Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

Deel IV - Beleggingsondernemingen

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789089745125
Direct te downloaden

Samenvatting

De in Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) behandelde onderdelen over beleggingsondernemingen zijn nu bijeengebracht in Deel IV – Beleggingsondernemingen. De desbetreffende onderdelen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe onderdelen. Deel IV van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals de reeds verschenen Delen I, II en III, een zelfstandig geheel.

Deel IV bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en behandelt diverse van belang zijnde kernbegrippen. Hoofdstuk 2 bevat de uitzonderingen op de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen en de, ondanks de uitzondering van de vergunningplicht, toepasselijke regels alsmede regels voor iedere beleggingsonderneming. In hoofdstuk 3 worden de vergunningeisen, de vergunningaanvraag en de reikwijdte van een verleende vergunning behandeld, gevolgd door hoofdstuk 4 over de regels voor vergunninghouders. In hoofdstuk 5 komen de regels in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening en de daarbij behorende samenwerking tussen de AFM en de toezichthoudende instanties van een andere lidstaat aan de orde. In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan enkele specifieke bepalingen van het toezicht
op en de handhaving van die regels die relevant zijn voor beleggingsondernemingen. Hoofdstuk 6 heeft betrekking op wijzigingen van de MiFID II en de MiFIR die in 2021 of later van toepassing zullen zijn, en op wijzigingsvoorstellen die op het moment van afsluiten van de kopij nog niet waren omgezet in definitieve wijzigingen.

Met het verschijnen van Deel IV zijn alle onderwerpen die zijn behandeld in ‘Koersen 2012’ thans geactualiseerd in vier afzonderlijke delen.

Specificaties

ISBN13:9789089745125
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:514
Druk:5
Verschijningsdatum:14-4-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over C.M. Grundmann-van de Krol

Prof. mr. drs. C.M. (Christel) Grundmann-van de Krol is hoogleraar Effectenrecht, in het bijzonder Onderneming en Financiële Markten, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door C.M. Grundmann-van de Krol

Inhoudsopgave

Afkortingen en overzicht van de op deMiFIDII gebaseerde uitvoeringsrichtlijn en verordeningen 27
Afkortingen en overzicht van de op de MiFIR gebaseerde verordeningen 33
Lijst van meest gebruikte afkortingen 37
1 Inleiding en kernbegrippen 45
1 Inleiding 45
1.1 Inhoud van dit boek en dit hoofdstuk 45
101. Inhoud van dit boek 45
102. Onderwerpen of regels die buiten beschouwing blijven 45
103. Inhoud van dit hoofdstuk 46
2 Achtergrond van de regulering: Nederlandse en Europese context 47
2.1 Periode 1985 tot 1996 47
104 De eerste Nederlandse schreden tot regulering vaneffectenbemiddelaars 47
105 De eerste Europese regulering van beleggingsondernemingen: de ISD 50
106. Implementatie van de ISD in de Wte 1995 51
2.2 Periode 1995 tot 2004: vervanging van de ISD door MiFID I 51
107. Aanloop van de ISD naar MiFID I 51
108. Knelpunten ISD: redenen voor vervanging door MiFID I 52
109. Het traject van ISD naar MiFID I 53
110. Mate van harmonisatie van MiFID I 54
111. Implementatie MiFID I in de Wft 54
2.3 Periode 2010 tot 2014: vervanging van MiFID I door MiFID II en MiFIR 55
112. Herziening van MiFID I: de eerste contouren voor MiFID II 55
113. Herzieningsvoorstel: MiFID II en MiFIR 56
2.4 Mei 2014: totstandkoming MiFID II en MiFIR 61
114. Totstandkoming MiFID II en MiFIR 61
115. Lagere regelgeving MiFID II en MiFIR: bronnen 62
116. Door ESMA opgestelde richtsnoeren en Q&A’s: soft law 62
117. Implementatie MiFID II: Wft, lagere regelgeving en beleidsregels 63
2.5 Periode vanaf 2020 64
118. Wijzigingen en consultatie herziening MiFID II en MiFIR 643 Begrip beleggingsonderneming: beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 65
3.1 Inleiding 65
119. Beleggingsondernemingen in de Wft-structuur 65
120. Omschrijving ‘beleggingsonderneming’: MiFID II 66
121. Omschrijving ‘beleggingsonderneming’: Wft 67
3.2 De verschillende beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 68
122. Verlenen van een beleggingsdienst 68
123. Verrichten van een beleggingsactiviteit 68
124 Ontvangen en doorgeven van cliëntenorders: orderremisier en beleggingsgiro 69
125. Voor rekening van cliënten uitvoeren van orders 71
126. Portefeuillebeheer: individueel vermogensbeheer 71
127. Beleggingsadvies 72
128. Plaatsen en/of overnemen van financiële instrumenten 74
3.3 Exploiteren van de handelsplatformen MTF en OTF 75
129. Inleidende opmerkingen 75
130. Multilaterale handelsfaciliteit (MTF): MiFID II en Wft 76
131. Overeenkomsten gereglementeerde markt en MTF 77
132. MTF en mkb-groeimarkt 77
133. Georganiseerde handelsfaciliteit (OTF): MiFID II en Wft 79
134 Het begrip ‘(hoog frequente) algoritmische handel’: MiFID II en Wft 80.
3.4 Het begrip ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ 82
135. Het begrip ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ 82
3.5 Territoriale reikwijdte verbodsbepaling: ‘in Nederland’ 84
136. Inleidende opmerkingen 84
137. Lokalisering van de dienstverlening voor toepassing MiFID II 84
138. Artikel 42 MiFID II: keuze voor de ‘initiative’ test 86
139. Online dienstverlening vanuit lidstaat naar Nederland 86
140. Online dienstverlening vanuit Nederland naar lidstaat 87
4 Het begrip ‘financiële instrumenten’ 88
4.1 Inleiding 88
141. Inleidende opmerkingen en toekomstige wijziging 88
4.2 Omschrijving van financiële instrumenten in MiFID II en de Wft 89
142. Omschrijving financiële instrumenten: MiFID II en Wft 89
4.3 Financiële instrumenten niet-zijnde derivatencontracten (behalve kredietderivaten) 90
143. Inleidende opmerkingen 90
144. Geldmarktinstrumenten 90
145. Deelnemingsrechten niet-zijnde effecten 91
146. Opties 91
147. Swaps en kredietderivaten 91
148. Termijncontracten (‘forwards’) en contracts for difference (CFD) 92
149. Broeikasgas-emissierechten 92
4.4 Diverse soorten derivatencontracten 93
150. Inleidende opmerkingen 93
151. Uitzondering bepaalde valutaderivatencontracten 94
152. Soorten grondstoffenderivaten (MiFID II) 94
153. Energiederivatencontracten en REMIT-uitzondering 95
154. Restcategorie grondstoffenderivaten: C7-grondstoffenderivaten 96
155. ESMAoverC6-grondstoffenderivaten enC7-grondstoffenderivaten 96
156. Andere derivatencontracten 97
157. Grondstoffenderivaten (Wft) 97
5 Systematische interne afhandeling, nevendiensten en datarapporteringsdiensten 98
5.1 Inleiding 98
158. Inleidende opmerkingen 98
5.2 Beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling en begrip ‘matched principal trading’ 99
159 Beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling: MiFID II 99
160 Beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling: Wft 102
161. Begrip ‘matched principal trading’ 103
5.3 Nevendiensten 103
162. Inleidende opmerkingen 103
163. Begrip ‘nevendienst’ en soorten: MiFID II en Wft 104
5.4 Datarapporteringsdiensten 106
164. Begrip ‘datarapporteringsdienstverlener’: MiFID II en Wft 106
5.5 Aanbieden van directe elektronische toegang tot een handelsplatform (DEA) 108
165 Het begrip ‘directe elektronische toegang tot een handelsplatform’ (DEA) 108
6 Soorten beleggers 108
6.1 Inleiding 108
166. Inleidende opmerkingen 108
6.2 Professionele cliënten en ‘opt out’: in MiFID II en Wft 110
167. Per se professionele cliënten: MiFID II en ‘opt out’ 110
168. Per se professionele beleggers: Wft en ‘opt out’ 111
6.3 Niet-professionele cliënten en ‘opt up’: MiFID II en Wft 111
169. Niet-professionele cliënten: MiFID II en ‘opt up’ 111
170. Niet-professionele beleggers: Wft en ‘opt up’ 112
6.4 In aanmerking komende tegenpartijen 113
171. Inleidende opmerkingen 11
172 In aanmerking komende tegenpartijen: MiFID II en ‘opt out’ en ‘opt up’ 114
173 n aanmerking komende tegenpartijen: Wft en ‘opt out’ en ‘opt up’ 115
7 ESMA in relatie tot MiFID II en MiFIR 116
174. Inleidende opmerkingen 116
175. Opstellen van richtsnoeren 117
176. Regeling omtrent Q&A’s 117
177. Consumentenbescherming 117
178. Product- en activiteitinterventie 118
2 Uitzonderingen op de vergunningplicht en toepasselijke regels 121
1 Inleiding 121
1.1 Inhoud van dit hoofdstuk 121
201. Inhoud van dit hoofdstuk 121
2 Niet-toepasselijkheid MiFID II: vrijstellingen en facultatieve vrijstellingen 122
202. Inleidende opmerkingen 122
203. Artikelen 1 lid 6 en 2 lid 1 MiFID II en toekomstige wijziging 122
204. Bepaalde beleggingsdiensten 123
205. Bepaalde verzekeraars 124
206. Handelaren voor eigen rekening: drie categorieën 124
206a. Eerste categorie: artikel 2 lid 1 sub d MiFID II 124
206b. Tweede categorie: artikel 2 lid 1 sub e MiFID II 12
206c Derde categorie: artikel 2 lid 1 sub j MiFID II en toekomstige wijziging 127
206d. Schematisch overzicht van de drie categorieën 128
207. Overheidsschuld beherende instellingen 128
208. Entiteiten voor collectieve belegging, hun bewaarders en beheerders 128
209. Beheerders van transmissiesystemen 129
210. Centrale effectenbewaarinstellingen 129
3 Niet-toepasselijkheid vergunningplicht van artikel 2:96 Wft en toepasselijke regels 130
3.1 Inleiding 130
211. Inleidende opmerkingen 130
212. Verschillende gevolgenWft-systematiek voor de toepasselijke regels 130
213. Niet-toepasselijkheid Wft bij online dienstverlening vanuit lidstaat 132
3.2 Geen vergunningplicht op grond van reikwijdtebepalingen en toepasselijke regels 132
214. Inleidende opmerkingen 132
215. Beheren van overheidsschuld 132
216. Pensioenfondsen en verbonden vermogensbeheerders 133
217. Implementatie artikel 2 lid 1 sub a-g, j en k MiFID II 134
218. Beheerders van transmissiesystemen 136
219. Centrale effectenbewaarinstellingen (CSD’s) 137
3.3 Niet-toepasselijkheid vergunningplicht: artikel 2:97 Wft, zetel in Nederland en toepasselijke regels 137
220. Nederlandse banken en financiële instellingen 137
221. Nederlandse gemeentelijke kredietbanken 139
222 Nederlandse abi-beheerders en icbe-beheerders en toekomstige wijziging 140
223. Nederlandse verbonden agenten 144
224. Nederlandse marktexploitanten 145
3.4 Niet-toepasselijkheid vergunningplicht: artikel 2:98 Wft, zetel in andere lidstaat en toepasselijke regels 146
225. Inleidende opmerkingen 146
226. Beleggingsondernemingen uit andere lidstaat 146
227 Toepasselijke regels op bijkantoor in andere lidstaat: achtergrond MiFID I 147
228. Toepasselijke regels op bijkantoor in Nederland: MiFID II 149
229. Icbe-beheerders en abi-beheerders uit andere lidstaat 151
230. Toepasselijke regels voor abi-beheerders 152
231. Banken en financiële instellingen uit andere lidstaat 153
232. Entiteiten voorrisico-acceptatie en verzekeraars uit andere lidstaat 153
3.5 Vrijstellingen ingevolge de Vrijstellingsregeling Wft: artikelen 13 en
14 en toepasselijke regels 153
233. Particuliere participatiemaatschappijen 153
234. Vermogensbeheerders‘familie’-vennootschap of ‘familie’-stichting 154
3.6 Nationaal regime derde land-beleggingsondernemingen 154
235. Inleidende opmerkingen 154
236. Beleggingsondernemingen zetel inAustralië, de VS of Zwitserland 155
237. Derde land-beleggingsonderneming handelend voor eigen rekening 156
238. Beleggingsondernemingen met zetel in Singapore of de VS 157
239 Dienstverlening derde land-beleggingsonderneming op initiatief cliënt en toekomstige wijziging 158
3.7 Nationaal MiFID II-regime bepaalde Nederlandse adviseurs en verlicht
regime bepaalde beleggingsondernemingen 160
240. Bepaalde adviseurs en beleggingsondernemingen 160
4 Regels voor iedere beleggingsonderneming 162
4.1 Inleiding 162
241. Inleidende opmerkingen 162
4.2 Informatieplichten, beleggingsaanbevelingen en marktpeilingen ex
MAR 163
242. Informatieplicht over toegelaten financiële instrumenten 163
243. Informatieplicht over mogelijk marktmisbruik 163
224 Beleggingsaanbevelingen en beleggingsstrategie-voorstellen: inleiding 164
245 Beleggingsaanbevelingen of voorstellen beleggingsstrategie: begrip en regels 165
246. Marktpeilingen: inleiding 167
247. Omschrijving ‘marktpeiling’ 167
248. Voorwaarden legitiem doorgeven en ontvangen van marktpeiling 167
4.3 Verbod meewerken aan openbaar bod 169
249. Verbod meewerken aan openbaar bod 169
5 Regels voor iedere beleggingsonderneming met zetel of bijkantoor in
Nederland 170
250. Inleidende opmerkingen: reikwijdte artikel 5:68 Wft 170
251. Maatregelen ter beheersing van belangenconflicten 170
252 Maatregelen ter vermijding van steun aan productie en verkoop clustermunitie 171
253. Aanwijzen compliance officer 173
254 Procedures voor interne melding MAR-overtredingen: implementatie 32 lid 3 MAR 173
255. Administratie van transacties in financiële instrumenten 174
256. Gedragscode privétransacties 174
257. Ontheffing 175
3 Vergunningeisen, vergunningaanvraag en reikwijdte vergunning 177
1 Inleiding 177
1.1 Inhoud van dit hoofdstuk 177
301. Inhoud van dit hoofdstuk 177
2 Vergunningplicht beleggingsondernemingen 178
2.1 Inleiding 178
302. Inleidende opmerkingen 178
2.2 Bevoegdheid AFM: vergunningverlening en ontheffing vergunningplicht 178
303. AFM vergunningverlenende toezichthouder 178
3 Vergunningeisen: overzicht van drie sets vergunningeisen 179
3.1 Overzicht van de vergunningeisen 179
304. Vergunningeisen: drie sets 179
3.2 Nederlandse beleggingsonderneming of derde land-beleggingsonderneming voor verrichten beleggingsactiviteiten 180
305. Vergunningeisen: artikel 2:99 Wft 180
306. Ontheffing van de vergunningeisen van artikel 2:99 Wft 182
3.3 Derde land-beleggingsonderneming: dienstverlening aan niet-professionele beleggers of ‘opt up’ professionele beleggers 184
307. Vergunningeisen: artikel 2:99aWft en toekomstige wijziging 184
3.4 Derde land-beleggingsonderneming: dienstverlening aan perse professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen 187
308. Vergunningeisen: artikel 2:99bWft en toekomstige wijziging 187
4 Uitwerking vergunningeisen 188
4.1 Inleiding: huidige vergunningeisen en toekomstige wijzigingen 188
309. Huidige vergunningeisen en toekomstige wijzigingen 188
4.2 Geschiktheids- en betrouwbaarheidseis 189
310. Inleidende opmerkingen: MiFID II en Wft 189
311. Geschiktheidseis en afleggen van de eed of belofte 189
312. Betrouwbaarheidseis 191
313 Samenwerking AFM en DNB in kader geschiktheids- en betrouwbaarheidseis 193
4.3 Samenstelling bestuur en toezichtsorgaan, vestiging hoofdkantoor en tweehoofdige leiding 194
314. Inleidende opmerkingen 194
315. Samenstelling bestuur en toezichthoudend orgaan 194
316. Vestiging hoofdkantoor en tweehoofdige leiding 196
4.4 Zeggenschapsstructuur 197
317. Zeggenschapsstructuur en ‘nauwe banden’ 197
4.5 Integere bedrijfsuitoefening en beheerste inrichting van de bedrijfsvoering 199
318. Inleidende opmerkingen 199
319. Bedrijfsuitoefening en bedrijfsvoering: algemeen 200
320. Instellen van een compliancefunctie 201
321. Behandeling, vastlegging en melding van incidenten 202
322. Beoordeling van personeelsleden in integriteitsgevoelige functies 203
323. Acceptatie van cliënten: ‘customer due diligence’ 204
324. Onderzoek naar bepaalde personen of instellingen 205
325 Organisatorische eisen: verwijzing naar MiFID II en uitvoeringsregels 205
326. Persoonlijke transacties 205
327. Vakbekwaamheidseisen 207
328. Eisen aan doeltreffend en prudent bestuur 208
329 ‘Productgovernanceregels’: inleiding, nationale evaluatie en toekomstige wijziging 209
330. Eisen aan het productontwikkelingsproces 211
331. Eisen aan de distributie: drie varianten 212
332. Bijhouden en bewaren van gegevens 214
333. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analisten 215
4.6 Maatregelen ter bescherming van de rechten van cliënten (vermogensscheiding) 219
334 Adequate maatregelen bescherming cliëntenrechten en toekomstig wijziging 219
4.7 Beleid inzake voorkomen van en omgaan met belangenconflicten 220
335. Voorkomen en omgaan met belangenconflicten 220
4.8 Financiële waarborgen: minimum eigen vermogen en solvabiliteit 222
336. Inleidende opmerkingen 222
337 Nederlandse beleggingsonderneming en beheerders die MiFID-diensten verlenen 224
4.9 Aanvullende vergunningeisen voor het exploiteren van een MTF of OTF 225
338. Handelsprocesregels en minimaal aantal leden 225
339. Ontheffingsmogelijkheid 227
4.10 Administratie derivatenvermogen: beleggingsonderneming als Wgetussenpersoon 228
340. Administratie van het derivatenvermogen 228
4.11 Gekwalificeerde deelneming en een verklaring van geen bezwaar (‘vvgb’) 229
341. Inleidende opmerkingen 229
342 Achtergrond preventieve toetsing deelnemingen in beleggingsondernemingen 230
343. Definitie ‘gekwalificeerde deelneming’: MiFID II en Wft 230
344. Regels inzake gekwalificeerde deelneming (vvgb-vereiste) 231
345. Uitzonderingen op vvgb-vereiste 232
346. Toetsingscriteria voor verlenen van vvgb 235
347. Vvgb-aanvraag en vergroting deelneming 238
348. Meldingsplicht beleggingsonderneming 238
349. Informatieverplichting van DNB aan minister van Financiën 239
5 Vergunningaanvraag, vergunningverlening en reikwijdte vergunning 239
5.1 Inleiding 239
350. Inleidende opmerkingen 239
5.2 Vergunningaanvraag en de te verstrekken informatie 240
351. Aanvraag en informatieverstrekking 240
5.3 Betrokkenheid DNB en/of toezichthoudende instantie uit andere lidstaat 241
352. Betrokkenheid DNB 241
353. Betrokkenheid toezichthouder andere lidstaat 242
5.4 Reikwijdte van de vergunning 243
354. Reikwijdte van de vergunning 243
4 Regels voor beleggingsondernemingen met een AFM-vergunning 245
1 Inleiding 245
1.1 Inhoud van dit hoofdstuk 245
401. Inhoud van dit hoofdstuk 245
2 Structurering en inrichting: uitbesteding en klachtenafhandeling 246
2.1 Inleiding 246
402. Inleidende opmerkingen 246
2.2 Uitbesteding overzicht en begrip ‘uitbesteding’ 246
403. Inleiding 246
404. Begrip ‘uitbesteding’ 246
2.3 Uitbesteding in de Wft 247
405. Uitbesteding in de Wft 247
2.4 Uitbesteding in de MiFID II en nadere uitwerking 247
406. Uitbesteding in MiFID II en uitvoeringsregels 247
407. Uitbesteding kritieke of belangrijke operationele taken 248
408. Uitbesteden vermogensbeheer aan een derde land-dienstverlener 249
2.5 Adequate klachtenafhandeling 249
409. Adequate klachtenafhandeling 249
3 Zorgvuldige dienstverlening: algemeen 250
410. Onderdelen van dienstverlening: rubricering 250
411. Regels zorgvuldige dienstverlening in relatie tot het privaatrecht 251
412. Literatuur en AFM-‘soft law’ 253
4 Zorgvuldige dienstverlening: cliëntenclassificatie, cliëntendossier en cliëntenovereenkomst 254
413. Cliëntenclassificatie 254
414. Cliëntendossier 255
415. Cliëntenovereenkomst 256
5 Zorgvuldige dienstverlening: informatieverstrekking 257
5.1 Inleiding 257
416. Inleidende opmerkingen 257
5.2 Informatieverschaffing algemeen 258
417. Informatieverschaffing 258
5.3 Informatieverschaffing voorafgaand aan dienstverlening 259
418. Inleidende opmerkingen: regels op nationaal en EU-niveau 259
419. Nationale regels: overzicht 260
420. Europese regels: overzicht 261
421. Informatie algemeen 261
422. Informatie bij beleggingsadvies 263
5.4 Informatieverschaffing tijdens de dienstverlening 265
423. Informatie tijdens dienstverlening 265
5.5 Informatieverschaffing over specifieke onderwerpen 266
424. Inleidende opmerkingen 266
425. Informatie vastlegging telefoongesprekken en dergelijke 266
426. Informatie over afwikkelsystemen 267
427. Informatie over beleggerscompensatieregeling 267
428 Informatie door verstrekking van essentiële-beleggersinformatie (EBI) 269
429 Informatie door verstrekking van een essentiële-informatiedocument (EID) 26
5.6 Informatieverstrekking door middel van reclame-uitingen 270
430. Inleidende opmerkingen: regels op nationaal en EU-niveau 270
431. Reclameregels op nationaal niveau 270
432. Europese reclameregels 271
6 Zorgvuldige dienstverlening: geschiktheids- en passendheidstoets 272
6.1 Inleiding 272
433. Inleidende opmerkingen: nationale en Europese regels 272
6.2 Cliëntenprofiel, geschiktheidstoets en geschiktheidsverklaring 273
434. Geschiktheidstoets en geschiktheidsverklaring 273
6.3 Passendheidstoets 275
435. Passendheidstoets 275
6.4 Geschiktheids- en passendheidstoets bij verlenen beleggingsdienst door andere beleggingsonderneming 276
436. Opdracht van andere beleggingsonderneming 276
7 Specifieke gedragsregels 277
437. Inleidende opmerkingen 277
438. Verbod op ‘cold calling’ 277
439. Verbod op ‘churning’ 278
440. Saldi- en marginbewaking en liquidatieplicht 279
8 Dienstverlening voor‘in aanmerking komende tegenpartijen’en professionele beleggers 281
8.1 Verlicht regime bij dienstverlening aan ‘in aanmerking komende tegenpartijen’ 281
441. Verlicht regime 281
8.2 Verlicht regime bij dienstverlening aan professionele beleggers 284
442. Verlicht regime bij dienstverlening aan professionele beleggers 284
9 Regels bij adviseren over en/of verkopen van gestructureerde deposito’s 285
443. Inleidende opmerkingen 285
444. Gestructureerde deposito’s en bepaalde MiFID II-regels: reden 285
445. Begrip ‘gestructureerde deposito’ 285
446. Adviseren over en/of verkopen van gestructureerde deposito’s 286
10 Beloningsregels en aanvullende prudentiële regels 286
447. De lappendeken van beloningsregels: inleiding 286
448. De nationale regels en toekomstige regels 287
449. Europese regels en toekomstige regels 287
450. Aanvullende prudentiële eisen: toekomstige regels 288
11 Regels bij verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten 288
11.1 Inleiding 288
451. Inleidende opmerkingen 288
11.2 Verbod totsluiten van een financiëlezekerheidsovereenkomst met nietprofessionele cliënten 288
452. Verbod tot sluiten van financiëlezekerheidsovereenkomst 288
11.3 Eerlijke, billijke en professionele belangenbehartiging en provisies 290
453. Inleidende opmerkingen: nationale en Europese provisieregels 290
454. Provisies niet-professionele beleggers 292
455. Provisies professionele beleggers 293
11.4 Verwerking van orders: best execution, uitvoeringsbeleid en informatieverschaffing 294
456. Inleidende opmerkingen 294
457. Optimale orderuitvoering en ‘plaats van uitvoering’ 296
458. Orderuitvoeringsbeleid 298
459. Informatie aan cliënten en in- of toestemming van cliënten 299
460. Orderverwerking 301
461. Jaarlijkse rapportage voor elk handelsplatform 302
462. Doorgifte van orders aan derden en best execution 303
11.5 Specifieke regels voor beleggingsonderneming die OTF of MTF exploiteert 304
463. Inleidende opmerkingen 304
464. MiFIR: transparantievereisten en meldingsplichten 305
465. Synchronisatie beursklokken 306
466. Opstellen toezichtregels 306
467. Handelsmaatregelen door beleggingsonderneming 308
468. Orderuitvoeringsregels voor MTF en ‘matched principal trading’ 309
469. Orderuitvoeringsregels voor OTF en ‘matched principal trading’ 310
470. Combinatie exploiteren MTF of OTF met datarapporteringsdienst 312
11.6 Specifieke regels voor beleggingsonderneming met systematische afhandeling 312
471. MiFIR, Wft, Herstelwet financiële markten 2020: reikwijdte 312
472. Publiceren van koersen 314
473. Regels voor orderuitvoering 314
474. Toegang tot koersen 315
475. Vergewisplicht bevoegde autoriteit 316
11.7 Specifieke regels voor algoritmische handel en DEA 316
476. Inleidende opmerkingen en reikwijdte 316
477. Eisen algoritmische handel 317
478. Directe elektronische toegang (DEA) en eisen 318
12 Vergewisplicht voor beleggingsondernemingen 319
479. Inleidende opmerkingen 319
480. Beleggingsondernemingen onderling 320
481. Beleggingsonderneming en verbonden agenten 322
482 Beleggingsonderneming en aanbieden deelnemingsrecht in een abi 323
13 Meldings- en informatieplichten 323
483. Inleidende opmerkingen 323
484. Wijzingen in bij vergunningverlening verstrekte gegevens 324
485. Informatieplichten: verstrekking financiële jaarstukken 325
486. Meldingsplicht gekwalificeerde deelnemingen 326
487. Diverse andere meldings- en rapportageplichten 326
488. Meldingsplicht accountant strijdigheid met deel 4 Wft 327
489. Meldingsplicht accountant strijdigheid met deel 3 Wft 328
5 Grensoverschrijdende dienstverlening en samenwerking toezichthouders 329
1 Inleiding 329
1.1 Inhoud van dit hoofdstuk 329
501. Inhoud van dit hoofdstuk 329
2 Grensoverschrijdende dienstverlening: notificatieprocedures 330
2.1 Inleiding 330
502. Inleidende opmerkingen 330
503. Systematiek van grensoverschrijdende dienstverlening 332
2.2 ‘Inkomende’ entiteiten 334
504. Dienstverlening zonder bijkantoor 334
505. Dienstverlening via bijkantoor of verbonden agent 334
506. Dienstverlening door icbe- en abi-beheerder 335
507 Dienstverlening derde land-beleggingsonderneming met bijkantoor andere lidstaat 335
2.3 ‘Uitgaande’ beleggingsondernemingen 336
508. Inleidende opmerkingen 336
509. Beleggingsonderneming die OTF of MTF exploiteert 337
510. Abi-beheerder en icbe-beheerder 337
511. Beleggingsonderneming via bijkantoor of door verbonden agent 338
512 Beleggingsonderneming zonder bijkantoor of door een verbonden agent 339
513. Banken door middel van verbonden agent 340
514. Beleggingsonderneming derde land met bijkantoor 341
515 Beleggingsonderneming en icbe-beheerder: dienstverlening in derde land 341
2.4 Diverse meldingsplichten in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening 342
516. Meldingsplichten 342
3 Samenwerking AFM met instanties van een andere lidstaat 343
3.1 Inleiding 343
517. Inleidende opmerkingen 343
518. Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking 344
3.2 Samenwerking algemeen, informatieverstrekking en informatieinwinning 344
519. Samenwerking algemeen 344
520. Informatieverstrekking op verzoek 345
521. Informatie-inwinning op verzoek 346
3.3 Samenwerking in het kader verlenen en intrekking vergunning 347
522. Kennisgeving bij intrekking vergunning 347
3.4 Grensoverschrijdende verificatie of onderzoek (toezicht) 347
523. Inleidende opmerkingen: Wft en uitvoeringsverordeningen 347
524. Bijkantoor in andere lidstaat van Nederlandse onderneming 348
525. Nederlandse bijkantoor van beleggingsonderneming andere lidstaat 349
526 Nederlandse beleggingsonderneming lid van gereglementeerde markt 349
3.5 Samenwerking in het kader van handhaving 350
527. Inleidende opmerkingen 350
528. Transactieverbod beleggingsonderneming andere lidstaat 350
529 Aanwijzing en transactieverbod beleggingsonderneming andere lidstaat 351
530. Activiteitenverbod MTF of OTF met voorzieningen in Nederland 351
531 Aanwijzing en transactieverbod Nederlandse beleggingsonderneming 352
3.6 Samenwerking met derde land-toezichthouder en informatie-inwinning 353
532. Verstrekking van vertrouwelijke informatie 353
533. Informatie-inwinning 354
4 Toezicht en handhaving: specifieke Wft-bepalingen 355
4.1 Inleiding 355
534. Inleidende opmerkingen 355
4.2 Activiteitenverboden naar aanleiding van een geconstateerde overtreding 356
535 Activiteitenverbod vergunningplicht uitgezonderde beleggingsonderneming 356
536. Verbod systematische interne afhandeling 356
537. Toegangsverbod tot een handelsplatform 358
538. Beroepsverbod 358
539. Verbod te handelen voor eigen rekening 359
4.3 Activiteitenverboden ten behoeve van beleggersbescherming en/of ordelijk functioneren financiële markten 361
540 Verkoop- en activiteitenverbod financieel instrument of gestructureerde deposito 361
4.4 Handelsmaatregelen 363
541. Handelsmaatregelen 363
4.5 Enkele activiteitenverboden bij inbreuken op de Prospectusverordening 364
542. Inleidende opmerkingen 364
543. Schorsen of verbieden aanbieding van effecten of ‘beursintroductie’ 364
544. Handelsmaatregelen 365
545. Schorsen of verbieden van reclame 365
5 Toezicht en handhaving van Europese verordeningen 366
5.1 Inleiding 366
546. Inleidende opmerkingen 366
5.2 Taken van de AFM uit hoofde van de Wft 367
547. Uitoefenen van gedragstoezicht 367
5.3 Toezicht op en handhaving van Europese verordeningen: algemeen 368
548. Inleidende opmerkingen 368
549. AFM gedragstoezicht EU-verordeningen 369
5.4 Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en artikel 1:3a Wft 370
550 Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten: opbouw en werking 370
551. Werking van artikel 1:3a lid 1 Wft 371
5.5 Toezicht en handhaving relevante Europese verordeningen: algemeen 372
552. Relevante verordeningen en aanwijzing bevoegde toezichthouder 372
5.6 Toezicht en handhaving MiFIR en uitvoeringsverordeningen MiFIR 373
553. Bevoegdheden AFM: MiFIR 373
5.7 Toezicht en handhaving Verordening 2017/565 (MiFID II organisatorische vereisten) 374
554. Bevoegdheden AFM: Vo 2017/565 374
5.8 Toezicht en handhaving MAR 374
555. Bevoegdheden AFM: MAR 374
5.9 Toezicht en handhaving PRIIPs-verordening 375
556. Bevoegdheden AFM: PRIIPs-verordening 375
557. Implementatie artikel 17 PRIIPs-verordening: artikel 1:77c Wft 375
559 Implementatie artikel 24 lid 4 PRIIPs-verordening: artikel 4:25e Wft 376
6 Intrekking vergunning, ontheffing of vvgb en gevolgen daarvan 377
559. Intrekking vergunning, ontheffingen en vvgb 377
560. Gevolgen van een vergunningintrekking 379
7 Strafrechtelijke handhaving 379
561. Bestuurlijke boete en economisch delict 379
6 Europese en nationale ontwikkelingen: toekomstig recht 381
1 Inleiding 381
1.1 Inhoud van dit hoofdstuk 381
601. Inhoud van dit hoofdstuk 381
2 ESG-verordening en Taxonomieverordening 382
2.1 Aanvullende informatieverplichtingen: ESG-verordening en Taxonomieverordening 382
602. Inleidende opmerkingen 382
2.2 Informatieverplichtingen ingevolge de ESG-verordening 383
603. Reikwijdte ESG-verordening 383
604 Begrip ‘duurzaamheidsrisico’ en publicatie duurzaamheidsrisico-beleid 384
605. Publicatie ongunstige duurzaamheidseffecten 384
606. Transparantie beloningsbeleid 385
607. Precontractuele informatie duurzaamheidsrisico’s 385
608 Precontractuele informatie en verslagen over ecologische ofsociale kenmerken 386
609. Publicitaire mededelingen 387
2.3 Informatieverplichtingen ingevolge de Taxonomieverordening 387
610. Doel Taxonomieverordening 387
611. Reikwijdte Taxonomieverordening 388
612. Taxonomieverordening aanvulling op ESG-verordening 388
613. Begrip ‘ecologisch duurzame belegging’ en milieudoelstellingen 388
614 Precontractuele informatie en verslagen over ecologisch duurzame beleggingen 389
615. Substantiële bijdragen aan milieudoelstellingen 390
2.4 Toezicht en handhaving ESG-verordening en Taxonomieverordening 390
616 Toezicht op en handhaving ESG-verordening en Taxonomieverordening 390
3 Nieuw prudentieel kader en beloningsregels ingevolge IFD en IFR 391
3.1 Inleiding IFR en IFD 391
617. Inleidende opmerkingen 391
3.2 Relatie IFR en CRR 392
618 IFR en CRR: systeemrelevante beleggingsonderneming (‘kredietinstelling’) 392
619 IFR: niet-systeemrelevante beleggingsondernemingen (twee categorieën) 393
620. CRR en IFR: het uit drie categorieën bestaande classificatiesysteem 394
621. IFD: lidstaatoptie toepassing CRR 395
622. Minimaal aanvangskapitaal 395
623. Vastekostenvereiste en K-factorvereiste: liquiditeit 396
3.3 Interne governance-regels en beloningsregels: IFD 397
624. Toepassingsgebied interne governance-regels en beloningsregels 397
625. Interne governance en richtsnoeren EBA/ESMA 397
626. Beloningsregels en richtsnoeren EBA/ESMA 398
3.4 IFD en ESG-doelstellingen: EBA-verslag inzake ESG-risico’s 398
627. ESG-doelstellingen: EBA-verslag ESG-risico’s 398
3.5 Toezicht, samenwerking en bevoegdheden in kader IFD en IFR 399
628. IFD: toezicht, samenwerking en bevoegdheden 399
4 Wijzigingen MiFID II en MiFIR 400
629. Wijziging MiFID II en MiFIR: van toepassing vanaf 26 juni 2021 400
630. Wijziging MiFID II: van toepassing vanaf 10 november 2021 401
5 Wijziging MiFID II en MiFIR: invoering rechtstreeks ESMA-toezicht
op datarapporteringsdiensten 402
5.1 Inleiding 402
631. Wijziging MiFID II en MiFIR: van toepassing 1 januari 2022 402
5.2 ESMA als rechtstreeks toezichthouder 402
632. ESMA toezichthouder op datarapporteringsdienstverleners 402
5.3 Bevoegdheden ESMA 403
633. Onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden 403
634 Inwinnen van inlichtingen, doen van onderzoek en inspecties ter plaatse 403
635. Procedure voorafgaand aan en bij het treffen van een maatregel 405
636. De te treffen maatregelen 405
637. Last onder dwangsom en opleggen van geldboete 406
638. Publicatie opgelegde boeten en dwangsommen 406
639. Bezwaar en beroep 407
6 Concrete Europese wijzigingsvoorstellen 408
6.1 Voorstel 24 juli 2020 408
640. Voorstel van 24 juli 2020 tot wijziging van MiFID II 408
641. Achtergrond en doel van het voorstel 408
642. Wijziging van diverse informatievereisten 408
643. Wijzigingen positielimieten energiederivaten-markten 409
644 Vrijgestelde grondstoffenderivaten-handelaren: versoepeling ‘nevenactiviteitstoets’ 410
6.2 Voorstellen van 24 september 2020: drie verordeningen en een richtlijn 411
645. Inleiding 411
646. Voorstel voor DLT-verordening 411
647. Voorstel voor DORA-verordening 413
648. Voorstel voor de MiCA-verordening: inleiding en doelstellingen 415
649. Consequenties MiCA-verordening voor beleggingsondernemingen 416
650. Richtlijnvoorstel 418
7 Concrete nationale wijzigingsvoorstellen 418
7.1 Wetsvoorstel ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector’ 418
651. Wijziging hoofdstuk 1.7 Wft beloningsbeleid 418
652. Wijziging artikel 1:111 Wft in relatie tot Europese verordeningen 419
653 Vooraf en achteraf verantwoording: artikelen 1:118 Wft en 1:119 Wft 419
654 Afwijking bonusplafond voor niet-CAO-personeel: artikelen 1:120 Wft en 121 Wft 420
655. Vaste beloningen: retentieperiode vijf jaar 421
7.2 Wetsvoorstel ‘Implementatiewet kapitaalvereisten 2020’ 421
656. Beloningsregels: implementatie beloningsregels CRD V 421
657. Wijziging artikelen 1:117 Wft en 1:121 Wft 422
8 Europese wijzigingsplannen: consultatie herziening MiFID II en MiFIR 423
8.1 Consultatie herziening MiFID II en MiFIR 423
658. Inleidende opmerkingen 423
8.2 Reactie van de minister van Financiën op hoofdlijnen 424
659. Algemene reactie: gedeeltelijk weergegeven 424
660. Toegankelijkheid beleggingsproducten voor retailbeleggers 424
661. Provisieregels 425
662 Invoering nieuwe categorie semi-professionals cliënten en lichter regime 426
663 EU-database voor vergelijkingsdoeleinden verschillende beleggingsproducten 426
664. Op EU-niveau: kwalificatiekader kenniseisen bij beleggingsadvies 426
665. Papierloze informatieverstrekking en kosteninformatie achteraf 427
666. ‘Best execution’-verslagen en balans kosten/baten voor beleggers 427
667. Transparantie voor en na handel en gelijk speelveld 428
668. Positielimieten-regime en ‘position management controls’ 428
669. Consolidated Tape Provider 429
670. Onderzoek naar mkb-ondernemingen 429
9 Europees wijzigingsplan: nieuw actieplan kapitaalmarktenunie 430
9.1 Achtergrond en doel van het nieuwe actieplan 430
671. Achtergrond 430
672. Het nieuwe KMU-actieplan 430
673. De kapitaalmarktunie: doel 431
674. Toezeggingen in het kader van de kapitaalmarktunie 432
9.2 Inhoud van het nieuwe actieplan in grote lijnen 433
675. Drie kerndoelstellingen en zestien acties 433
676. Informatieverschaffing en ‘information overload’: actiepunt 7 433
677 Provisies, informatieverschaffing en cliëntenclassificatie: actiepunt 8 434
678 Versterking beleggersbescherming door geïntegreerd toezicht: actiepunt 15 434
679 Versterking ‘single rule book’ en evaluatie convergentiebevoegdheden: actiepunt 16 435
10 Nationalewijzigingsplannen: consultatie-wetsvoorstellen implementatie
IFD en Wijzigingswet financiële markten 2022 436
680. Inleidende opmerkingen 436
10.1 Consultatie-wetsvoorstel implementatie IFD 436
681. Inleidende opmerkingen: implementatie IFD en IFR 436
682. Uitbreiding artikel 1:19Wft voor abi-beheerders en icbe-beheerders 437
683. Uitbreiding artikel 1:19c Wft: dienstverlening op initiatief cliënt 438
684. Wijziging vergunningeisen van artikel 2:99a Wft 438
685. Wijziging vergunningeisen van artikel 2:99b Wft 439
10.2 Consultatie-wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2022 440
686. Nieuwe bepaling vermogensscheiding: artikel 4:87aa Wft 440
687. Tekst van en toelichting bij artikel 4:87aa Wft 440
688. Artikel 1:19 lid 2 Wft: verwijzing naar artikel 4:87aa Wft 442
11 Overpeinzing mede naar aanleiding van de toekomstige wijzigingen 443
689. Een nationale sectorale wet voor beleggingsondernemingen 443

Bijlage 1 bij randnummer 629 445
Bijlage 2 bij randnummer 631 449
Bijlage 3 bij randnummer 642 453
Bijlage 4 bij randnummer 643 455
Bijlage 5 bij randnummer 671 459
Bijlage 6 bij randnummer 671 461

Literatuur 467
Wetsartikelenregister 475
Trefwoordenregister 493

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koersen door de Wet op het financieel toezicht