Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg

Gebonden Nederlands 2019 9789013152234
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het cao-landschap van Nederland lijkt geheel onder controle. Maar is deze gedachte met oog op de toekomst terecht, nu het ledenbestand van vakbonden steeds eenzijdiger wordt? Deze uitgave geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in het cao-recht en biedt handvatten om dit recht toekomstbestendig te maken. Houdt u zich bezig met het collectieve arbeidsrecht en de werking van het poldermodel? Dan bent u zich er ongetwijfeld van bewust dat het ledenbestand van vakbonden gestaag terugloopt.

De vraag is: is dit problematisch? Op die vraag geeft Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg antwoord. Want ondanks dat op dit moment het aantal stakingsdagen in Nederland per jaar ruim ligt onder dat van andere Europese landen, zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen gaande die deze rust bruut (kunnen gaan) verstoren. Zijn vakbonden bijvoorbeeld nog wel voldoende representatief om voor grote groepen werkenden te onderhandelen over arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden?

Deze bundel geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in het cao-recht en de verschillende criteria die in wet- en regelgeving en rechtspraak worden gebruikt om de representativiteit van organisaties te kunnen beoordelen. Naast het nut voor de praktijk bewijst de titel haar belang voor wetgevers door aanbevelingen te doen om het cao-recht toekomstbestendig te maken. Dit is de enige titel die inzicht biedt in het geldende cao-recht en de werking van het poldermodel én hiernaast een volledig overzicht geeft van de problematiek rondom representativiteit.

Specificaties

ISBN13:9789013152234
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:328
Druk:1
Verschijningsdatum:22-1-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Een landschap in beweging / 1
1.2 Probleemstelling / 5
1.3 Relevantie / 6
1.4 Enkele begrippen / 10
1.5 Onderzoeksmethode / 11
1.6 Afbakening / 12
1.7 Opzet / 13

HOOFDSTUK 2
Het Nederlandse overlegmodel en het arbeidsvoorwaardenoverleg / 15
2.1 Inleiding / 15
2.2 Het Nederlandse overlegmodel: ontstaansgeschiedenis / 16
2.2.1 Afschaffing gilden en ontstaan van vakverenigingen / 16
2.2.2 De eerste vakbonden / 17
2.2.3 Oprichting van de vakcentrales / 19
2.2.4 Wetgeving ten aanzien van het collectief overleg / 20
2.2.5 De Eerste Wereldoorlog / 21
2.2.6 De Hoge Raad van Arbeid / 22
2.2.7 De Tweede Wereldoorlog / 23
2.2.8 De Stichting van de Arbeid en heroprichting van de vakcentrales / 23
2.2.9 Van centraal geleide loonpolitiek naar sociaal akkoorden / 25
2.2.10 De Sociaal-Economische Raad / 28
2.3 Het arbeidsvoorwaardenoverleg / 29
2.3.1 Inleiding / 29
2.3.2 Overlegstructuur / 29
2.3.3 Van centralisatie naar decentralisatie / 30
2.3.4 Cao-onderwerpen / 36
2.3.5 Zelfstandigen / 38
2.4 Ter afsluiting / 40

HOOFDSTUK 3
Belangenbehartiging en representativiteit: algemeen deel / 43
3.1 Inleiding / 43
3.2 Belangenbehartiging van niet-leden / 43
3.2.1 Financiering / 43
3.2.2 Statutaire doelstellingen / 48
3.2.3 Nieuwe initiatieven / 50
3.2.4 Tussenconclusie / 52
3.3 Representativiteit: een concept en een definitie / 52
3.4 Representativiteit: enkele cijfers en ontwikkelingen / 56
3.4.1 Inleiding / 56
3.4.2 Ledenbestand / 56
3.4.3 Beroepsbevolking / 59
3.4.4 Organisatiegraad / 60
3.5 Representativiteit: relevante criteria in wet- en regelgeving / 64
3.5.1 Inleiding / 64
3.5.2 Wet- en regelgeving / 65
3.5.2.1 VWEU / 65
3.5.2.2 Wet op de Sociaal-Economische Raad en het besluit beleidsregels representativiteit / 69
3.5.2.3 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en het Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 / 73
3.5.2.4 Wet Cao / 75
3.5.2.5 Wet Avv en het Toetsingskader AVV / 76
3.5.2.6 Wet melding collectief ontslag / 79
3.5.2.7 Burgerlijk Wetboek / 81
3.6 Een vluchtige blik over de grens / 83
3.7 Afronding / 85

HOOFDSTUK 4
Grondslagen van de Wet Cao / 89
4.1 Inleiding / 89
4.2 Theorieën over de cao / 90
4.2.1 Aandacht voor de cao in de juridische literatuur / 90
4.2.2 De Vertretungstheorie / 92
4.2.3 De Verbandstheorie / 94
4.2.4 De Vereinbarungstheorie / 95
4.3 De keuze voor de Verbandstheorie / 96
4.3.1 Artikel 1637n BW: een vertaling van de praktijk en literatuur / 96
4.3.2 Het vereiste van rechtspersoonlijkheid / 98
4.3.3 De Wet Cao is een voortzetting van artikel 1637n BW / 100
4.4 De normerende werking van de cao / 101
4.4.1 Inleidende opmerkingen / 101
4.4.2 De draagwijdte van de cao: gebondenheid als leidend beginsel / 101
4.4.2.1 Parlementaire geschiedenis / 102
4.4.2.2 Literatuur / 104
4.4.3 De hegemonie van de cao: de cao modelleert en fatsoeneert / 107
4.4.3.1 Parlementaire geschiedenis / 108
4.4.3.2 Literatuur / 109
4.5 Conclusie / 112

HOOFDSTUK 5
Contractuele binding van ongebonden werknemers / 115
5.1 Inleiding / 115
5.2 Terminologie / 116
5.3 Artikel 14 Wet Cao / 117
5.3.1 Wetsgeschiedenis / 117
5.3.2 Bijzondere effecten / 118
5.3.3 Geen algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid / 120
5.3.4 Instemming is een fictie / 121
5.4 Wilsovereenstemming / 122
5.4.1 Inleiding / 122
5.4.2 Het incorporatiebeding / 123
5.4.2.1 Een kwestie van uitleg / 123
5.4.2.2 De grenzen van het incorporatiebeding / 126
5.4.2.3 Samenvatting / 131
5.4.3 Toepassing en stilzwijgende aanvaarding / 131
5.4.3.1 Inleiding / 131
5.4.3.2 Een bestendige lijn? / 132
5.4.3.3 Informatieverplichting / 136
5.4.3.4 Samenvatting / 137
5.4.4 Rechtsgevolgen van de contractuele uitbreiding / 138
5.5 Conclusie / 140

HOOFDSTUK 6
Belangenbehartiging en representativiteit: een analyse van de rechtspraak / 143
6.1 Inleiding / 143
6.2 De belangenbehartiging van niet-leden in het cao-recht / 143
6.3 Representativiteit in de rechtspraak / 149
6.3.1 Inleiding / 149
6.3.2 Statutaire representativiteit of fictieve vertegenwoordiging / 150
6.3.3 Representativiteit en toelating tot het cao-overleg / 153
6.3.4 Representativiteit en het incorporatiebeding / 156
6.4 Criteria omtrent representativiteit in de rechtspraak / 161
6.4.1 Statutaire representativiteit / 161
6.4.2 Cao-overleg / 162
6.4.3 Contractuele binding en representativiteit / 163
6.4.4 Oud recht: Aanbeveling 3.7 en Bulut/Troost / 164
6.4.5 Overzicht gezichtspunten rechtspraak / 168
6.5 Samenvatting en afsluiting van hoofdstukken 4, 5 en 6 / 169

HOOFDSTUK 7
De verbindendverklaring van cao-bepalingen / 173
7.1 Inleiding / 173
7.2 Juridisch kader / 174
7.2.1 Totstandkomingsgeschiedenis Wet Avv: doelen en bezwaren / 174
7.2.2 Voorwaarden en grenzen / 176
7.2.3 Bedenkingen en weigeringsgronden / 177
7.2.4 Rechtsgevolgen / 179
7.3 Collectieve contractsvrijheid en samenloopproblemen / 181
7.3.1 Inleiding / 181
7.3.2 Overlappende werkingssfeer / 182
7.3.3 Samenloop van bedrijfstak- en ondernemings-cao / 184
7.4 Het meerderheidsvereiste / 187
7.5 Algemeen verbindend verklaren van cao’s: stoppen of doorgaan? / 188
7.6 Afronding / 196

HOOFDSTUK 8
De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming / 199
8.1 Inleiding / 199
8.2 De ondernemingsraad en primaire arbeidsvoorwaarden / 201
8.3 De taakafbakening tussen ondernemingsraad en vakbond / 204
8.3.1 De wettelijke regeling / 204
8.3.2 De ondernemingsraad als onderhandelaar / 205
8.3.3 Taakafbakening in internationaal perspectief / 208
8.3.4 Geen doorwerking van de ondernemingsovereenkomst / 210
8.4 Bindende decentrale afspraken / 211
8.4.1 Algemene opmerkingen / 211
8.4.2 Literatuur / 212
8.4.3 Rechtspraak / 214
8.4.4 Aanbevelingen / 217
8.4.5 De verbindendverklaring van decentrale afspraken / 218
8.5 Conclusie / 221

HOOFDSTUK 9
Naar een robuuste vormgeving van het cao-recht / 223
9.1 Inleiding / 223
9.2 Het vergroten van werknemersbetrokkenheid / 225
9.2.1 Het betrekken van niet-leden / 225
9.2.2 Ledenvoordelen in cao’s / 226
9.2.3 Een verplichte cao-bijdrage en gratis lidmaatschap / 228
9.2.4 Vakbondsverkiezingen of referenda / 231
9.3 De ruime reikwijdte van cao’s en een representativiteitstoets / 235
9.3.1 Inleiding / 235
9.3.2 Internationale dimensie / 237
9.3.3 De beoordeling van de representativiteit van vakorganisaties / 238
9.3.4 De vormgeving van een wettelijke representativiteitstoets / 240
9.3.5 Een representativiteitstoets en het dynamische karakter van incorporatiebedingen / 243
9.3.6 Het incorporatiebeding en de toets van 7:613 BW / 247
9.3.7 Een representativiteitstoets en de verbindendverklaring / 251
9.3.8 Opt-out in het cao-recht / 255
9.4 Samenvatting en conclusie / 259

HOOFDSTUK 10
Afronding / 263
10.1 Beantwoording onderzoeksvraag / 263
10.2 Aanbevelingen / 268
10.3 Toekomstperspectief: een nieuwe uitdaging / 270
Samenvatting / 271
Summary / 281

Literatuurlijst / 289
Jurisprudentieregister / 307
Trefwoordenregister / 311
Lijst van afkortingen / 313

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg