Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

De geschiedenis van de Nederlandse politie (complete set van 4 delen)

Een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis / De vakorganisatie en het beroepsonderwijs / De gemeentepolitie in een veranderende samenleving / Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat

Gebonden Nederlands 2007 9789085064480
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Eindelijk is de geschiedenis van de Nederlandse politie opgetekend. In vier wetenschappelijk verantwoorde studies heeft een team van historici onder leiding van prof.dr. Cyrille Fijnaut de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse politieapparaat beschreven. De boeken zijn het resultaat van een jarenlang onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de politie in al haar facetten. De auteurs laten onder andere zien hoe het politieapparaat steeds professioneler is geworden, hoe de functie van de politie almaar weer ter discussie is gesteld en dat de strijd tussen lokale en centrale overheid over wie het bij de politie voor het zeggen heeft van alle tijden is.

Deze set bestaat uit de volgende delen:

De vakorganisatie en het beroepsonderwijs
Uit dit boek blijkt zonneklaar dat de politievakbonden een belangwekkende rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse politie. Zij streden niet alleen met succes voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van politiemensen, maar leverden ook een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van de organisatie van de politie en de uitvoering van de politietaak. Zo speelden zij tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw – toen de (rijks)overheid hun taak overnam – een grote rol in de opleiding en vorming van de politie. Feit is echter ook dat de politievakbeweging tot aan de Tweede Wereldoorlog werd verscheurd door diepgaande conflicten tussen een aantal vakbonden als gevolg van grote verschillen in hun politieke en levensbeschouwelijke grondslagen. En de gezagspositie van de politie in het staatsbestel brengt tot op de dag van vandaag met zich mee dat de politievakbonden niet alle gebruikelijke strijdmiddelen kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. De geschiedenis van de politievakbeweging is dus niet over de hele linie een succesverhaal.

Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat
Halverwege de negentiende eeuw werd er bij gebrek aan politieke eensgezindheid over de inrichting van het rijkspolitieapparaat naast de militaire Koninklijke Marechaussee een burgerlijke Rijksveldwacht opgebouwd. Toen de nadelen van deze tweeledige organisatie zich rond 1900 steeds sterker manifesteerden bleek het nog niet mogelijk om meer eenheid in dit apparaat te scheppen. Tijdens het interbellum namen de spanningen in het rijkspolitieapparaat door de oprichting van het Korps Politietroepen zelfs verder toe. Het machtswoord van Polizeiführer Rauter maakte in het begin van de bezetting een eind aan de splijtende verdeeldheid: het Korps Politietroepen werd opgeheven en de Rijksveldwacht werd geïntegreerd in de Marechaussee. Na de oorlog werd geprobeerd om herhaling van de vooroorlogse geschiedenis te voorkomen door de vorming van een enkel burgerlijk rijkspolitiekorps: het Korps Rijkspolitie. Met name de problemen in de ordehandhaving sedert de jaren zestig brachten echter met zich mee dat de Koninklijke Marechaussee nadien toch weer een eigen plaats in het politiebestel kon verwerven.

De Gemeentepolitie in een veranderende samenleving
In dit boek wordt voor het eerst het rijke verleden van de Gemeentepolitie in zijn geheel beschreven. Moderne stedelijke politie ontstond in Nederland relatief laat: rond 1880. Zij kreeg een eigen gezicht toen aan het begin van de nieuwe eeuw vrijzinnige politiechefs op zoek gingen naar een maatschappelijke taak voor hun personeel. In het interbellum kwamen de grote en ook wel sommige middelgrote politiekorpsen tot volle bloei. In deze studie wordt eveneens besproken hoe de Duitse bezetter deze moderne, professionele politie wist in te schakelen voor zijn doeleinden en hoe lang die rampzalige bezettingstijd de Nederlandse politie bleef achtervolgen. Pogingen om het vooroorlogse ideaal nieuw leven in te blazen liepen eind jaren zestig in Amsterdam zware averij op. Pas in de jaren zeventig stond een nieuwe generatie vernieuwers op. Hoewel de Gemeentepolitie in 1993 werd opgenomen in de regionale politie, drukken haar tradities tot op de dag van vandaag hun stempel op het optreden van de politie in Nederland.

Een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis
De discussie over de politie in Nederland wordt in hoge mate beheerst door de vraag naar de wijze waarop het politieapparaat moet worden ingebed in het staatsbestel. Dit vraagstuk werd halverwege de negentiende eeuw door Thorbecke niet bevredigend opgelost. Dit had tot gevolg dat, toen rond 1900 het politiebestel onder de druk van allerlei maatschappelijke veranderingen op onderdelen werd aangepast, de tegenstellingen tussen de betrokken diensten en autoriteiten steeds groter werden. In de sociaal, politiek en economisch moeilijke jaren dertig liepen de onderlinge conflicten zelfs uit op een bittere machtsstrijd over de politie. Gedurende de Duitse bezetting werd het politiewezen onder regie van de Höhere SS- und Polizeiführer Rauter wel over de hele linie ingrijpend gereorganiseerd. Deze hervorming werd na de oorlog grotendeels gehandhaafd ook al was het taboe om dit te erkennen. Ondanks grote problemen in de ordehandhaving en de misdaadbestrijding bleek het in de jaren zeventig en tachtig opnieuw onmogelijk om het politiewezen in zijn geheel te moderniseren. Pas met de Politiewet 1993 werd een eerste grote stap in deze richting gezet.

Specificaties

ISBN13:9789085064480
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:2810
Uitgever:Boom
Druk:0
Verschijningsdatum:24-2-2007
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Cyrille Fijnaut

Cyrille Fijnaut is hoogleraar internationaal strafrecht en rechtsvergelijking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. In de voorbije decennia verrichtte hij enerzijds onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, terrorisme en (sociale) onveiligheid en anderzijds naar de organisatie en werking van politie en justitie in de Benelux en de politie- en justitiesamenwerking in Europa. De Universiteit Gent reikt op 10 december 2009 een institutioneel eredoctoraat uit aan Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat is een waardering voor de maatschappelijke impact van het werk van professor Fijnaut en de geregelde en intense samenwerkingsverbanden met de UGent, in het bijzonder in de vakgebieden criminologie en strafrecht en in het domein van de geschiedenis van het recht.

Andere boeken door Cyrille Fijnaut

Over Guus Meershoek

Guus Meershoek is als universitair docent verbonden aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

Andere boeken door Guus Meershoek

Over Jos Smeets

Jos Smeets studeerde contemporaire geschiedenis te Utrecht. Na zijn afstuderen specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlandse politie. Smeets is verbonden aan de Politieacademie te Apeldoorn.

Andere boeken door Jos Smeets

Inhoudsopgave

DE VAKORGANISATIE EN HET BEROEPSONDERWIJS
1. Algemene inleiding
2. De Algemeene Nederlandsche Politiebond ofwel het ontstaan van de politievakbeweging
3. Vernieuwing buiten de ANPB: het ontstaan van de lokale en categorale politiebonden
4. Polarisatie en verzuiling in de politievakbeweging vóór de Eerste Wereldoorlog
5. Op het scherp van de snede: de politiebonden tijdens de Eerste Wereldoorlog
6. Problemen en dilemma's van de politievakbeweging tijdens het interbellum
7. Het politieonderwijs tot 1940
8. Onder één dak. De politievakbeweging gedurende het eerste bezettingsjaar
9. Gedwongen kameraadschap: (ver)wording van de Kameraadschapsbond
10. Het politieonderwijs tijdens de bezetting
11. De wederopbouw van de politievakbeweging
12. Politiebonden in verandering: de periode tot 1993
13. Naar een geïntegreerd onderwijsbestel: het politieonderwijs 1945-1994
14. Algemeen besluit

Lijst van afkortingen
Bijlagen
Bibliografie
Personenregister

VERDEELDHEID EN EENHEID IN HET RIJKSPOLITIEAPPARAAT
1. Algemene inleiding
2. Het ontstaan van een duaal rijkspolitieapparaat
3. De eerste scheuren in een conflictueus rijkspolitieapparaat
4. De verdere verdeeldheid van het rijkspolitieapparaat: van de Commissie-Kist tot de oprichten van het Korps Politietroepen
5. Het politievraagstuk wordt nijpend; controverses tot het Rijkspolitiebesluit 1935
6. Van het Rijkspolitiebesluit 1935 tot aan de Duitse bezetting
7. Het begin van de bezetting en de unificatie van de rijkspolitiekorpsen voorjaar 1940 tot voorjaar 1941
8. Oplopende druk en toenemende weerzin: Zomer 1941 tot voorjaar 1943
9. Van groeiend verzet, Duitse terreur en politiezuiveringen: Zomer 1943 tot zomer 1946
10. De rol van het Korps Rijkspolitie en de Koninklijke Marechaussee in de naoorlogse samenleving 1945-1967
11. Politie in verandering. De aanpassing van het rijkspolitiebestel aan nieuwe tijden 1967-1981
12. Opnieuw een duaal rijkspolitieapparaat
13. Algemeen besluit

Lijst van afkortingen
Bijlagen
Bibliografie
Personenregister

DE GEMEENTEPOLITIE IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING
1. Inleiding
2. Een uitgebleven modernisering
3. Moderne politie in de steden
4. Ontwikkeling van de volkskracht
5. Professionalisering naar Duits model
6. De jaren dertig
7. Onder Duitse geleide
8. Voorjaar 1941: op de tweesprong
9. Confrontatie, chaos en honger
10. Stagnatie tijdens de wederopbouw
11. Renovatie van het professionele model
12. Moeizame heroriëntatie
13. Een veranderende politie
14. De Gemeentepolitie: corrigeren en aanpassen

Lijst van afkortingen
Bijlagen
Bibliografie
Personenregister

EEN STAATSINSTELLING IN DE MAALSTROOM VAN DE GESCHIEDENIS
1. Algemene inleiding
2. De conflictueuze wording van het politiebestel halverwege de negentiende eeuw
3. De groeiende tegenstellingen tussen de dogmatiek en de realiteit van het verdeelde politiestelsel rond 1900
4. De verlammende machtsstrijd in en om een nog verdeelder politieapparaat gedurende het interbellum
5. De organisatorische en ideologische nazificatie van het politiewezen tijdens de bezetting
6. De naoorlogse strijd om de herinrichting van een verenigd politiebestel
7. De verdere eenmaking van het politiewezen sinds de jaren zestig
8. Algemeen besluit

Lijst van afkortingen
Bibliografie
Personenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De geschiedenis van de Nederlandse politie (complete set van 4 delen)