Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Meesteradviseur - 'Boordevol kennis, ervaring en hulpmiddelen'
17 september 2020 | Nico Jong

Hoe kun je als adviseur in een steeds complexer wordende wereld het verschil blijven maken in de toekomst? Het antwoord op deze vraag is voor veel adviseurs moeilijk te vinden tegenwoordig.

Reden voor Rob Bertels en Gerlof Schutte er een boek aan te wijden: Meesteradviseur. Het is een handboek voor duurzame groei in je adviesrol. Het is geschreven voor adviseurs in het algemeen en niet voor een specifieke beroepsgroep.

Toenemende dynamiek en complexiteit doen een beroep op het leer- en verandervermogen van de adviseur. Die moet door voortdurende aanpassing en ontwikkeling proberen effectief te blijven. Iedere adviseur moet dan ook aan de slag met het gericht ontwikkelen van andere kennis, houding en competenties dan vroeger. Het doel van de auteurs is je duurzaam te laten groeien naar het ultieme niveau van vakmanschap, het meesterschap. De weg daar naartoe is bezaaid met uitdagingen en confrontaties. Ze houden je continu een spiegel voor om kritisch naar jezelf te leren kijken, omdat zelfreflectie niet de sterkste kant van de meeste adviseurs is.

De auteurs presenteren eerst de meest relevante veranderingen in de adviespraktijk en ze gaan uitgebreid in op de vraag waarom het als adviseur noodzakelijk is te veranderen en te investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dan gaan ze in op de grootste uitdaging, je ontwikkeling van vakmanschap naar meesterschap en welke bouwstenen daarvoor nodig zijn: geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, dichtbijzijn, verandervermogen, autonomie, samenwerking en zelfbewustzijn. Dit zijn de kritische succesfactoren om in de ogen van de klant het verschil te maken, die vervolgens worden uitgewerkt. Zelfbewustzijn is zo belangrijk dat Bertels en Schutte er een heel hoofdstuk aan wijden. Daarna komt een aantal specifieke vaardigheden aan bod die je helpen een onderscheidende gesprekpartner van je klanten te worden. Ook gaan ze in op de randvoorwaarden waaraan je organisatie moet voldoen om je te kunnen ondersteunen in je ontwikkeling naar meesterschap. Na het slotwoord van de auteurs vind je in het boek vijf testen en een voorbeeld van een masterclass meesterschap.

Meesteradviseur is een vlot en boeiend geschreven boek boordevol kennis, ervaring en hulpmiddelen. Het is een welkome aanvulling op bestaande adviesliteratuur en maakt duidelijk waarom je met een expertrol niet meer zo ver komt in onze steeds complexer wordende wereld. Opdrachtgever verwachten dat je samen met hen diept in de klei gaat staan en meedraait en mee ontwikkelt.


Meesteradviseur - 'Veel nuttige tips en suggesties'
10 september 2020 | Frank van Kuijck

Down en out? Hoe blijf je als adviseur aantrekkelijk genoeg voor de organisatie en opdrachtgevers waar je voor werkt? Zonder onderhoud van de skills en competenties van de adviseurs sta je stil. En stilstand is achteruitgang.

Vaak is een adviseur niet per definitie zijn beste eigen adviseur. Werken aan ontwikkeling vergt lef, openheid en ook een kritisch zelfbeeld. Hierbij is het noodzakelijk dat een adviseur zich kwetsbaar opstelt en zich naar haar organisatie en klanten open durft te stellen om de dialoog rondom het eigen functioneren en ontwikkeling aan te gaan. En dat is voor een expert vaak een lastig en onbekend terrein. Immers mag en kan kwetsbaarheid wel? Want de expert kan toch geen hulp vragen? Bertels en Schutte laten in Meesteradviseur zien dat een hulpvraag stellen kan en mag en veel ‘winst’ kan opleveren in de persoonlijke groei én ook in de duurzame ontwikkeling en behoud van de klantrelatie.

Meesteradviseur bestaat uit 8 hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken gaan over de aanleiding en het model waarmee Bertels en Schutte de groei naar meesteradviseur opbouwen. De hoofdstukken 3 tot en met 6 geven handvatten hoe je als adviseur of haar organisatie (hoofdstuk) 6 actief aan de slag gaat met de ontwikkeling naar meesteradviseur. Of als organisatie randvoorwaarden creëert om de (meester-) adviseur te laten excelleren. Hoofdstuk 7 is het slotwoord. In hoofdstuk 8 – de bijlagen – wordt zeer nuttig en ondersteunend materiaal gepresenteerd om je eigen of organisatorische self-assessement te maken.

In hoofdstuk 2 wordt door de schrijvers het model gepresenteerd op basis waarvan zij het meesterschap uitleggen. Dat model bestaat uit een 7-tal bouwstenen:
- Geloofwaardigheid
- Betrouwbaarheid
- Dichtbijzijn
- Verandervermogen
- Autonomie
- Samenwerking
en tot slot de verbinder
- Zelfbewustzijn

Deze bouwstenen worden gepresenteerd als spaken van een wiel die elkaar versterken. Elk van de 7 bouwstenen kent een drietal thema’s die beschouwd worden. Deze beschouwing heeft plaats door middel van zelfreflectievragen, tips en mogelijkheden om deze begrippen te laden – lees te operationaliseren voor je eigen beeld op deze bouwstenen. Het gaat hierbij om de vraag hoe effectief ben je nu op de bouwstenen en welke mogelijkheden zijn er om effectiever te worden.

In hoofdstuk 3 en 4 gaan de auteurs in op de wijze waarop je het heft in eigen hand kan nemen door concreet en actief aan de slag te gaan met de bouwstenen. De implementatie ondersteunen ze met een persoonlijke en organisatorische meesterschapstest. Met deze test signaleer je waar je nu staat en waar het verbeterpotentieel is gelegen. Het boek geeft concrete handvatten in de vorm van observaties, praktijkvoorbeelden, aandachtspunten en verbetermogelijkheden. Daarnaast komt in hoofdstuk 4 het bekende kernkwadranten voorbij. Door het benoemen van kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kan een goed beeld ontstaan van voorkeursstijlen. Immers het gedrag van de adviseur bepaalt ook houding en perceptie bij de gesprekspartner(s).

Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze hoe je nog effectiever kan worden in het meesterschap. Effectiviteit wordt bepaald door gericht en evenwichtig aandacht te hebben vanuit ‘drie ogen’. Te weten inhoud, structuur en interactie. Een goede wisselwerking en balans tussen deze 3 ‘ogen’ is essentieel. In het hoofdstuk worden hiervoor tips gegeven aan de hand van het effectiever maken van het cliëntgesprek, de strategische dialoog, het stellen van vragen en hoe de adviseur zich kan profileren.

Hoofdstuk 6 gaat in op de wijze waarop een organisatie het meesterschap kan faciliteren. Het gaat hierbij onder meer om ontwikkelingshefbomen en randvoorwaarden. Essentieel is dat het management van de afdeling of organisatie voldoende aandacht heeft voor sturing (wat willen we) en zelforganisatie (wat laten we over aan de professional).

Het boek kent vele hulpmiddelen in de respectievelijke hoofdstukken. In hoofdstuk 8 – de bijlagen – wordt een aantal concrete instrumenten gepresenteerd die de duurzame ontwikkeling ondersteunen.

Als zelfstandig adviseur heb ik na het lezen van het boek nadere inzichten gekregen voor de wijze waarop ik mezelf kan scherpen. De schrijvers waarschuwen er terecht voor dat hiervoor een kritische zelfkennis en -reflectie noodzakelijk is. Werk aan de winkel dus !

Het boek geeft heel veel nuttige tips en suggesties. De informatiedichtheid van Meesteradviseur is hoog. Daardoor is het aan te bevelen om prioriteiten te stellen en gericht te werken aan de ontwikkeling van één of meerdere bouwstenen. Afhankelijk van het eigen vertrekpunt en de fase van volwassenheid zou je anders kunnen ‘verdwalen’ in de hoeveelheid interventies die aan de orde kunnen zijn.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in toezicht en advisering binnen de publieke sector. Hij is oprichter en eigenaar van het adviesbureau Toetssteen BV (www.toetssteen.com). Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisaties om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte en is docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Meesteradviseur - 'Nuttig voor heel veel professionals'
10 juli 2020 | Sippy van Akker

Voor me ligt het boek Meesteradviseur; Handboek voor duurzame groei in je adviesrol van Rob Bertels en Gerlof Schutte. De kernvraag luidt Hoe blijven adviseurs op duurzame wijze toegevoegde waarde bieden in een voortdurend veranderende context?

Meesteradviseur is geschreven voor adviseurs in het algemeen, ongeacht hun branche, ongeacht of ze hun adviesrol intern of extern vervullen. Het is bedoeld om deze groep professionals te faciliteren in groei in hun adviesrol en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Al vrij vroeg in het boek geven de auteurs aan dat 'zelfreflectie nu niet direct tot de kernkwaliteiten van de gemiddelde professional' behoort. Ik vind dat een nogal krasse uitspraak en misschien wel een contradictio in terminis. Immers: ben je niet 'pas' een professional wanneer je ook in staat bent tot kritische zelfreflectie en daar ook mee aan de slag gaat? En als het al zo zou zijn, gaat die professional met dit boek in de hand ineens alsnog over tot kritische zelfreflectie? Misschien is de vragen stellen ze ook beantwoorden, maar dat laat ik graag aan de lezer van dit stukje over.

De auteurs nemen de meesteradviseurs in spé in hun boek mee op een 'ontdekkingsreis' die voert naar hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. In het eerste hoofdstuk gaat het over veranderingen in de wereld van werk (nog voor Corona alles veranderde!) en wordt gewezen op de noodzaak voor de professional om gericht te investeren om met die veranderingen uit de voeten te kunnen.

In hoofdstuk 2 krijgt de lezer verschillende bouwstenen aangereikt die hem of haar moeten helpen om meesteradviseur te worden. Die bouwstenen zijn achtereenvolgens geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, autonomie, dichtbijzijn, verandervermogen, samenwerking en zelfbewustzijn. In het hoofdstuk dat er op volgt worden de verschillende bouwstenen uitvoerig toegelicht en wordt ook verteld hoe de adviseur kan werken aan competenties die nodig zijn om het vak van adviseur goed te kunnen uitoefenen.

De bouwsteen 'zelfbewustzijn' vinden de auteurs - terecht - dusdanig van belang dat deze in een eigen hoofdstuk wordt uitgewerkt. De auteurs gaan in op de bekende ijsberg, waarbij boven water het gedrag voor iedereen te observeren is. Maar waaronder ook gevoelens en beweegredenen zitten die voor anderen niet direct zichtbaar zijn. Daarnaast komen de kernkwadranten van Ofman aan de orde, met kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Bekende kost voor iedereen die zich al bezig hield met het reflecteren op zichzelf en/of op anderen.

In hoofdstuk 5 komt aan de orde hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen in organisaties en hoe je het gesprek met je opdrachtgever aan gaat. Ook wordt verteld hoe je de juiste vragen stelt en hoe je jezelf als professional met kennis van zaken online kan profileren met vlogs en blogs.

In het laatste inhoudelijke hoofdstuk wordt de aandacht gericht op het topmanagement van organisaties en de human resources adviseurs. De achterliggende reden is dat deze groepen professionals volgens de auteurs randvoorwaardenscheppend bezig moeten zijn. Ten slotte komt ook aan de orde hoe de ingezette koers duurzaam geborgd kan worden binnen de organisatie en de mensen die er werken.

Achterin het boek zijn verschillende bijlagen opgenomen met verschillende testen, diagnose-instrumenten en voorbeelden. Voor de enthousiaste professional is er achterin het boek ook nog een overzichtelijke literatuurlijst te vinden.

Dit boek is bedoeld voor een brede groep adviseurs en zal ook door een brede groep als nuttig worden ervaren. In het boek vind je verschillende theorieën, aandachtspunten, lijstjes en instrumenten om flink mee aan de slag te gaan. Wel moet ik zeggen dat ik de schrijfstijl vrij saai en droog vind. Ook vind ik soms uitspraken nogal kras. Niet alleen die van de professional die vaak niet in staat lijkt tot zelfreflectie, maar ook dat 'de wereld exponentieel verandert'. Dat soort uitspraken zijn volgens mij moeilijk hard te maken en wellicht hadden de auteurs zich in dat opzicht van mij wat terughoudender mogen opstellen. Maar dat laat onverlet dat Meesteradviseur een boek is, dat voor heel veel professionals nut zal hebben. Als leidraad om koersen voor zichzelf en anderen uit te zetten, maar zeker ook als naslagwerk om er zo nu en dan nog even bij te pakken.

Sippy van Akker MSc is bestuurskundige en legt zich toe op coaching en consultancy op het gebied van mens, werk en zingeving. Sippy schrijft over deze onderwerpen op zinvollerleven.nl, platform voor bewust en zinvol leven en werken.


Meesteradviseur - Handleiding voor effectiever werken
25 juni 2020 | Henk Jan Kamsteeg

Om anderen goed op weg te kunnen helpen, zullen we allereerst aan zelfreflectie moeten doen. Rob Bertels en Gerlof Schutte in Meesteradviseur. Een advies dat overigens niet alleen opgaat voor adviseurs en trainers, maar zeker ook voor leidinggevenden

‘Jij bent te lief, Henk Jan. Zeg waar het op staat.’ Niet iedereen die mij kent zal zich kunnen voorstellen dat ik deze feedback onlangs kreeg. Zij kennen mij juist eerder als iemand die zijn scheur opentrekt wanneer hij een andere visie heeft en tot vervelens toe blijft hameren op zijn gelijk. Niet voor niets riep iemand eens in een woede-uitbarsting uit – terecht of onterecht, dat laat ik nu maar even in het midden – ‘Je bent irritant, Henk Jan. Irritant!’ Zit je dan. Te lief omdat ik conflicten uit de weg ga en te irritant omdat ik de discussie juist opzoek.  Voer voor een psycholoog.

Waarom doen we wat we doen? Uit welke bron komt ons gedrag en nemen wij onze besluiten? Ik kan smullen van het onderzoeken van deze vragen. De zoektocht naar het niet-zichtbare deel van de bekende ijsberg, de onderstroom. Bij mezelf, maar ook bij anderen. En wel in die volgorde, zo stellen Rob Bertels en Gerlof Schutte in Meesteradviseur (‘Handboek voor duurzame groei in je adviesrol’). Om anderen goed op weg te kunnen helpen, zullen we allereerst aan zelfreflectie moeten doen. Een advies dat overigens niet alleen opgaat voor adviseurs en trainers, maar zeker ook voor leidinggevenden. Of, zoals ik in elke coachingsessie roep: ‘Leiderschap begint bij zelfleiderschap.’

Blij ben ik daarom met de insteek waarvoor Bertels en Schutte kiezen. Natuurlijk reiken zij handvatten aan voor het stellen van goede vragen en het opzoeken van de confrontatie, maar de nadruk ligt op het jezelf beter leren kennen.

Hoe kan ik als consultant bedrijven en organisaties op weg helpen en als trainer en coach leidinggevenden en teams inspireren, wanneer ikzelf geen idee heb wat mijn eigen drijfveren, waarden en overtuigingen zijn? Natuurlijk: kunstjes zijn altijd aan te leren. Jat een paar ideetjes uit een willekeurig managementboek en je komt al een heel eind. Maar van blijvende waarde is het niet. Reden waarom ik vrijwel iedere training begint met het hart van de leider voordat we de praktische kant van de handen induiken. Het een kan niet zonder het ander.

De auteurs lopen diverse bekende en minder bekende modellen bij langs om ons te helpen bij onze zelfreflectie. Zo helpen zij dieper graven aan de hand van onder andere de kernkwadranten van Daniel Offman, de oerstijlen van Bertels (tijger, schaap en antiloop), en het ijsbergmodel van McClelland. Ook de theorie van Daniel Goleman over emotionele intelligentie komt voorbij. ‘Het gaat om je emotionele contact of ‘emotionele nabijheid’; de beleving van je client dat je emotioneel dicht bij hem staat,’ betogen Bertels en Schutte. Het is volgens hen essentieel om als adviseur (en ik voeg hier dus ook leidinggevende aan toe) je contactuele vaardigheden, je sensitiviteit en vooral empathisch vermogen en kwetsbaarheid te tonen. Om dit goed te kunnen, zullen we allereerst onze (belemmerende) ‘beliefs’ moeten kennen. Een aantal veelvoorkomende zijn:

- Ik moet perfect zijn (valkuil: te veel hooi op je vork, krampachtig gedrag).
- Ik moet de beste zijn (valkuil: dominant en bazig zijn).
- Ik moet aardig zijn (valkuil: afhankelijk van de ander worden).
- Ik moet het zelf doen (valkuil: kans op isolement).
- Ik moet in control zijn (valkuil: te sturend en manipulerend).

Kortom: genoeg werk aan de winkel dus. Met onszelf en met de mensen en organisatie waar we als adviseur en leidinggevenden op zoek mogen naar de onderstroom om uiteindelijk beter en effectiever met elkaar te kunnen werken en resultaten te halen.

Henk Jan Kamsteeg is eigenaar van het trainingsbureau Proistamenos. Hij heeft trainingen en coaching op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en storytelling. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken zoals Dienend leiderschap, De kracht van het compliment en Spreken met passie; de kracht van storytelling.


De Meester raakt je
5 juni 2020 | Pierre Pieterse

‘Eigenlijk ben jij ook een ramp om te managen.’ Bam. Daar stond het. Na 30 pagina's met een aantal managementtheorieën kwam deze binnen. Natuurlijk ben ik als vrijgevochten professional een ramp om te managen. Mijn leidinggevende kan nog zo slim de taken verdelen en daar mijlpalen aan hangen, ik denk daar het mijne van. Ineens besefte ik dat het boek Meesteradviseur over mij ging.

Het knappe van het boek van Rob Bertels en Gerlof Schutte is niet de doorontwikkeling van een aantal handvatten voor senior adviseurs, maar dat ze precies snappen in welke positie veel mensen zitten. Ze weten bovendien precies de juiste toon te vinden, zodat je de gereedschappen die ze aanbieden ook daadwerkelijk op gaat pakken. Daardoor kom je tot duurzame groei.

De basis van het boek is de ‘M-factor’, een palet van drie tegenstellingen en het zelfbewustzijn dat er boven hangt. Het boek biedt een test om jezelf te scoren op die zeven elementen. Deze elementen vormen de start voor de groei die je kan doormaken. Het biedt naast een aantal theoretische modellen ook een aantal heel praktische gidsen om verder te komen. Zo is er een handreiking om een strategisch gesprek op meesterniveau te voeren, in plaats van van een acquisitiegesprek.

Op deze manier bouwen Bertels en Schutte voort op het werk van bijvoorbeeld David Maister (sic!). Diens ‘vertrouwde adviseur’ kan je volgens de auteurs alleen in bepaalde sectoren zijn. Het bewustzijn over waar je welke rol kan pakken, is belangrijke stap op weg naar meesterschap.

Voor mij zit de meerwaarde van Meesteradviseur er vooral in dat het je bij de les houdt over waar je staat. Zo zie je op welk gebied en hoe je ‘duurzame groei’ - zoals de ondertitel luidt - kan doormaken. En bovendien zorgt het boek ervoor dat ik nu tenminste besef dat ik een ramp ben om te managen. Mijn leidinggevende zal er blij mee zijn.

Rick Lindeman is gecertificeerd facilitator en design thinker. Hij is facilitator bij LEF Future center van Rijkswaterstaat. Daarnaast is hij oprichter en eigenaar van het Faciliteer Atelier.


Rob Bertels, Gerlof Schutte
Meesteradviseur

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden