Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Paperback Nederlands 2020 9789013153521
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit is de eerste uitgave ooit die het fiscale procesrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk op een systematische wijze uiteenzet. Naast een verkenning van de vier jurisdicties, werkt de auteur een model uit voor hervorming en harmonisering van het belastingprocesrecht.

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun eigen regelingen van belastingprocesrecht: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt als eerste uitgave die dit fiscale procesrecht op een systematische wijze beschrijft. U maakt hierin kennis met de regelgeving van de vier jurisdicties en de rechtspraak van de Caribische belastingrechters en de Hoge Raad.

De titel verschaft u inzicht in de diverse procedures.
Aan de orde komen:
- De bezwaarprocedure bij de belastinginspecteur,
- De beroepsprocedure bij de Gerechten in eerste aanleg,
- De procedure in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.
- Verder is ook het bewijsrecht uitvoerig behandeld.

Eenvormig belastingprocesrecht
De auteur pleit voor een eenvormig belastingprocesrecht in de vier jurisdicties binnen het Caribisch deel van het koninkrijk. In dat verband worden de vier landen opgeroepen om gezamenlijk te komen tot een model-landsverordening, aan de hand waarvan elk van de landen zijn eigen wetgeving kan invullen. De uitgave bevat een praktisch voorstel voor een dergelijke model-landsverordening.

De auteur biedt hiermee handvatten voor verdere hervorming en harmonisering van deze regelingen. Dit vergroot de slagkracht van de belastingautoriteiten en de rechterlijke macht binnen het Caribische deel van het Koninkrijk. Tegelijkertijd komt een eenvormig belastingprocesrecht de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen ten goede.

Specificaties

ISBN13:9789013153521
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:300
Druk:1
Verschijningsdatum:21-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingen / XV

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Staatkundig / 1
1.2 Rechterlijke organisatie / 2
1.2.1 Geschiedenis / 2
1.2.2 Gerechten in eerste aanleg (beroep) / 5
1.2.3 Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hoger beroep) / 5
1.2.4 Hoge Raad (beroep in cassatie) / 6
1.3 Belastingstelsels / 6
1.4 Bronnen van formeel belastingrecht / 8
1.4.1 Regelgeving Europees Nederland / 8
1.4.2 Regelgeving Aruba, Curaçao en Sint Maarten / 8
1.4.3 Regelgeving Caribisch Nederland (BES-eilanden) / 9
1.4.4 Jurisprudentie / 10
1.4.5 Procesregeling belastingrecht Gerechten in eerste aanleg / 10
1.5 Belastingprocesrecht / 11
1.5.1 Inleiding / 11
1.5.2 Kenmerken belastingprocesrecht / 12
1.5.2.1 Grote toegankelijkheid / 12
1.5.2.2 Gesloten stelsel van rechtsbescherming / 12
1.5.2.3 Actieve houding belastingrechter / 13
1.5.2.4 Vrije bewijsleer / 13
1.5.2.5 Niet openbaar / 13
1.5.2.6 Rechtspraak in twee feitelijke instanties en met cassatieberoep / 14
1.5.2.7 Geringe regeldichtheid / 14
1.5.3 Samenwerkingsregeling eenvormig procesrecht / 15
1.5.4 Concordantie en eenvormigheid / 16
1.5.4.1 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / 16
1.5.4.2 Concordantie via belastingrechtspraak / 17
1.5.4.3 Concordantie van wetgeving / 18
1.5.5 Model-landsverordening beroep in belastingzaken / 19
1.5.5.1 Caribische concordantie / 20
1.5.5.2 Concordantie Koninkrijk bereikt via rechtspraak / 21
1.5.5.3 Concordantie Koninkrijk te bereiken via wetgeving / 21
1.5.5.4 Modernisering / 22
1.5.5.5 Voorstel model-landsverordening / 22

HOOFDSTUK 2
Bezwaarprocedure bij belastinginspecteur / 47
2.1 Bezwaarschrift / 47
2.1.1 Inleiding / 47
2.1.2 Vereisten bezwaarschrift / 49
2.1.3 Belanghebbende / 50
2.2 Onderzoek / 51
2.2.1 Inwinnen inlichtingen / 51
2.2.2 Controleren administratie / 52
2.2.3 Waarneming ter plaatse / 53
2.3 Horen in bezwaarfase / 54
2.3.1 Hoorzitting / 55
2.3.2 Cautie / 55
2.3.3 Schending hoorplicht; geen benadeling / 56
2.3.4 Schending hoorplicht; wel benadeling / 57
2.4 Uitspraak op bezwaar / 57
2.4.1 Beslistermijn / 58
2.4.2 Vereisten uitspraak op bezwaar / 58
2.4.3 Dictum / 59
2.4.3.1 Ontvankelijkheid; algemeen / 59
2.4.3.2 Ontvankelijkheid; buiten bezwaartermijn / 60
2.4.3.3 Ongegrondverklaring / 63
2.4.3.4 Gegrondverklaring / 63
2.4.4 Vergoeding proceskosten / 64
2.4.5 Bekendmaking uitspraak op bezwaar / 66
2.5 Ambtshalve vermindering / 67
2.6 Bezwaar in douanezaken / 69

HOOFDSTUK 3
Beroepsprocedure bij Gerecht in eerste aanleg / 71
3.1 Beroepschrift / 71
3.1.1 Inleiding / 71
3.1.2 Vereisten beroepschrift / 72
3.1.3 Bevoegdheid belastingrechter / 74
3.1.3.1 Uitspraak op bezwaar door inspecteur / 75
3.1.3.2 Besluit ingevolge de belastingwet / 75
3.1.3.3 Invordering verschuldigde belasting / 77
3.1.4 Belanghebbende / 77
3.1.5 Gemachtigde / 78
3.1.6 Verdere behandeling beroepschrift / 79
3.1.7 Betaling griffierecht / 80
3.1.8 Gezamenlijke behandeling en splitsing / 82
3.1.9 Enkelvoudige of meervoudige kamer / 83
3.1.10 Beroep niet tijdig beslissen op bezwaar / 84
3.2 Vereenvoudigde behandeling van het beroep / 86
3.2.1 Onmiddellijke uitspraak / 86
3.2.2 Verzet tegen de onmiddellijke uitspraak / 88
3.2.3 Beslissing op verzet / 90
3.3 Verweerschrift / 91
3.3.1 Inleiding / 91
3.3.2 Vereisten verweerschrift / 92
3.3.3 Stukken die op de zaak betrekking hebben / 93
3.4 Repliek en dupliek; nadere stukken / 95
3.4.1 Repliek / 95
3.4.2 Dupliek / 96
3.4.3 Nadere stukken / 96
3.5 Vooronderzoek / 97
3.5.1 Horen van partijen / 97
3.5.2 Inwinnen van schriftelijke inlichtingen / 97
3.5.3 Horen van getuigen / 98
3.5.3.1 Oproeping door rechter / 98
3.5.3.2 Medebrenging door partijen / 101
3.5.3.3 Getuigenbewijsaanbod door partijen / 101
3.5.3.4 Verhoormethode getuige / 102
3.5.4 Raadplegen deskundige / 102
3.5.4.1 Raadplegen deskundige door rechter / 102
3.5.4.2 Raadplegen deskundige door partijen / 104
3.5.5 Onderzoek ter plaatse / 105
3.6 Afdoening zonder zitting / 105
3.7 Zitting / 106
3.7.1 Uitnodiging / 106
3.7.2 Uitstel / 108
3.7.3 Niet verschijnen ter zitting / 108
3.7.4 Niet openbaar / 109
3.7.5 Behandeling ter zitting / 110
3.7.6 Cautie / 112
3.7.7 Wraking en verschoning / 112
3.7.8 Proces-verbaal / 115
3.7.9 Nieuwe stellingen ter zitting / 115
3.7.10 Stukken ter zitting / 116
3.7.11 Meebrengen van getuigen en deskundigen / 118
3.7.12 Tegemoetkoming aan klachten / 118
3.7.13 Compromis ter zitting / 119
3.7.14 Sluiting, schorsing en heropening / 120
3.8 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 122
3.9 Uitspraak / 124
3.9.1 Onmiddellijke uitspraak / 124
3.9.2 Tussenuitspraak / 125
3.9.3 Mondelinge uitspraak / 125
3.9.4 Schriftelijke uitspraak / 126
3.9.5 Dictum / 128
3.9.5.1 Onbevoegdverklaring / 129
3.9.5.2 Ontvankelijkheid; algemeen / 129
3.9.5.3 Ontvankelijkheid; griffierecht / 129
3.9.5.4 Ontvankelijkheid; buiten beroepstermijn / 130
3.9.5.5 Ontvankelijkheid; geen belang door tegemoetkoming / 132
3.9.5.6 Ongegrondverklaring / 133
3.9.5.7 Gegrondverklaring / 134
3.9.6 Vergoeding griffierecht / 135
3.9.7 Vergoeding proceskosten / 136
3.9.7.1 Kosten van bezwaar / 137
3.9.7.2 Kosten van beroep / 139
3.9.7.3 Intrekking van beroep / 142
3.9.7.4 Limitatieve handelingen / 143
3.9.7.5 Forfaitaire vergoeding / 145
3.9.7.6 Bovenforfaitaire vergoeding / 146
3.9.8 Schadevergoeding / 147
3.9.8.1 Geen wettelijke schadevergoedingsregeling in Aruba, Curaçao en Sint Maarten / 147
3.9.8.2 Wel wettelijke schadevergoedingsregeling in Caribisch Nederland (BES-eilanden) / 147
3.9.8.3 Schadevergoeding overschrijding redelijke termijn / 148
3.9.9 Bekendmaking uitspraak / 151
3.9.10 Tenuitvoerlegging uitspraak / 152
3.9.11 Herziening van uitspraak / 153
3.9.12 Herstel van uitspraak / 153
3.10 Procederen in douanezaken / 155
3.10.1 Inleiding / 155
3.10.2 Douanewetgeving / 156
3.10.3 Formeel douanerecht / 156
3.10.4 Bezwaar en beroep invoerrechten / 158
3.10.4.1 Aruba / 158
3.10.4.2 Curaçao en Sint Maarten / 158
3.10.4.3 Caribisch Nederland (BES-eilanden) / 159
3.10.5 Bezwaar en beroep accijnzen / 160
3.10.5.1 Aruba / 160
3.10.5.2 Curaçao / 161
3.10.5.3 Sint Maarten / 161
3.10.5.4 Caribisch Nederland (BES-eilanden) / 162
3.10.6 Proceskosten en griffierecht / 162
3.10.6.1 Kosten van bezwaar / 162
3.10.6.2 Kosten van beroep en griffierecht / 162

HOOFDSTUK 4
Procedure in hoger beroep bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie / 165
4.1 Inleiding / 165
4.2 Vereisten hogerberoepschrift / 167
4.3 Verdere behandeling hogerberoepschrift / 169
4.4 Verweerschrift / 169
4.5 Verder verloop vooronderzoek / 170
4.6 Rechtsstrijd in hoger beroep / 171
4.7 Zitting / 172
4.8 Uitspraak / 173
4.9 Vergoeding griffierecht / 175
4.10 Vergoeding proceskosten / 176

HOOFDSTUK 5
Cassatieprocedure bij Hoge Raad / 177
5.1 Inleiding / 177
5.2 Taken cassatierechter / 178
5.3 Partijen in cassatie / 179
5.4 Indiening van cassatieberoep / 180
5.5 Vereisten cassatieberoepschrift / 182
5.6 Verdere behandeling cassatieberoepschrift / 183
5.7 Betaling griffierecht / 185
5.8 Verweerschrift / 186
5.9 Incidenteel beroep in cassatie / 186
5.10 Verder verloop vooronderzoek / 188
5.11 Schriftelijke en mondelinge toelichting (pleidooi) / 189
5.12 Conclusie door advocaat-generaal / 190
5.13 Cassatie in het belang der wet / 190
5.14 Meervoudige kamer / 191
5.15 Prejudiciële vragen aan Hof van Justitie EU / 191
5.16 Arrest / 192
5.16.1 Dictum / 192
5.16.1.1 Niet-ontvankelijkverklaring met toepassing art. 80a RO / 193
5.16.1.2 Ongegrondverklaring met toepassing art. 81 RO / 194
5.16.1.3 Gegrondverklaring / 194
5.16.2 Vergoeding griffierecht / 195
5.16.3 Vergoeding proceskosten / 196
5.16.4 Schadevergoeding / 197
5.16.5 Bekendmaking arrest / 198
5.16.6 Behandeling na terugwijzing / 198
5.16.7 Herziening van arrest / 200

HOOFDSTUK 6
Bewijs / 201
6.1 Inleiding / 201
6.2 Voorvragen / 202
6.2.1 Rechtsvraag of feitelijk geschil / 202
6.2.2 Relevante feiten / 203
6.2.3 Niet vaststaande feiten / 203
6.3 Wettelijke bewijslastverdeling / 204
6.3.1 Geen algemene regels / 204
6.3.2 Omkering en verzwaring bewijslast / 204
6.3.2.1 Geen aangifte / 205
6.3.2.2 Niet tijdige aangifte / 206
6.3.2.3 Onvolledig aangiftebiljet / 206
6.3.2.4 Afwijkende aangifte / 206
6.3.2.5 Niet voldoen inlichtingenplicht / 208
6.3.2.6 Niet voldoen administratie- of bewaarplicht / 209
6.3.2.7 Niet verlenen van toegang tot gebouw of grond / 209
6.3.2.8 Omkering van rechtswege / 209
6.3.2.9 Redelijke schatting / 210
6.3.2.10 Verzwaard tegenbewijs / 211
6.4 Ongeschreven regels bewijslastverdeling / 212
6.4.1 Hoofdregels bewijslastverdeling / 212
6.4.2 Uitzonderingen op hoofdregels / 212
6.4.3 Drietrapsmodel waardering onroerende zaak / 213
6.5 Bewijslast in boetezaken / 215
6.5.1 Ontvankelijkheid in boetezaken / 215
6.5.2 Bestanddelen boeteomschrijving / 215
6.5.3 Straftoemeting / 217
6.6 Bewijsoordeel / 218
6.6.1 Mate van bewijs / 218
6.6.2 Bewijsvermoeden / 219
6.6.3 Bewijsmiddelen / 219
6.6.4 Uitgesloten bewijsmiddelen / 220
6.6.5 Aanbod schriftelijk bewijs / 221
6.6.6 Aanbod getuigenbewijs / 221
6.6.7 Voorwaardelijk bewijsaanbod / 223

HOOFDSTUK 7
Bijlage: Procesregeling belastingrecht Gerechten in eerste aanleg 2019 / 225
7.1 Inleiding / 225
7.2 Tekst van de Procesregeling / 225

HOOFDSTUK 8
Bijlage: Model-landsverordening beroep in belastingzaken / 231

Geraadpleegde literatuur / 243
Jurisprudentie / 247
Trefwoordenregister / 269

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk