Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Schadevergoeding: personenschade

Paperback Nederlands 2015 9789013131703
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In dit deel van de reeks monografieën staat het civiele recht inzake het verhalen van personenschade centraal. Het vormt daarmee een vijfluik met de andere delen over schadevergoedingsrecht.

De eerste drie delen, B34, Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Lindenbergh); B35, Schadevergoeding: algemeen, deel 2 (Klaassen) en B36, Schadevergoeding: algemeen, deel 3 (Spier) zijn gewijd aan het algemeen deel van het schadevergoedingsrecht en behandelen thema’s die zich bij alle soorten schades kunnen voordoen. In de laatste twee delen – het onderhavige deel en het deel B38, Schadevergoeding: zaakschade (Salomons) – staan deelterreinen centraal die zijn gericht op bepaalde typen schade.

In deze monografie over personenschade komt aan bod: een kort overzicht van de structuur van het civiele aansprakelijkheidsrecht, de wettelijke regeling van de vergoeding van personenschade en wie in dat verband welke aanspraak toekomt, de vergoeding van schade wegens verlies aan arbeidsvermogen, de vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade en de vergoeding van schade door overlijden. Ook wordt verkend welke andere vormen van personenschade dan letsel en overlijden zich zoal kunnen voordoen, worden de kosten van verhaal en de wettelijke rente besproken en komen enkele procedurele aspecten en de verjaring van de vordering tot schadevergoeding aan bod.

Daarnaast wordt ingegaan op de vraag uit welke andere bronnen dan het aansprakelijkheidsrecht de benadeelde in geval van personenschade kan putten en hoe (dergelijke) ‘voordelen’ van betekenis zijn voor de aanspraak op schadevergoeding.

Specificaties

ISBN13:9789013131703
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:172
Druk:4
Verschijningsdatum:4-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI
Lijst van aangehaalde literatuur / XV

Hoofdstuk I Inleiding / 1
1 Het verhaal van personenschade / 1
2 Persoon en schade / 3
3 Plan van behandeling / 6

Hoofdstuk II Civielrechtelijke aansprakelijkheid / 7
4 Inleiding / 7
5 Grondslagen voor civielrechtelijke aansprakelijkheid / 8
6 Vestiging en omvang / 10
7 Causaal verband / 11
8 Beperkingen van de vergoedingsplicht / 13
9 Contractuele beperking van aansprakelijkheid / 15
10 Personenschade en (aansprakelijkheids)verzekering / 16

Hoofdstuk III Het wettelijk stelsel: wie komt welke aanspraak toe? / 19
11 Inleiding / 19
12 Schade van de gekwetste en schade van anderen, systematiek / 20
13 Schade van de gekwetste en naar derden verplaatste schade bij letsel / 23
13.1 Uitgangspunt / 23
13.2 Herstel, verpleging en verzorging / 24
13.3 Bezoek aan de gekwetste / 27
13.4 Kosten van aanpassingen in verband met het letsel / 27
13.5 Verlies aan arbeidsvermogen / 28
13.6 Kosten van verhaal / 29
13.7 In de toekomst te maken kosten / 29
13.8 Ander nadeel dan vermogensschade / 30
14 Verhaalsrecht van de werkgever: art. 6:107a BW / 30
15 Art. 6:108 BW: wel ‘verplaatste’ schade, geen vergoeding van ‘affectieschade’ / 32
16 Ruimte voor vergoeding van ‘shockschade’ / 34

Hoofdstuk IV Verlies van arbeidsvermogen / 39
17 Inleiding / 39
18 Herstel staat voorop: re-integratie / 40
19 Verlies van arbeidsvermogen: het verschil tussen twee onzekere lijnen / 41
20 De situatie met het letsel / 43
21 De situatie zonder het letsel / 49
22 Naar een alternatief voor schade van jonge kinderen? / 52
23 Onbetaald arbeidsvermogen / 53
24 Begroting van in de toekomst te lijden schade, som ineens, periodiek / 54
25 Fiscale kwesties / 56

Hoofdstuk V Ander nadeel dan vermogensschade / 59
26 Inleiding / 59
27 Gevallen waarin een recht op smartengeld bestaat: art. 6:106 BW / 61
27.1 Drie categorieën / 61
27.2 Oogmerk, nagedachtenis / 61
27.3 Persoonsaantasting / 62
27.4 Lichamelijk letsel / 62
27.5 Geestelijk letsel / 64
27.6 Eer en goede naam, persoonlijkheidsrechten / 64
28 Vaststelling van de omvang van het smartengeld / 66
29 Omvang van het smartengeld / 68
30 Vermogensrechtelijke eigenaardigheden van het recht op smartengeld, art. 6:106 lid 2 BW / 69

Hoofdstuk VI Schadevergoeding in geval van overlijden / 73
31 Inleiding / 73
32 Kring van gerechtigden tot het vorderen van derving van levensonderhoud / 75
32.1 Vier categorieën / 75
32.2 Art. 6:108 lid 1 onder a BW / 76
32.3 Art. 6:108 lid 1 onder b BW / 78
32.4 Art. 6:108 lid 1 onder c BW / 79
32.5 Art. 6:108 lid 1 onder d BW / 80
33 Derving van levensonderhoud / 80
33.1 Behoeftigheidsvereiste / 80
33.2 Hertrouwkans en dubbele sterftekans / 82
34 Derving van levensonderhoud in financiële zin / 83
35 Derving van levensonderhoud in natura / 88
36 Behoefteverminderende omstandigheden / 89
37 Kosten van lijkbezorging / 90

Hoofdstuk VII Andere gevallen van personenschade dan door letsel en overlijden / 93
38 Inleiding / 93
39 Aantasting van reputatie / 93
40 Onterechte hechtenis / 94
41 Seksueel misbruik, ongewenste intimiteiten / 95
42 Aantasting van de persoonlijke levenssfeer / 96
43 Discriminatie / 97
44 Wrongful birth / 97
45 Wrongful life / 100

Hoofdstuk VIII Kosten van vaststelling, verhaal en rente / 101
46 Inleiding / 101
47 Dubbele redelijkheidstoets / 104
48 Kosten van deelgeschillen / 105
49 De kost gaat voor de baat uit / 106
50 Schade door vertraging van betaling: wettelijke rente / 107

Hoofdstuk IX Andere bronnen ter dekking van personenschade, toerekening van voordeel / 109
51 Inleiding / 109
52 Regres / 111
53 Diverse bronnen van dekking, regres, toerekening van voordeel? / 112
53.1 Voorzieningen en hun betekenis / 112
53.2 Voorzieningen m.b.t. kosten van herstel en revalidatie / 112
53.3 Inkomensvoorzieningen / 114
53.4 Voorzieningen bij overlijden / 115
53.5 Rechtsbijstand / 116
53.6 Overige schadeverzekeringen / 116
53.7 Ongevallenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering / 116
53.8 Schadefonds geweldsmisdrijven / 118
53.9 Tegemoetkomingsregelingen mesothelioomslachtoffers / 118

Hoofdstuk X Procedurele aspecten en verjaring / 121
54 Inleiding / 121
55 Deelgeschillen / 122
56 Voeging als benadeelde partij in het strafproces / 124
57 De minderjarige / 125
58 Verjaring / 125

Hoofdstuk XI Slotbeschouwing / 129
59 Inleiding / 129
60 Reflectie / 130
61 Beschouwing / 132
Rechtspraakregister / 135
Artikelenregister / 143
Trefwoordenregister / 149

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Schadevergoeding: personenschade