Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht - Editie 2021-2022

Paperback Nederlands 2021 9789012407090
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Aan de orde komen alle belangrijke thema’s uit het gezondheidsrecht.

Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor juristen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, beroepsbeoefenaren en managers van gezondheidsinstellingen en beleidsmedewerkers van koepelorganisaties, (zorg)verzekeraars en overheden. Voor advocaten, mediators en anderen die betrokken zijn bij geschillenbeslechting in de zorg is deze wettenverzameling eveneens van belang. Daarnaast is de wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. het onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

In de Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht komen ziektekostenverzekeringen, kwaliteit en toezicht, rechten van de patiënt, thema’s als onderzoek, keuringen en orgaandonatie plus relevante internationale regelingen aan de orde. Zowel de al langer bestaande wettelijke regelingen als de nieuwe, sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkelde wetgeving komen aan bod. Daarnaast een selectie van algemene wettelijke regelingen die voor de gezondheidszorg van groot belang zijn. De bundel is bestemd voor professionals in de gezondheidszorg, leden van klachtencommissie en tuchtcolleges, managers, juristen, advocaten en mediators. Ook bewijst deze bundel goede diensten bij onderwijs en opleiding.

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht maakt deel uit van de reeks Sdu Wettenverzamelingen.

Specificaties

ISBN13:9789012407090
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1280
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:30-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.R. Kastelein

Mr. W.R. Kastelein is advocaat/partner bij Nysingh advocaten en notarissen in Utrecht.

Andere boeken door W.R. Kastelein

Over J. Legemaate

Prof. mr. J. Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door J. Legemaate

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst
Algemeen
Grondwet (uittreksel) / 1
Gezondheidswet / 2
Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens gezondheidswet en jeugdwet / 3
Algemene Wet bestuursrecht (uittreksel) / 4
Wet openbaarheid van bestuur / 5
Uitvoeringswet AVG / 6
Mededingingswet / 7
Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die
zorg verlenen / 8
Wetboek van Strafrecht (uittreksel) / 9
Wetboek van Strafvordering (uittreksel) / 10
Aanwijzing feitenonderzoek/strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken / 11
Burgerlijk Wetboek Boek 6 (uittreksel) / 12
Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie van VWS 2019 (uittreksel) / 13
Stelsel van zorg
Zorgverzekeringswet / 14
Besluit zorgverzekering / 15
Regeling zorgverzekering (uittreksel) / 16
Wet op de zorgtoeslag / 17
Wet marktordening gezondheidszorg / 18
Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG / 19
Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG / 20
Beleidsregel handhaving NZa (TH/BR-016) / 21
Wet toelating zorginstellingen / 22
Uitvoeringsbesluit WTZi / 23
Wet toetreding zorgaanbieders / 24
Uitvoeringsbesluit Wtza / 25
Wet op bijzondere medische verrichtingen / 26
Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen / 27
Wet langdurige zorg / 28
Besluit langdurige zorg / 29
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 / 30
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector / 31
Beleidsregels toepassing WNT 2021 / 32
Specifieke voorzieningen
Wet ambulancezorgvoorzieningen / 33
Jeugdwet / 34
Leidraad meldingen Jeugd / 35
Geneesmiddelenwet / 36
Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet / 37
Besluit Geneesmiddelenwet / 38
Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet / 39
Wet inzake bloedvoorziening / 40
Wet medische hulpmiddelen / 41
Besluit medische hulpmiddelen / 42
Wet publieke gezondheid / 43
Kwaliteit van zorg
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg / 44
Registratiebesluit BIG / 45
Besluit periodieke registratie Wet BIG / 46
Tuchtrechtbesluit BIG / 47
Besluit functionele zelfstandigheid / 48
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen / 49
Patiëntenrechten - algemeen
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (opdracht) / 50
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uittreksel) (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) / 51
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg / 52
Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders / 53
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg / 54
Uitvoeringsbesluit Wkkgz / 55
Uitvoeringsregeling Wkkgz / 56
Besluit taakuitoefening IGJ / 57
Patiëntenrechten - bijzondere situaties
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (curatele) / 58
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Wet mentorschap meerderjarigen) / 59
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren / 60
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg / 61
Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg / 62
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / 63
Wet zorg en dwang / 64
Besluit zorg en dwang / 65
Regeling zorg en dwang / 66
Wet forensische zorg / 67
Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi / 68
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 69
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 70
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 / 71
Wet op de orgaandonatie / 72
Wet op de medische keuringen / 73
Wet op het bevolkingsonderzoek / 74
Besluit bevolkingsonderzoek / 75
Overig
Wet afbreking zwangerschap / 76
Besluit afbreking zwangerschap / 77
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 78
Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 79
Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij
zelfdoding) / 80
Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij
pasgeborenen / 81
Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late
zwangerschapsafbreking / 82
Wet op de lijkbezorging / 83
Vaststellingsbesluit formulieren bedoeld in de Wet op de lijkbezorging betreffende overlijden
ten gevolge van niet-natuurlijke oorzaak / 84
Embryowet / 85
Wet foetaal weefsel / 86
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal / 87
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting / 88
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting / 89
Wet veiligheidsregio's / 90
Opiumwet / 91
Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding / 92
Algemene inhoudsopgave
Kernenergiewet / 93
Internationale regelingen
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 2009 (uittreksel) / 94
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie / 95
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg / 96
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) /
97
Verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor
menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG / 98
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
/ 99
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk
wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake
de rechten van de mens en de biogeneeskunde / 100
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin Preamble / 101
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / 102
Europees Sociaal Handvest (herzien) / 103
World Medical Association Declaration of Helsinki / 104
Verdrag inzake de rechten van het kind / 105
Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap / 106
Alfabetisch trefwoordenregister
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
A
(Euthanasie en hulp bij zelfdoding), Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek - / 80
(EVRM), Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- / 99
Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet / 37
Aanwijzing bijzondere medische verrichtingen, Regeling / 27
Aanwijzing feitenonderzoek/strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken / 11
Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij
zelfdoding) / 80
Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late
zwangerschapsafbreking / 82
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin Preamble / 101
Afbreking zwangerschap, Besluit - / 77
Afbreking zwangerschap, Wet - / 76
Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet - / 6
Algemene Wet bestuursrecht (uittreksel) / 4
Ambulancezorgvoorzieningen, Wet - / 33
B
Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie van VWS 2019 (uittreksel) / 13
Beleidsregel handhaving NZa / 21
Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet / 39
Beleidsregels WNT 2021 / 32
Beperking werkingssfeer WMG, Besluit uitbreiding en - / 20
Beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet op de - / 44
Beschikbaarheidbijdrage WMG, Besluit - / 19
Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi / 68
Besluit afbreking zwangerschap / 77
Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG / 19
Besluit bevolkingsonderzoek / 75
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 70
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting / 89
Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders / 53
Besluit functionele zelfstandigheid / 48
Besluit Geneesmiddelenwet / 38
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren / 60
Besluit langdurige zorg / 29
Besluit medische hulpmiddelen / 42
Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens gezondheidswet en jeugdwet / 3
Besluit periodieke registratie Wet BIG / 46
Besluit taakuitoefening IGJ / 57
Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die
zorg verlenen / 8
Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG / 20
Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg / 62
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 / 71
Besluit zorg en dwang / 65
Besluit zorgverzekering / 15
Bestuur, Wet openbaarheid van - / 5
Bestuurlijke boete ministerie van VWS 2019, Beleidsregels (uittreksel) - / 13
Bestuursrecht, Algemene Wet (uittreksel) - / 4
Bevolkingsonderzoek, Besluit - / 75
Bevolkingsonderzoek, Wet op het - / 74
BIG, Besluit periodieke registratie Wet - / 46
BIG, Registratiebesluit - / 45
BIG, Tuchtrechtbesluit - / 47
Bijzondere medische verrichtingen, Regeling aanwijzing - / 27
Bijzondere medische verrichtingen, Wet op - / 26
Biogeneeskunde, Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de - / 100
Biomedicine, concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin Preamble,
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and - / 101
Bloedvoorziening, Wet inzake - / 40
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (curatele) / 58
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Wet mentorschap meerderjarigen) / 59
Burgerlijk Wetboek Boek 6 (uittreksel) / 12
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (opdracht) / 50
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) / 51
Burgerrechten en politieke rechten, Internationaal Verdrag inzake - (IVBPR) / 102
C
Cliënten zorginstellingen, Wet medezeggenschap - / 49
Concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen, Besluit tijdelijke verruiming
toepassingsbereik - / 8
Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Transplantation of Organs and
Tissues of Human Origin Preamble, Additional Protocol to the - / 101
D
Declaration of Helsinki, - / 104
Donorgegevens kunstmatige bevruchting, Besluit - / 89
Donorgegevens kunstmatige bevruchting, Wet - / 88
E
Elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, Besluit - / 53
Embryowet / 85
Europees Sociaal Handvest (herzien) / 103
Europese Unie 2009 (uittreksel), Verdrag betreffende de werking van de - / 94
Europese Unie, Handvest van de grondrechten van de - / 95
F
Foetaal weefsel, Wet - / 86
Forensische zorg, Wet - / 67
Formulieren bedoeld in de Wet op de lijkbezorging betreffende overlijden ten gevolge van
niet-natuurlijke oorzaak, Vaststellingsbesluit - / 84
Functionele zelfstandigheid, Besluit - / 48
Fundamentele vrijheden, Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de - (EVRM)
/ 99
G
Geestelijke gezondheidszorg, Wet verplichte - / 61
Geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG,
Verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met - / 98
Geneesmiddelenwet / 36
Geneesmiddelenwet, Aanpassingsbesluit - / 37
Geneesmiddelenwet, Besluit - / 38
Gezondheid, Wet publieke - / 43
Gezondheidswet / 2
Gezondheidszorg, Wet marktordening - / 18
Gezondheidszorg, Wet op de beroepen in de individuele - / 44
Grensoverschrijdende gezondheidszorg, Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van
de rechten van patiënten bij - / 96
Grondrechten van de Europese Unie, Handvest van de - / 94
Grondwet (uittreksel) / 1
Gunstbetoon Geneesmiddelenwet, Beleidsregels - / 39
H
Handicap, Verdrag inzake de rechten van mensen met een - / 106
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie / 95
XIII
Alfabetische inhoudsopgave
Handvest, Europees Sociaal - (herzien) / 103
Human Rights and Biomedicine, concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human
Origin Preamble, Additional Protocol to the Convention on - / 101
I
IGJ, Besluit taakuitoefening - / 57
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - / 102
J
Jeugd, Leidraad meldingen - / 35
Jeugdwet / 34
K
Kernenergiewet / 93
Kind, Verdrag inzake de rechten van het - / 105
Klachten en geschillen zorg, Wet kwaliteit - / 54
Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn
2001/20/EG, Verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende - / 98
Kunstmatige bevruchting, Besluit donorgegevens - / 89
Kunstmatige bevruchting, Wet donorgegevens - / 88
Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet - / 54
Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, Besluit - / 60
L
Langdurige zorg, Besluit - / 29
Langdurige zorg, Wet - / 28
Leidraad meldingen Jeugd / 35
Levensbeëindiging bij pasgeborenen, Regeling beoordelingscommissie late
zwangerschapsafbrekingen en - / 81
Levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking, Aanwijzing
vervolgingsbeslissing - / 82
Levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding), Aanwijzing
vervolgingsbeslissing inzake - / 80
Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wet toetsing - / 78
Lichaamsmateriaal, Wet veiligheid en kwaliteit - / 87
Lijkbezorging, Wet op de - / 82
M
Maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet - / 30
Marktordening gezondheidszorg, Wet - / 18
Mededingingswet / 7
Medezeggenschap cliënten zorginstellingen, Wet - / 49
Medische hulpmiddelen, Besluit - / 42
Medische hulpmiddelen, Wet - / 41
Medische keuringen, Wet op de - / 73
Medische verrichtingen 2007, Regeling aanwijzing bijzondere - / 27
Medische verrichtingen, Wet op bijzondere - / 26
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015, Besluit verplichte verzekering bij - /
71
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Besluit centrale beoordeling - / 70
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Wet - / 69
Meldingen Jeugd, Leidraad - / 35
N
Niet-natuurlijke oorzaak, Vaststellingsbesluit formulieren bedoeld in de Wet op de lijkbezorging betreffende overlijden ten gevolge van - / 84
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, Wet - / 31
NZa, Beleidsregel handhaving - / 21
O
Openbaarheid van bestuur, Wet - / 5
Opiumwet / 91
Orgaandonatie, Wet op de - / 72
Overlijden ten gevolge van niet-natuurlijke oorzaak, Vaststellingsbesluit formulieren bedoeld
in de Wet op de lijkbezorging betreffende - / 84
P
Periodieke registratie Wet BIG, Besluit - / 46
Politieke rechten (IVBPR), Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en - / 102
Publieke gezondheid, Wet - / 43
R
Rechten van de mens en de biogeneeskunde, Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de
biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake de - / 100
Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), Verdrag tot bescherming van de - / 99
Rechten van het kind, Verdrag inzake de - / 105
Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen / 27
Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbrekingen en levensbeëindiging bij
pasgeborenen / 81
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / 63
Regeling zorg en dwang / 66
Regeling zorgverzekering (uittreksel) / 16
Registratiebesluit BIG / 45
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg / 96
S
Sociaal Handvest, Europees - (herzien) / 103
Strafrecht (uittreksel), Wetboek van - / 9
Strafvordering (uittreksel), Wetboek van - / 10
T
Toelating zorginstellingen, Wet - / 22
Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wet - / 78
Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin Preamble, Additional Protocol to the
Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning - / 101
Tuchtrechtbesluit BIG / 47
U
Uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG, Besluit - / 20
Uitvoeringsbesluit Wkkgz / 55
Uitvoeringsbesluit Wtza / 25
Uitvoeringsbesluit WTZi / 23
Uitvoeringsregeling Wkkgz / 55
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming / 6
V
Vaststellingsbesluit formulieren bedoeld in de Wet op de lijkbezorging betreffende overlijden
ten gevolge van niet-natuurlijke oorzaak / 84
Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 79
Veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, Wet - / 87
Veiligheidsregio's, Wet - / 90
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 2009 (uittreksel) / 94
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, Internationaal - / 102
Verdrag inzake de rechten van het kind / 105
Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap / 106
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
/ 99
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk
wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake
de rechten van de mens en de biogeneeskunde / 100
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) /
97
Verordening 536/2014 (klinische proeven met geneesmiddelen) / 98
Verplichte geestelijke gezondheidszorg, Besluit - / 62
XV
Alfabetische inhoudsopgave
Verplichte geestelijke gezondheidszorg, Regeling - / 63
Verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet - / 61
Vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek, Aanwijzing - (euthanasie en hulp
bij zelfdoding) / 80
Vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking,
Aanwijzing - / 82
Verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015, Besluit verplichte - /
71
W
Werkingssfeer WMG, Besluit uitbreiding en beperking - / 20
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg / 52
Wet afbreking zwangerschap / 76
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting / 88
Wet foetaal weefsel / 86
Wet forensische zorg / 67
Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding / 92
Wet inzake bloedvoorziening / 40
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg / 54
Wet langdurige zorg / 28
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 / 30
Wet marktordening gezondheidszorg / 18
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen / 49
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 69
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector / 31
Wet op bijzondere medische verrichtingen / 26
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg / 44
Wet op de lijkbezorging / 83
Wet medische hulpmiddelen / 41
Wet op de medische keuringen / 73
Wet op de orgaandonatie / 72
Wet op de zorgtoeslag / 17
Wet op het bevolkingsonderzoek / 74
Wet openbaarheid van bestuur / 5
Wet publieke gezondheid / 43
Wet toelating zorginstellingen / 22
Wet toetreding zorgaanbieders / 24
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 78
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal / 87
Wet veiligheidsregio's / 90
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg / 61
Wet zorg en dwang / 64
Wetboek van Strafrecht (uittreksel) / 9
Wetboek van Strafvordering (uittreksel) / 10
Wkkgz, Uitvoeringsbesluit / 55
Wkkgz, Uitvoeringsregeling / 56
WMG, Besluit beschikbaarheidbijdrage - / 19
WMG, Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer - / 20
WNT 2021, Beleidsregels - / 32
World Medical Association Declaration of Helsinki / 104
WTZi, Uitvoeringsbesluit - / 23
Z
Zelfdoding), Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij - / 80
Zelfdoding, Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij - / 79
Zelfdoding, Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij - / 78
Zorg en dwang, Besluit - / 65
Zorg en dwang, Regeling - / 66
Zorg en dwang, Wet - / 64
Zorg, Besluit langdurige - / 29
Zorg, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de - / 52
Zorg, Wet langdurige - / 28
Zorginstellingen, Wet medezeggenschap cliënten - / 49
Alfabetische inhoudsopgave
Zorginstellingen, Wet toelating - / 22
Zorgtoeslag, Wet op de - / 17
Zorgverzekering, Besluit - / 15
Zorgverzekering, Regeling - (uittreksel) / 16
Zorgverzekeringswet / 14
Zwangerschap, Besluit afbreking - / 77
Zwangerschap, Wet afbreking - / 76
Zwangerschapsafbreking, Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek
en late - / 82
Zwangerschapsafbrekingen en levensbeëindiging bij pasgeborenen, Regeling beoordelingscommissie late - / 81

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht - Editie 2021-2022