Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013165890
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De 15e druk van dit handboek voorziet in een heldere kernachtige uiteenzetting van het hele terrein van het intellectuele, inclusief alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. De titel vormt een onmisbaar naslagwerk in de wetenschap en rechtspraktijk en onderwijs.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht ontgint het gehele terrein van het intellectuele eigendomsrecht. Het gaat hier om het intellectuele eigendomsrecht in ruime zin; er gaat dus ook aandacht uit naar aanverwante rechtsgebieden en thema’s, zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten. De titel levert een compleet overzicht van alle bestaande thema’s op het terrein van het IE-recht, steevast geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak.

Dit handboek wordt al sinds jaar en dag door een breed lezerspubliek gebruikt. Op de eerste plaats is de titel een rijke informatiebron voor alle juristen en andere geïnteresseerden die beroeps- of bedrijfsmatig met het intellectuele eigendomsrecht te maken hebben. Denk hierbij aan advocaten, merken- en octrooigemachtigden, bedrijfsjuristen en rechters. De bewerkers, die voornamelijk in de advocatuur werkzaam zijn, besteden ook ruime aandacht aan de praktische kanten van de rechtshandhaving en zowel hogere als lagere jurisprudentie. Voor studenten vormt de titel daarnaast een uitstekend studieboek dat hen in een kort tijdsbestek een volledige introductie biedt tot het uiterst boeiende vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht.

IE-recht actueel
Deze 15e editie verschijnt twee jaar na de vorige druk. In dit relatief korte tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die deze update rechtvaardigen.

Deze druk slaagt erin alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in het IE-recht op heldere en kernachtige wijze uiteen te zetten. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal, regionaal en EU-niveau worden behandeld. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de jurisprudentie van de hogere en lagere rechter, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie.

Specificaties

ISBN13:9789013165890
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:968
Druk:15
Verschijningsdatum:27-9-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Paul Geerts

Mr. P.G.F.A. Geerts is universitair docent Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig juridisch adviseur.

Andere boeken door Paul Geerts

Over P.A.C.E. van der Kooij

Mr. P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door P.A.C.E. van der Kooij

Over Richard van Oerle

Richard van Oerle is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Andere boeken door Richard van Oerle

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de vijftiende druk V
Lijst van afkortingen XLI
Verkort Aangehaalde Literatuur XLVII

HOOFDSTUK I
Intellectueel Eigendomsrecht
§ 1. Algemeen 1
1. Begrippen 1
2. Industrieel eigendomsrecht 1
3. Intellectueel eigendomsrecht 2
4. Ratio bescherming 3
5. Structuur van de wetgeving 3
§ 2. Het Unierecht 5
6. Het Werkingsverdrag 5
A. Het non-discriminatiebeginsel 6
7. Art. 18 lid 1 VWEU: De gelijke behandeling van EU-burgers 6
B. De verkeersvrijheden 7
8. De verkeersvrijheden als fundamenteel beginsel van Unierecht 7
9. Geen rechtstreekse werking verkeersvrijheden meer bij uitputtend geharmoniseerde onderwerpen 7
10. Art. 34 VWEU: verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen; Dassonville en Cassis de Dijon 9
11. Keck en Mithouard: niet-discriminerende regeling van verkoopmodaliteiten 10
12. Art. 36 VWEU: rechtvaardigingsgrond uit hoofde van de industriële en commerciële eigendom 11
13. Bestaan en uitoefening 12
14. Wezenlijke functie en specifieke voorwerp 12
15. De EER-uitputting 13
16. Cassis de Dijon: de Rule of reason en de dwingende redenen van algemeen belang 15
17. De grondrechten als rechtvaardigingsgrond 15
C. Het mededingingsrecht 16
18. Het mededingingsrecht 16
D. Het afgeleide Unierecht 16
19. Harmonisatierichtlijnen 16
20. Harmonisatierichtlijnen – richtlijnconforme uitleg 16
21. Harmonisatierichtlijnen – rechtstreekse werking 18
22. Harmonisatierichtlijnen – Francovich-aansprakelijkheid 19
23. Harmonisatierichtlijnen – voorbeelden 19
24. Verordeningen inzake eenvormige Unierechten 19
§ 3. IE-specifieke verdragen 20
25. Het Unieverdrag van Parijs 20
26. Het UvP – materiële bepalingen 20
27. De TRIPs-overeenkomst 21
28. De TRIPs-overeenkomst – materiële bepalingen 22
29. De TRIPs-overeenkomst – het WTO Geschilbeslechtingsmechanisme 23
30. De TRIPs-overeenkomst – verhouding met het Unierecht 24
§ 4. Grondrechtverdragen 25
31. Grondrechtverdragen 25
32. Grondrechtverdragen – toetsing 26

HOOFDSTUK II
Octrooirecht
§ 1. Algemeen 31
33. Rechtsgrond 31
34. Geschiedenis 32
35. Ontwikkeling octrooiwetgeving 33
36. Het Unified Patent Court (UPC) 36
37. Belang nationale (verlenings)wetgeving 38
38. Het Europees Octrooiverdrag 39
§ 2. Voorwerp van bescherming 39
A. Uitvinding en relevante datum 39
39. Introductie en “uitvinding” 39
40. De relevante datum – recht van prioriteit 43
B. De vakman, zijn algemene vakkennis 45
41. Octrooitaal 45
42. De relevante vakman 46
43. Algemene vakkennis 46
44. De vakman in de tijd 47
C. Werkwijze, voortbrengsel 48
45. Werkwijze 48
46. Voortbrengsel 48
D. Nieuwheid 49
47. Stand van de techniek 49
48. Openbare toegankelijkheid door beschrijving 53
49. Openbare toegankelijkheid door toepassing 54
50. Bewijslast 55
51. Fictieve stand van de techniek 56
52. Onrechtmatige openbaarmaking: tentoonstellingen 56
E. Inventiviteit 57
53. Algemeen 57
54. Plausibiliteit 62
F. Toepasbaarheid en nawerkbaarheid 64
55. Toepasbaarheid en nawerkbaarheid 64
§ 3. Verkrijging van het recht 66
56. Stelsel van octrooiverlening 66
57. Octrooiverlenende instanties 66
A. Europese verlening volgens het Europees Octrooiverdrag 67
58. Het Europees Octrooibureau 67
59. De aanvrage 68
60. Verleningsprocedure 70
61. Toepasselijk recht voor wat betreft werking en rechtsgevolg 71
62. Belang van het EOV na verlening 71
63. Verhouding ROW en Europees octrooi 72
64. Omzetting Europese octrooiaanvrage 73
B. Nationale octrooiverlening volgens de ROW 74
65. Aanvrage 74
66. Octrooiregister 74
C. De internationale octrooiverlening volgens het samenwerkingsverdrag 75
67. Internationale aanvrage 75
§ 4. De rechthebbende 75
68. Eerste aanvrager 75
69. Uitzonderingen 76
70. Ontlening 77
XII
INHOUDSOPGAVE
71. Dienstbetrekking 77
72. Beloning van de werknemer 79
73. Art. 12 lid 6, dwingend recht 80
74. Naamsvermelding 80
75. Mede-eigendom 81
§ 5. De voorbehouden handelingen 81
76. Aard van het recht 81
77. Geoctrooieerde voortbrengselen of werkwijzen 82
78. In of voor een bedrijf 83
79. Vervaardigen 83
80. Gebruiken 84
81. In het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of
anderszins verhandelen 84
82. Aanbieden, invoeren, in voorraad hebben voor een of ander 86
83. Toepassen – werkwijze 87
84. Indirecte octrooi-inbreuk 87
85. Inbreuk op tweede medische indicatie octrooien 90
86. Aanvullende werking van art. 6:162 BW 91
87. Uitputting 92
88. Onderzoeksexceptie en apothekersvrijstelling 93
§ 6. Beschermingsomvang 94
89. Beschermingsomvang; achtergrond en historie 94
90. Beschermingsomvang; art. 69 EOV en het protocol; letterlijke inbreuk 95
91. Beschermingsomvang; equivalentie 99
92. Beschermingsomvang; rol verleningsdossier 102
§ 7. Voorgebruik 104
93. Ratio 104
94. Begin van uitvoering 105
95. Ontlening 105
96. Inhoud voorgebruiksrecht 105
97. Procedure 106
§ 8. Handhaving 106
98. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 106
99. Wie kan handhaven? 107
100. Bijzondere bevoegdheid Rechtbank Den Haag 107
101. Grensoverschrijdende handhaving (‘cross-border’) 109
102. Schadevergoeding en ‘wapperen’ 111
103. Nieuw voortbrengsel 113
104. Verklaring voor recht, beslag en wettelijke nevenvorderingen 114
105. Redelijke vergoeding 114
106. Continentaal plat 115
107. Schepen, vliegtuigen en auto’s 115
§ 9. Beschermingsduur 115
108. Tijdelijkheid van het octrooi 115
109. Beschermingsduur van het octrooi 115
110. Andere wijzen van tenietgaan 116
111. Aanvullende beschermingscertificaten 116
§ 10. Vernietiging, opeising en herroeping 119
112. Vernietiging en opeising 119
113. Vernietiging 120
114. Partiële nietigheid 122
115. Gevolgen van vernietiging 124
116. Uitzonderingen terugwerkende kracht 125
117. Verlies van rechtsgevolg 126
118. Oppositie tegen Europees octrooi 126
119. Opeising 127
§ 11. Vermogensrechtelijke aspecten 128
120. Vermogensrecht 128
121. Overdracht en andere overgang 128
122. Pandrecht 129
123. Beslag en executie 130
124. Gemeenschap 130
125. Licentie 131
126. Verlening licentie 131
127. Werking licentie tegen derden 132
128. Rechtsvorderingen 132
129. Tenietgaan 133
§ 12. Dwanglicenties en andere algemeen belang-beperkingen 133
130. Dwanglicentie 133
131. Vergoeding voor dwanglicentie 135
132. Invloed inbreukgeding 136
133. Inschrijving 136
134. Andere dwanglicenties 136
135. Octrooien en standaarden 137
§ 13. Unierecht 140
136. Werkingsverdrag 140
137. Vrij verkeer van goederen en uitputting 140
138. Mededingingsrecht 141

HOOFDSTUK III
Topografierecht
§ 1. Algemeen 143
139. Begrippen 143
140. Geschiedenis van de wetgeving 144
§ 2. Voorwerp van bescherming 146
141. Definities 146
142. Oorspronkelijkheid 146
§ 3. Verkrijging van het recht 147
143. Ontstaan en voortbestaan 147
144. Depot 147
145. Afschriften 148
146. Bedrijfsgeheimen 148
147. Beschermingsduur 148
§ 4. De rechthebbende 148
148. Maker 148
149. Dienstverband 149
150. Exploitatie 149
151. Reciprociteitsbeginsel 150
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 150
152. Inhoud 150
153. Reverse engineering 151
154. Inbreuk te goeder trouw 152
155. Uitputting 152
§ 6. Handhaving 152
156. Handhaving 152
157. Competentie 154
158. Strafrecht 154
§ 7. Vermogensrechtelijke aspecten 154
159. Overdracht en overgang 154
160. Overgangsrecht 154
§ 8. Samenloop met andere rechtsgebieden 155
161. Auteursrecht 155
162. Octrooirecht 155
163. Modelbescherming? 155
164. Onrechtmatige daad 156
§ 9. Unierecht 156
165. Vrij verkeer van goederen 156
166. Mededingingsrecht 156
§ 10. Verdragen 157
167. IPIC-Verdrag 157
168. Unieverdrag van Parijs 157
169. TRIPs-Verdrag 157

HOOFDSTUK IV
Kwekersrecht
§ 1. Algemeen 159
170. Algemeen 159
171. Wetgeving 159
172. Vergelijking met octrooirecht 161
173. Biotechnologie 161
174. Balans kwekersrecht en octrooirecht 163
§ 2. ZPW 2005 165
175. Inleiding 165
176. Handel in teeltmateriaal 165
177. Kwekersrecht 166
§ 3. Voorwerp van bescherming 166
178. Ras 166
179. Nieuwheid 166
180. Onderscheidbaarheid 167
181. Homogeniteit 168
182. Bestendigheid 168
§ 4. Verkrijging van het recht 168
183. Verleningsprocedure 168
184. Rasnaam 169
185. Rasnaam en merk of handelsnaam 170
186. Voorrang 171
187. Buiten Nederland gewonnen rassen 171
188. Beschermingsduur 172
§ 5. De rechthebbende 172
189. Algemeen 172
§ 6. Inhoud en omvang van het recht 172
190. Beschermingsomvang 172
191. Geoogst materiaal 173
192. Afhankelijke rassen 174
193. Uitzonderingen 175
§ 7. Handhaving, procesregels, rassenregister, rassenlijsten 177
194. Handhaving 177
195. Procesregels 180
196. Nederlands rassenregister 180
§ 8. Tenietgaan van het recht 181
197. Tenietgaan 181
198. Vernietiging 181
199. Opeising 181
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 182
200. Licenties 182
201. Gedwongen licentie (dwanglicentie) 182
202. Overdracht en overgang 183
203. Beslag en pand 183
§ 10. Unitair kwekersrecht 184
204. Algemeen 184
205. Afgeleide rassen 185
206. Farmers privilege en andere beperkingen 185
207. Procedureregels 186
§ 11. Overig Unierecht 187
208. Vrij verkeer van goederen 187
209. Mededingingsrecht 187
§ 12. Verdragen 188
210. Algemeen 188

HOOFDSTUK V
Tekeningen en modellen
§ 1. Wetgeving 189
211. Modellenrecht in Nederland 189
212. Sier- en gebruiksmodellen 189
213. Wetgeving 190
§ 2. Beschermingsvoorwaarden en uitzonderingen 192
214. Definitie 192
215. Uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan 194
216. Voortbrengsel en gebruiksfunctie 196
217. Nieuwheid 197
218. Eigen karakter 199
219. Onderdelen van een samengesteld voortbrengsel 202
220. Beschikbaarstelling voor het publiek 203
221. Niet-schadelijke beschikbaarstelling 205
222. Uitgesloten voortbrengselen 206
§ 3. Verkrijging van het recht 211
223. Depot, inschrijving van het depot en publicatie van de inschrijving 211
224. Modellengemachtigde 214
225. Geldigheidsduur en vernieuwing 214
§ 4. De rechthebbende 215
226. Deposant en ontwerper 215
227. Dienstbetrekking of opdracht 216
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 218
228. Inhoud van het recht 218
229. Gebruik (met industrieel of commercieel oogmerk) 218
230. Geen andere algemene indruk wekken 219
231. Beschermingsomvang en gebruiksfunctie 222
232. Verhouding tot eigenkaraktereis 223
233. Onverminderd de toepassing van het gemene recht 224
§ 6. Handhaving 224
234. Algemeen 224
235. Civielrechtelijke sancties 225
236. Nevenvorderingen 226
237. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 227
238. Competentie 231
§ 7. Beperkingen van het recht 232
239. Algemeen 232
240. Particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden 233
241. Handelingen voor experimentele doeleinden 233
242. Citeren en handelingen ten behoeve van het onderwijs 233
243. Beperkingen buitenlandse schepen en vliegtuigen 234
244. Reparatieclausule 234
245. Uitputting 236
246. Producten die voor de depotdatum in het Benelux-gebied in het verkeer zijn gebracht 236
247. Voorgebruik 237
248. Rechtsverwerking, misbruik van recht en verjaring 238
§ 8. Nietigheid en verval 238
249. Algemeen 238
250. Nietigheidsgronden 240
251. Vervalgronden 242
252. Omvang nietigverklaring en doorhaling; handhaving in gewijzigde vorm 243
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 243
253. Overdracht, overgang en licentie 243
254. Derdenwerking, pand en beslag 245
§ 10. Verhouding tot andere vormen van bescherming 246
255. Samenloop met auteursrechtelijke bescherming 246
256. Auteursrecht en modelrecht in één hand 248
257. Berner Conventie 250
258. Bescherming krachtens het merkenrecht 251
259. Bescherming krachtens art. 6:162 BW 251
260. Het i-DEPOT en andere bewijsdepots 251
§ 11. Het Gemeenschapsmodel 252
261. Algemeen 252
262. Onderzoek, inschrijving, verval en nietigheid 253
263. Duur, rechthebbende en inbreuk 254
264. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel 255
265. Procedureregels 257
§ 12. Unierecht 259
266. Vrij verkeer van goederen 259
267. Mededingingsrecht 260
§ 13. Verdragen 260
268. Unieverdrag van Parijs 260
269. TRIPs-Verdrag 260
270. Overeenkomsten van ’s-Gravenhage en Locarno 260

HOOFDSTUK VI
Merkenrecht
§ 1. Algemeen 263
271. Rechtsgrond 263
272. Wetgeving 263
273. Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) 265
274. Benelux-Gerechtshof (BenGH) 266
275. Uitvoeringsreglement 267
276. Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten 268
§ 2. Betekenis en functie van het merk 268
277. De verschillende soorten merken 268
278. Traditionele betekenis merk 268
279. Moderne betekenis merk 270
280. Andere functies merk 270
281. Waren en diensten 271
282. Dienstmerk en handelsnaam 271
§ 3. Wat merk kan zijn 272
283. Absoluut en relatief ontoelaatbare merken 272
284. Individuele, collectieve en certificeringsmerken 272
285. Definitie 273
286. Duidelijke en nauwkeurige weergave in het register 274
287. Kleuren 275
288. Klanken, geuren, tastmerken, gebaren en variabele merken 276
289. Titels, slagzinnen, domeinnamen en telefoonnummers 276
290. Portretmerken 277
291. Onderscheidend vermogen; zwakke en sterke merken 278
292. Art. 6quinquiesB lid 2 UvP 280
293. Tekens die geen merk kunnen vormen; art. 2.2bis lid 1.a BVIE 281
294. Algemeen belang en onderscheidend vermogen 281
295. Tekens en merken 282
296. Merken die elk onderscheidend vermogen missen; art. 2.2bis lid 1.b BVIE 282
297. Merken die uitsluitend beschrijvend zijn; algemeen; art. 2.2bis lid 1.c BVIE 288
298. Rechtspraak 291
299. Uitsluitend beschrijvende merken; geografische aanduidingen 294
300. Gebruikelijke merken; art. 2.2bis lid 1.d BVIE 296
301. Publiek 297
302. Plaats en tijdstip beoordeling 298
303. Inburgering 299
304. Verlies onderscheidend vermogen 301
305. Uitsluiting van vormen en andere kenmerken 302
306. Geslachtsnaam 309
307. Strijd met de goede zeden of openbare orde 309
308. Wapens, vlaggen, enz. 311
309. Misleidende merken 312
310. Wijnen- of spiritualiënmerken in strijd met oorsprongsaanduiding en andere specifieke aanduidingen 314
311. Ambtshalve weigering door BBIE 314
312. Buitenwettelijke gronden 315
§ 4. Verkrijging van het recht 315
313. Declaratieve en attributieve stelsels 315
314. Betekenis gebruik 315
315. Betekenis van de aanvraag 316
316. Betekenis van de inschrijving 316
317. Wie mag deponeren? 316
318. Merkengemachtigde 317
319. Onderneming 317
320. Verschillende gerechtigden 317
321. Waren en diensten 317
322. Classificatie van Nice 318
323. Eerste aanvraag 319
324. Aanvraag van een Benelux-merk 320
325. Internationale aanvraag 320
326. Datum verkrijging; voorrangsrecht 320
327. Gehele of gedeeltelijke weigering 321
328. Vooronderzoek naar eerdere inschrijvingen 323
329. Oppositie 323
330. Geldigheidsduur en vernieuwing 325
331. Publicatie 325
332. Wijziging inschrijving 326
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 326
333. Algemeen 326
334. Strekking BVIE 327
A. Inbreukmakend gebruik 328
335. Inbreukcriteria 328
336. Gebruik in het economisch verkeer; art. 2.20 lid 2.a-c BVIE 329
337. Gebruikshandelingen; art. 2.20 lid 2.a-c jo art. 2.20 lid 3 BVIE 331
B. Art. 2.20 lid 2.a en b BVIE; algemeen 337
338. Algemeen 337
339. Gebruik voor waren of diensten 338
C. Art. 2.20 lid 2.a BVIE; gelijk teken, dezelfde waren of diensten 339
340. Identiek 339
341. Verwarringsgevaar wordt door het HvJ niet verondersteld 341
D. Art. 2.20 lid 2.b BVIE; verwarringsgevaar 343
342. Algemeen 343
343. Associatiegevaar onder oud Benelux-recht 343
344. Verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar 344
345. Globale beoordeling van verwarringsgevaar 345
346. Overeenstemming; fase 1 347
347. Wat moet worden vergeleken? 349
348. Hoe moet worden vergeleken? 349
349. Auditieve gelijkenis 351
350. Visuele gelijkenis 353
351. Begripsmatige gelijkenis 355
352. Vertalingen 356
353. Gelijke of overeenstemmende waren of diensten; fase 2 357
354. Andere relevante omstandigheden en de wijze van beoordeling van het verwarringsgevaar; fase 3 361
355. Onderscheidend vermogen 364
356. Beschermingsomvang en algemeen belang 364
357. Bekendheid eisende merk en verwarringsgevaar 365
358. Bekendheid gedaagde merk en verwarringsgevaar 365
359. Rol van het publiek 365
360. Wisselwerking 367
E. Art. 2.20 lid 2.c en d BVIE 368
361. Algemeen 368
362. Gebruik van bekende merken; lid 2.c 368
363. Gebruik anders dan voor waren of diensten; lid 2.d 369
364. De niet-verwarringwekkende inbreuk; algemeen 370
365. Overeenstemming en verband 372
366. Ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie 373
367. Afbreuk aan onderscheidend vermogen; verwatering 377
368. Afbreuk aan reputatie 382
369. Bekendheid 383
F. Nawerking 385
370. Algemeen 385
§ 6. Handhaving 385
371. Algemeen 385
372. Strafsanctie 386
373. Civielrechtelijke sancties 386
374. Art. 2.19 BVIE, inschrijving noodzakelijk; samenloop 387
375. Competentie 389
376. Relatieve competentie 389
377. Omvang verbod 390
378. Nevenvorderingen 391
379. Beslag 392
380. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 392
381. Rechten van derden 394
382. Aanvullende werking art. 6:162 BW 394
383. Erkenning van rechterlijke beslissingen betreffende nietig- en vervallenverklaring 395
384. Doorhaling inschrijving 395
§ 7. Beperkingen van het recht 395
385. Algemeen 395
386. Geldige reden 396
387. Beperkingen van art. 2.23 lid 1 BVIE 397
388. Gebruik naam en adres 398
389. Gebruik soortaanduidingen en dergelijke 398
390. Gebruik merk als bestemming van de waar 399
391. Oudere rechten van plaatselijke betekenis 400
392. Uitputting 401
393. Uitputting – Gebruik 402
394. Uitputting – Territoriale werking 403
395. Uitputting – Toestemming voor het in het verkeer brengen 404
396. Uitputting – Leerstuk van de gemeenschappelijke oorsprong 405
397. Uitputting – Bewijs 406
398. Uitputting – De gegronde redenen uitzondering 408
399. Uitputting – Ompakking en heretikettering 411
400. Algemeen belang 414
401. Rechtsverwerking en misbruik van recht 414
402. Verjaring 416
403. Beperking beschermingsomvang door minnelijke regelingen 416
§ 8. Nietigheid van de inschrijving 417
404. Algemeen 417
405. Nietigverklaring 418
406. Nietigheidsgronden 418
407. Bevoegdheid en termijnen 420
408. 1e-12e nietigheidsgrond 421
409. Conflict met vervallen collectief merk 421
410. Conflict met vervallen individueel merk 421
411. 13e nietigheidsgrond (depot te kwader trouw) 421
412. 14e nietigheidsgrond (conflict met ouder merk) 428
413. 15e nietigheidsgrond (conflict met algemeen bekend merk) 428
414. Deelnemen aan het geding 429
§ 9. Verval van het recht 430
415. Algemeen 430
416. Vrijwillige doorhaling Benelux-inschrijving 431
417. Verstrijken geldigheidsduur Benelux-inschrijving 431
418. Vrijwillige doorhaling internationaal depot 431
419. Verstrijken geldigheidsduur internationaal depot 431
420. Afstand van bescherming internationaal depot in Benelux-gebied 431
421. Bescherming internationaal depot in land van oorsprong 431
422. Niet-normaal gebruik; algemeen 432
423. Niet-normaal gebruik; voorbeelden 435
424. Herstel verval 439
425. Geldige reden 440
426. Bewijslast niet-normaal gebruik 441
427. Verwording tot soortnaam 442
428. Gebruik leidt tot misleiding 444
429. Bevoegdheid en wijze van inroepen 445
430. Verval van het recht op een collectief merk 446
§ 10. Vermogensrechtelijke aspecten 446
431. Algemeen 446
432. Overgang 447
433. Schriftelijke vastlegging en inschrijving 448
434. Overdracht van niet-gedeponeerde merken 448
435. Alleen voor Benelux-gebied 449
436. Licentie 449
437. Beperkingen licentie 450
438. Rechten van de licentiehouders 451
439. Beslag 452
440. Pand 453
§ 11. Collectieve merken en certificeringsmerken 453
441. Algemeen 453
442. Definitie certificeringsmerken 454
443. Definitie collectieve merken 455
444. Onderscheidend vermogen collectieve merken 455
445. Aanduiding plaats herkomst als collectief merk 455
446. Reglement op gebruik en toezicht 456
447. Vaststelling en wijziging van het reglement 457
448. Weigeringsgronden 457
449. De houder 457
450. Vorderingsrecht 457
451. Schadevergoeding gebruikers 458
452. Nietigheid 458
453. Verval 458
454. Normaal gebruik 459
455. Licentie 459
456. Overdracht 459
457. Overgangsrecht 459
§ 12. Overgangsrecht warenmerken 460
458. Algemeen 460
§ 13. Dienstmerken 460
459. Algemeen 460
§ 14. Overgangs- en slotbepalingen Protocol 1992 461
460. Algemeen 461
461. Rangordebepaling oude depots 462
462. Nietigheidsgronden in art. 4 lid 3 (oud) en 4 (oud) 462
463. Normaal gebruik en herstel verval 462
§ 15. Overgangsbepalingen Protocollen 2014 en 2017 463
464. Protocol 21 mei 2014 463
465. Protocol 16 december 2014 463
466. Protocol 11 december 2017 463
§ 16. Unierecht 463
467. Werkingsverdrag 463
§ 17. Uniemerk 464
468. Algemeen 464
469. Onderzoek en oppositie; verval en nietigheid 467
470. Licentie 469
471. Inbreuk 469
472. Collectieve Uniemerken en certificeringsmerken 469
473. Procedureregels 470
474. Internationale inschrijving 470
475. Wijziging Benelux-recht 471
§ 18. Verdragen 471
A. Unieverdrag van Parijs 471
476. Algemeen 471
477. Voorrangsrecht 471
478. Tentoonstellingsprioriteit 472
479. Telle quelle-beginsel 472
480. Agentenmerk 472
481. Algemeen bekende merken 473
482. Vlaggen, wapens, enz. 473
483. Collectieve merken 473
484. Overdracht 473
485. Niet gebruik 473
B. TRIPs-Verdrag 474
486. Algemeen 474
C. Overeenkomst van Madrid 474
487. Algemeen 474
488. Internationaal depot 475
D. Protocol van Madrid 476
489. Algemeen 476
490. Verschillen tussen OvM en protocol 476
491. Gelding OvM en protocol 477
E. Classifi catieverdragen 477
492. Verdrag van Nice 477
493. Verdrag van Wenen 477
F. Verdrag inzake het merkenrecht 477
494. Algemeen 477
G. Mensenrechtenverdragen 478
495. EVRM, IVBPR en Handvest 478

HOOFDSTUK VII
Handelsnaamrecht
§ 1. Wetgeving 479
496. Algemeen 479
§ 2. Voorwerp van bescherming 480
497. Naam van een onderneming 480
498. Onderscheidend vermogen 481
§ 3. Ontstaan van het recht 482
499. Ontstaan van een handelsnaamrecht 482
500. Voeren van een handelsnaam 483
§ 4. Inhoud en omvang van het recht 487
A. Verbod op verwarring 487
501. Bescherming van de handelsnaam – art. 5 Hnw 487
502. Toestemming en rechtsverwerking 495
503. Handelsnaam en merk 496
504. Handelsnaam en domeinnaam 499
505. Handelsnaam in AdWords 501
B. Verbod op misleiding 502
506. Misleiding; algemeen 502
507. Misleiding omtrent de eigenaar – art. 3 Hnw 502
508. Misleiding omtrent de rechtsvorm – art. 4 Hnw 503
509. Misleiding omtrent de aard – art. 5b Hnw 504
§ 5. Handhaving 505
510. Civielrechtelijke handhaving 505
511. Strafrechtelijke handhaving 508
512. Aanvullende werking art. 6:162 BW 509
§ 6. Vermogensrechtelijke aspecten 510
513. Overdracht 510
514. Licentie 512
§ 7. Unierecht 512
515. Vrij verkeer van goederen 512
516. Mededingingsrecht 512
§ 8. Verdragen 513
517. Unieverdrag van Parijs 513
518. TRIPs-Verdrag 513

HOOFDSTUK VIII
Auteursrecht
§ 1. Algemeen 515
519. Definitie 515
520. Aard en rechtsgrond 515
521. Wetgeving 516
§ 2. Voorwerp van bescherming 518
522. Ontstaan 518
523. Werken 518
524. Art. 10 lid 1 onder 1 Aw, boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften 527
525. Geschriftenbescherming 527
526. Art. 10 lid 1 onder 2 Aw, toneelwerken en dramatisch-muzikale werken 528
527. Art. 10 lid 1 onder 3 Aw, mondelinge voordrachten 529
528. Art. 10 lid 1 onder 4 Aw, choreografische werken en pantomimes 529
529. Art. 10 lid 1 onder 5 Aw, muziekwerken met of zonder woorden 529
530. Art. 10 lid 1 onder 6 Aw, teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken 530
531. Art. 10 lid 1 onder 7 Aw, aardrijkskundige kaarten 530
532. Art. 10 lid 1 onder 8 Aw, ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen 530
533. Art. 10 lid 1 onder 9 Aw, fotografische werken 530
534. Art. 10 lid 1 onder 10 Aw, filmwerken 531
535. Art. 10 lid 1 onder 11 Aw, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid 531
536. Art. 10 lid 1 onder 12 Aw, computerprogramma’s 532
537. Art. 10 lid 3 Aw, databanken 533
538. Art. 10 lid 1 slot Aw, ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst 534
539. Art. 10 lid 2 Aw, verveelvoudigingen in gewijzigde vorm 536
540. Verzamelwerken 536
541. Bescherming door auteursrecht naast andere beschermingsvormen 537
§ 3. Werken waarop geen auteursrecht ontstaat 538
542. Wetten, besluiten, verordeningen 538
§ 4. De rechthebbende 539
543. De maker 539
544. Maker onder leiding en toezicht 539
545. Ondeelbaar werk van meerdere makers 540
546. Gezamenlijk samengesteld werk 541
547. Bijzonder auteursrecht verzamelaar 542
548. Afzonderlijk werk tevoren openbaar gemaakt 542
549. Afzonderlijk werk niet tevoren openbaar gemaakt 543
550. Gewoon auteursrecht verzamelaar 543
551. Filmwerken 543
552. Fictieve makers 545
553. Werkgever 545
554. Rechtspersonen 546
555. Onderlinge verhouding art. 5-8 Aw 547
556. Openbaarmaker van een niet eerder uitgegeven werk 547
557. Art. 4 Aw bewijsvermoeden 548
558. Art. 3.28 BVIE bewijsvermoeden 549
§ 5. Vermogensrechtelijke aspecten 549
559. Overdracht en erfopvolging 549
560. Overdracht toekomstig auteursrecht 551
561. Overdracht en licentie 551
562. Auteurscontractenrecht 553
563. Beslag 562
564. Verpanding 562
565. Vruchtgebruik 562
566. Overdracht ten titel van beheer; muziekauteursrecht 562
§ 6. Inhoud van het recht 564
567. Regeling in de wet 564
A. Verveelvoudiging 565
568. Algemeen 565
569. Letterkundige werken 571
570. Wetenschappelijk werk 572
571. Muziekwerken 572
572. Beeldende kunst en bouwkunst 573
573. Bouwtekeningen 573
574. Databanken 574
575. Computerprogramma’s 574
576. Vastleggen op beeld- of geluidsdrager 576
B. Openbaarmaking 576
577. Algemeen 576
578. Openbaar maken van een verveelvoudiging (art. 12 lid 1 onder 1 Aw) 586
579. Volgrecht 587
580. Verbreiding (art. 12 lid 1 onder 2 Aw) 589
581. Verhuur en uitleen (art. 12 lid 1 onder 3 en lid 2-3, art. 12a,
15c-15g, 45h Aw) 589
582. Voordracht, op- of uitvoering of voorstelling van een werk (art. 12 lid 1 onder 4 en lid 4-5 Aw) 591
583. Radio- of televisie-uitzending, satellietuitzending en doorgifte via de kabel of langs andere weg (art. 12 lid 1 onder 5 en 6 Aw; art. 12 lid 6-9 Aw en art. 12c Aw) 592
C. Persoonlijkheidsrechten 594
584. Definitie 594
585. Naamsvermelding 595
586. Art. 25 lid 1.c Aw 596
587. Art. 25 lid 1.d Aw 597
588. Wijziging van werk door auteur 599
589. Dwingend recht 599
590. Persoonlijkheidsrechten na overlijden 599
§ 7. Beperkingen van het recht 600
591. Gesloten systeem van beperkingen 600
592. Driestappentoets 603
A. Uitingsvrijheid 604
593. Recht van overneming door de pers uit de pers 604
594. Reportages 606
595. Citaatrecht 607
596. Parodie 609
597. Gehandicapten 610
598. Bouw- en kunstwerken 610
599. De minimis 611
B. Onderwijs en wetenschap 612
600. Geen openbaarmaking 612
601. Recht van overname en tekst- en datamining 612
602. Compilatiewerken 613
603. Korte gedeelten; billijke vergoeding 614
C. Eigen gebruik 614
604. Verveelvoudigen voor privégebruik 614
605. Art. 16b Aw 615
606. Klein gedeelte 615
607. Beeldende kunst en bouwwerken 616
608. Art. 16c Aw, thuiskopieregeling 616
609. Art. 16c Aw, thuiskopievergoeding 617
610. Reprorecht 620
611. Reprobesluit 620
612. Hoofdlijnen van het Reprobesluit 620
613. Reprovergoeding 621
614. Vastlegging door omroepen voor eigen uitzendingen 622
615. Normaal gebruik van databank 623
616. Eigen gebruik muziek in kerk 623
D. Bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen en archieven 623
617. Besloten netwerken van bibliotheken 623
618. Preserveringskopie 624
619. Verweesde werken 625
E. Algemeen belang en gerechtelijke handhaving 626
620. Dwanglicentie in algemeen belang 626
621. Openbare veiligheid en gerechtelijke handhaving 626
F. Portretrecht 627
622. Inleiding 627
623. Privacybelang 629
624. Exploitatiebescherming 631
625. Sancties 632
§ 8. Handhaving 633
626. Handhavingsrichtlijn 633
627. Civielrechtelijke handhaving, door wie? 633
628. Handhaving auteursrecht op anoniem of pseudoniem werk 634
629. Gemeenschappelijk auteursrecht 634
630. Recht op schadevergoeding van de maker 634
631. Kabeldoorgifte van omroepuitzendingen 635
632. Tegen wie kan de vordering worden ingesteld? 635
633. Aansprakelijkheid tussenpersonen 636
634. Rechtsvorderingen 640
635. Schadevergoeding en toerekening 641
636. Winstafdracht 642
637. Strafrechtelijke handhaving 643
§ 9. Beschermingsduur 644
638. Beginsel 644
639. Gemeenschappelijk auteursrecht 645
640. Anonieme werken en werken van rechtspersonen 645
641. In afleveringen verschijnende werken 645
642. Filmwerken 646
643. Internationaal recht 646
§ 10. Geldingsgebied 646
644. Art. 47 Aw 646
645. Uitgeven 647
§ 11. Unierecht 647
646. Harmonisatierichtlijnen 647
647. Vrij verkeer van goederen 648
648. Uitputting 649
649. Europees mededingingsrecht 650
§ 12. Berner Conventie 650
650. Algemeen 650
651. Toepassing 651
§ 13. Universele Auteursrecht Conventie 654
652. Verenigde Staten 654
653. Verhouding tot de BC 654
654. Bescherming 655
655. Formaliteiten 655
656. Beschermingsduur 655
657. Vertaalrecht 656
658. Openbaarmaking 656
§ 14. Overige verdragen 656
659. TRIPs-Verdrag 656
660. WIPO-Auteursrechtverdragen 657
661. Mensenrechtenverdragen 657

HOOFDSTUK IX
Naburige rechten
§ 1. Algemeen 659
662. Aard en rechtsgrond 659
663. Verdragen 660
664. Wetgeving 660
§ 2. Voorwerp van bescherming 661
665. Uitvoering 661
666. Fonogram 663
667. Omroepprogramma 664
668. Eerste vastlegging van een film 664
669. Perspublicatie 664
§ 3. Ontstaan van het recht 665
670. Geen formaliteiten 665
§ 4. De rechthebbende 666
671. Uitvoerende kunstenaar 666
672. Producent van een fonogram 667
673. Omroeporganisatie 667
674. Filmproducent 668
675. Uitgever van een perspublicatie 668
§ 5. Inhoud van het recht 668
676. Inhoud van het recht van de uitvoerende kunstenaar 668
677. Persoonlijkheidsrechten uitvoerende kunstenaars 671
678. Inhoud van het recht van de fonogrammenproducent 671
679. Sound sampling 672
680. Inhoud van het recht van de omroeporganisatie 673
681. Inhoud van het recht van de filmproducent 674
682. Inhoud van het recht van de uitgever van een perspublicatie 674
683. Aanvullende werking art. 6:162 BW 674
§ 6. Beperkingen van het recht 674
684. Algemeen 674
§ 7. Beschermingsduur 675
685. Algemeen 675
§ 8. Uitoefening en handhaving 676
686. Omzetting verbodsrecht in vergoedingsrecht 676
687. Berekening van de billijke vergoeding 678
688. Uitoefening naburig recht ensembles 679
689. Gemeenschappelijk naburig recht van filmproducenten, omroeporganisaties en fonogrammenproducenten 679
690. Uitoefening van kabel- en satellietrechten 679
691. Schadevergoeding en winstafdracht, opeising, beslag, vernietiging
en informatie 680
692. Tussenpersonen 680
693. Strafbepalingen 680
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 680
694. Erfopvolging 680
695. Overdracht 680
696. Licentieverlening 682
§ 10. Internationale aspecten en overgangsrecht 682
697. Toepassingscriteria 682
698. Overgangsrecht 683
§ 11. Unierecht 683
699. Vrij verkeer van goederen 683
700. Mededingingsrecht 684

HOOFDSTUK X
Databankenrecht
§ 1. Algemeen 685
701. Rechtsgrond 685
702. Wetgeving 685
§ 2. Voorwerp van bescherming 686
703. Databank 686
704. Verzameling 687
705. Werken, gegevens of andere elementen 687
706. Zelfstandige elementen 688
707. Afzonderlijk, met elektronische middelen of anderszins toegankelijk 689
708. Systematische of methodische ordening 690
709. Substantiële investering 691
§ 3. Databanken waarop geen databankrecht rust 694
710. Databanken van de overheid 694
§ 4. De rechthebbende 695
711. Producent 695
712. Europese producent 696
§ 5. Inhoud van het recht 696
713. Opvragen en hergebruiken 696
714. Opvragen 697
715. Hergebruiken 698
716. Substantieel deel 700
717. Herhaald systematisch opvragen van niet-substantiële delen 701
718. Uitputting 701
719. Omzeilen technische beschermingsmaatregelen 702
720. Verwijderen of wijzigen van elektronische informatie betreffende het beheer van rechten 703
721. Verhouding databankrecht tot auteursrechtelijke bescherming van (delen van) de databank 704
§ 6. Beperkingen van het recht 705
722. Positie rechtmatige gebruiker 705
723. Rechtmatige gebruiker 705
724. Aan het publiek ter beschikking gestelde databanken 707
725. Niet-substantiële delen 707
726. Beperking van de toestemming 708
727. Bescherming van het belang van de producent 708
728. Specifieke beperkingen van het recht 708
729. Privékopie van deel papieren databank 709
730. Onderwijs en wetenschap 709
731. Openbare veiligheid of administratieve of rechterlijke procedure 709
732. Uitlening door voor het publiek toegankelijke instellingen 710
§ 7. Handhaving 710
733. Handhaving 710
§ 8. Ontstaan en beschermingsduur 711
734. Ontstaan van het recht 711
735. Beschermingsduur 712
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 712
736. Overdracht en beslag 712
§ 10. Unierecht 712
737. Vrij verkeer van goederen 712
738. Mededingingsrecht 712
§ 11. Verdragen 712
739. Unieverdrag van Parijs en TRIPs-Verdrag 712

HOOFDSTUK XI
Ongeoorloofde mededinging
§ 1. Begrip en wetgeving 713
740. Begrip 713
741. Art. 6:162 BW 714
742. Art. 6:193a-j BW, art. 6:194-6:196 BW en andere reclameregels 715
743. Andere wettelijke voorschriften 715
744. Correctie Langemeijer 716
745. Rubricering ongeoorloofde mededinging 718
§ 2. Parasiteren op de bedrijfsactiviteiten of -resultaten van een ander 718
746. Parasiteren 718
747. Navolging van (het uiterlijk van) producten 719
748. Navolging van merk en handelsnaam 729
749. Navolging van andere onderscheidingstekens of -middelen 729
750. Eenlijnsprestaties 731
751. Aanleunen bij bekende personen of instanties 733
752. Refererende reclame 734
§ 3. Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame 735
753. Algemeen 735
754. Oneerlijke handelspraktijken 738
755. In strijd met de vereisten van professionele toewijding 743
756. Misleidende handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.a jo. art. 6:193c-g BW 743
757. Agressieve handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.b jo. art. 6:193h-i BW 748
758. Bijzondere procesregels 749
759. Misleidende reclame 751
760. a. De aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden 756
761. b. De herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen 758
762. c. De omvang van de voorraad 762
763. d. De prijs of de wijze van berekenen daarvan 763
764. e. De aanbieding of het doel der aanbieding 763
765. f. Onderscheidingen 764
766. g. De voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt 765
767. h. De omvang, inhoud en tijdsduur der garantie 766
768. i. De identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid van degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht 766
769. Vergelijkende reclame 767
770. a. De vergelijking mag niet misleidend zijn 771
771. b. De vergelijking moet dezelfde soort producten of diensten betreffen 773
772. c. De vergelijking moet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen of diensten vergelijken 774
773. d. De vergelijking mag geen verwarring veroorzaken (onder handelaren) 776
774. e. De vergelijking mag niet onnodig denigrerend zijn 779
775. f. De vergelijking heeft voor producten met een benaming van
oorsprong in elk geval betrekking op producten met dezelfde benaming 781
776. g. De vergelijking mag geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent 781
777. h. De vergelijking stelt niet goederen of diensten voor als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een merk of handelsnaam 784
778. Speciale aanbiedingen 785
779. Bijzondere procesregels 785
780. Nederlandse Reclame Code 789
781. Geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren 792
782. Publieksreclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 797
783. Waarschuwingen 800
§ 4. Belemmering van de zaken van de concurrent 801
784. Boycot 801
§ 5. Afhandig maken van bedrijfsgeheimen, opdrachten, personeel van de concurrent 802
785. Bedrijfsgeheimen 802
786. Opdrachten 812
787. Personeel 813
§ 6. Verstoren van verkooporganisatie 813
788. Algemeen 813
789. Prijsbederf, verstoren verkooporganisatie 813
790. Verwijderen van controlekenmerken en merken 815
791. Dumping 816
§ 7. Unierecht 817
792. Vrij verkeer van goederen en harmonisatierichtlijnen 817
793. Verkoopmodaliteiten 817
794. Rechtvaardigingsgronden: art. 36 VWEU en dwingende redenen van algemeen belang 819
§ 8. Verdragen 820
795. Unieverdrag van Parijs 820
796. TRIPs-Verdrag 821
797. Mensenrechtenverdragen 821

HOOFDSTUK XII
Handhaving
§ 1. Algemeen 823
798. Algemeen 823
799. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 824
800. Ex parte-procedure 826
801. Onrechtmatige handhaving IE-rechten en tenuitvoerlegging beslissingen 828
§ 2. Vorderingen 829
802. Verbod 829
803. Verklaring voor recht 830
804. Dwangsom en lijfsdwang 830
805. Informatie met betrekking tot de inbreuk 831
806. Overige nevenvorderingen 832
807. Tussenpersonen 836
808. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; rechtsmacht 838
809. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; bevoegdheid 841
§ 3. Beslag en exhibitieplicht 846
810. Beslag op inbreukmakende goederen en IE-rechten 846
811. Bewijs- en beschrijvend beslag; monsterneming 846
812. Verplichte bodemprocedure; opheffing; ten onrechte getroffen maatregelen 849
813. Exhibitieplicht 850
§ 4. Schadevergoeding en proceskosten 852
814. Schadevergoeding 852
815. Winstafdracht 853
816. Rekening en verantwoording 855
817. Proceskostenveroordeling 855
§ 5. Varia 860
818. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad 860
819. Bewijs 860
§ 6. Anti-piraterijverordening 861
820. Anti-piraterijverordening 861

HOOFDSTUK XIII
Het mededingingsrecht
§ 1. Inleiding 865
821. Intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht 865
822. Gedragstoezicht en concentratietoezicht 865
§ 2. Horizontale onderwerpen 866
823. Verhouding tussen mededingingsrecht en IE-recht: bestaan en uitoefening 866
824. De marktafbakening 866
825. Het ondernemingsbegrip 866
826. Overheidsmaatregelen 867
§ 3. Het verbod op mededingingsbeperkende afspraken 868
A. Algemeen 868
827. Algemeen 868
828. Afspraken 868
829. Het efficiency- of lid 3-verweer 868
830. Intragroep afspraken 869
831. Horizontale en verticale beperkingen 870
832. Beperking naar strekking en gevolg 870
833. Economische en juridische context; counterfactual analyse 871
834. Inherente beperkingen 872
835. Merkbaarheid: merkbare beperking en merkbare invloed op de tussenstaatse handel 873
836. De-minimis-afspraken 874
837. De Groepsvrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie 875
B. Distributieverhoudingen 875
838. Verticale afspraken 875
839. Agentuurovereenkomsten 876
840. Toeleveringsovereenkomsten 877
841. De GVVo VO 877
842. Verticale prijsbinding 878
843. Exclusieve distributie 878
844. Selectieve distributie – Algemeen 879
845. Selectieve distributie – Lid 1-analyse 879
846. Selectieve distributie – Lid 3-analyse 881
847. Exclusieve afname 882
848. Exclusieve levering 882
849. Franchiseovereenkomsten 882
C. Schikkingsovereenkomsten 883
850. Schikkingsovereenkomsten 883
851. Overeenkomsten met betrekking tot generieke toetreding 884
D. Licentieovereenkomsten 886
852. De GVVo TO 886
E. Afspraken met betrekking tot reclame en andere commerciële uitingen 887
853. Reclameverboden tussen concurrenten 887
854. Misleidende mededelingen 888
§ 4. Het verbod op misbruik van machtspositie 889
855. Algemeen 889
856. De machtspositie 890
857. Het misbruikbegrip 890
858. De licentieweigering 891
859. De leveringsweigering bij standard essential patents 893

Trefwoordenregister 897

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht