichtingen van partijen / 434
366. Algemeen / 434
367. Verplichtingen bewaargever tot betaling van loon en onkosten / 434
368. Verplichting tot betaling van schadevergoeding / 435
369. Zorg bewaarnemer / 436
370. Gebruik en onderbewaarneming / 438
371. Verplichting van de bewaarnemer tot teruggave / 440
372. Bewaren en teruggeven: moeilijk te onderscheiden verplichtingen / 442
373. Derdenwerking van de bewaarnemingsovereenkomst / 442
16.4 Overige bepalingen / 443
374. Meerdere bewaarnemers / 443
375. Ceel en aansprakelijkheid hotelhouder / 443

17 AANNEMING VAN WERK / 445
M.A.B. Chao–Duivis
17.1 Algemene opmerkingen / 445
376. Definitie en plaatsbepaling; rechtskarakter / 445
17.2 Precontractuele verbintenissen / 447
377. Precontractuele waarschuwingsplicht / 447
17.3 Hoofdverplichtingen, aansprakelijkheid en risico’s van partijen / 449
378. De aannemer / 449
379. De bevoegdheid anderen in te schakelen / 449
380. Aansprakelijkheid voor materialen en hulpmiddelen / 451
381. Waarschuwingsplicht / 455
382. Oplevering en aansprakelijkheid na oplevering / 458
383. Herstel van gebreken / 463
383a Aansprakelijkheid voor bekende verborgen gebreken / 465
384. Verjaring van de rechtsvordering wegens gebreken / 466
17.4 Verplichtingen van de opdrachtgever / 467
385. Inleiding / 467
386. Verlies van rechten bij niet meewerken aan nakoming verplichtingen aannemer / 467
17.5 De betalingsverplichting / 468
387. Algemeen / 468
388. Kostenverhogende omstandigheden / 470
389. Betalingsverplichting en tenietgaan werk na oplevering / 472
390. Meerwerkregeling / 472
17.6 Beëindiging van de overeenkomst / 474
391. Inleiding / 474
392. Opzegging door de opdrachtgever / 474
393. Ontbinding / 475
394. Anticipatieve ontbinding / 477
395. Overlijden van de aannemer / 477
17.7 Consumenten-bouwconsumentenrecht / 478
396. Inleiding / 478
397. Het aangaan van de overeenkomst / 478
398. Depot / 480
399. Inhouden aanneemsom bij oplevering / 480
400. Wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de Bouw / 481

18 PERSONENVENNOOTSCHAPPEN / 483
C. de Groot
18.1 De plaats van de personenvennootschappen in de wet / 483
401. Algemeen / 483
18.2 Algemene karakterisering van de personenvennootschappen / 485
402. Algemene karakterisering / 485
403. Illustratie: het bestaan van een maatschap: Hoge Raad 2 september 2011 (Astense dierenartsenpraktijk) / 488
18.3 Verdere karakterisering van de personenvennootschappen / 490
404. Inbreng / 490
405. Illustratie: het moment van afrekening: Hoge Raad 9 april 2010 (Faanse veehouderijmaatschap) / 492
406. Winst en verlies / 494
407. Het begin en het einde van personenvennootschappen / 494
408. Vervallen / 495
409. Illustratie: de gevolgen van het faillissement van een VOF of een CV voor de (gewone) vennoten / 495
18.4 VOF en CV / 498
410. De VOF / 498
411. De CV / 499
412. Illustratie: het beheersverbod: Hoge Raad 29 mei 2015 (Lunchroom De Katterug) / 500
18.5 Inschrijving in het handelsregister / 502
413. Handelsregister / 502
18.6 Het ‘besturen’ van personenvennootschappen heet ‘beheren’ / 503
414. Het beheer van een personenvennootschap / 503
18.7 Vertegenwoordiging van personenvennootschappen / 505
415. Vertegenwoordiging / 505
18.8 Aansprakelijkheid voor de verbintenissen van personenvennootschappen / 508
416. De vennoten / 508
417. De vennootschappelijke gemeenschap / 509
418. Illustratie: aansprakelijkheid van een toetredende vennoot van een VOF of een CV: Hoge Raad 13 maart 2015 (Carlande Dienstverlening CV) / 510
419. Illustratie: aansprakelijkheid voor de verbintenissen van personenvennootschappen: Hoge Raad 15 maart 2013 (advocatenmaatschap M of Biek Holdings) / 512
18.9 De maatstaf die moet worden aangelegd om te bepalen of een advocaat als beroepsbeoefenaar aansprakelijk is voor fouten in de beroepsuitoefening / 517
420. Aansprakelijkheid van advocaten voor fouten in de beroepsuitoefening / 517

19 BORGTOCHT / 521
H.N. Schelhaas
19.1 Algemene opmerkingen / 521
421. Algemeen / 521
422. De inhoud van Boek 7, titel 14: aanvullend en dwingend recht / 522
423. Plan van behandeling / 523
19.2 Het begrip borgtocht / 523
424. Wettelijke definitie van de borgtocht / 523
425. Voorbeelden van borgtocht / 524
426. Hoofdelijkheid / 525
19.3 De totstandkoming en het einde van de borgtocht / 525
427. Aanbod en aanvaarding / 525
428. Wilsgebreken / 526
429. Opzegging, overlijden, tenietgaan hoofdovereenkomst / 527
430. Einde borgtocht: verjaring / 528
19.4 Het afhankelijke karakter van de borgtocht / 528
431. Algemeen / 528
432. Overgang van de hoofdverbintenis / 529
433. Tenietgaan hoofdovereenkomst / 529
434. Inhoud hoofdovereenkomst / 529
19.5 Verplichtingen borg / 530
435. Algemeen / 530
436. Toerekenbare tekortkoming, het moment van ingaan van de verplichting van de borg / 530
437. De inhoud van de verplichtingen van de borg: rente / 531
438. Verweermiddelen: algemeen / 533
439. Verweermiddelen: verrekening / 534
440. Opschortingsrechten van de borg / 535
19.6 Verplichtingen schuldeiser / 536
441. De verplichtingen van de schuldeiser / 536
442. Rechtsgevolgen / 536
19.7 Rechtsverhouding tussen hoofdschuldenaar en borg / 537
443. Algemeen / 537
444. Regres / 537
445. Mededeling aan de schuldeiser / 538
19.8 De particuliere borgtocht / 539
446. De borgtocht door een natuurlijke persoon / 539
447. Omvang geldsom, bezwarender voorwaarden / 540
448. Het bewijs van een particuliere borgtocht / 541
449. Toestemming echtgenoot / 542

20 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST / 545
A.J. Verheij
20.1 Inleiding / 545
450. Algemeen / 545
451. Doel / 547
452. Dispositieve stelsel / 549
453. Vaststellingsovereenkomst, beslissing en vaststelling / 550
454. Toepassingsbereik / 551
20.2 Totstandkoming / 553
455. Obligatoire en wederkerige overeenkomst / 553
456. Hulpovereenkomst en voortbouwende overeenkomst / 554
457. Zelfstandige en onzelfstandige vaststellingsovereenkomsten / 554
20.3 Verplichtingen van partijen / 555
458. Uitvoering van de vaststellingsovereenkomst / 555
20.4 Aantastbaarheid van de vaststelling, de vaststellingsovereenkomst en de beslissing / 556
459. Algemeen / 556
460. Misbruik van omstandigheden / 556
461. Dwaling en voortbouwende overeenkomst / 557
462. Vaststelling in strijd met dwingend recht (art. 7:902 BW) / 561
463. Vernietiging van de beslissing (art. 7:904 BW) / 563
464. Ontbinding (art. 7:905 BW) / 566
20.5 Wet collectieve afwikkeling massaschade / 568
464a Massaschade / 568

21 VERZEKERING / 573
M.M.R. van Ardenne-Dick & N. van Tiggele-van der Velde
21.1 Inleiding / 573
465. Algemeen / 573
21.2 Totstandkoming / 574
466. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst / 574
467. Voorlopige dekking / 575
468. Het bewijs van het bestaan van de overeenkomst / 576
21.3 Algemene voorwaarden / 577
469. Algemeen / 577
470. Algemene voorwaarden en kernbeding / 579
21.4 De mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst (verzwijging) / 582
471. Algemeen / 582
472. Vereisten van de verzwijgingsregeling / 583
473. Het morele risico / 587
474. Rechtsgevolgen van de verzwijging / 587
21.5 Verplichtingen tijdens de looptijd van de verzekering / 589
475. Algemeen / 589
476. Premiebetaling / 590
477. Risicoverzwaring / 591
21.6 Verplichtingen bij verwezenlijking van het risico / 592
478. Algemeen / 592
479. Meldingsplicht / 592
480. Bereddingsplicht / 593
21.7 Wettelijke uitsluitingen / 595
481. Algemeen / 595
482. Eigen gebrek / 595
483. Eigen schuld / 595
21.8 Belang en indemniteit / 598
484. Verzekerbare waarde en belang / 598
485. Indemniteit / 598
21.9 Varia tot slot / 600
486. Subrogatie / 600
487. Duur en einde van de verzekering / 600
488. Levensverzekering / 601

Jurisprudentieregister / 605
Trefwoordenregister / 625

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bijzondere overeenkomsten