Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Arbeidsprocesrecht

Paperback Nederlands 2019 9789013153538
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Bij de toepassing van het arbeidsrecht kunt u niet zonder grondige kennis van het arbeidsprocesrecht. Dit handboek biedt u als enige praktijkgerichte uitgave over het arbeidsprocesrecht een compleet overzicht van de valkuilen die zich binnen dit rechtsgebied kunnen voordoen.

Arbeidsprocesrecht is een op de praktijk toegespitst handboek omtrent het arbeidsrecht-procesrecht en arbeidsrecht-bewijsrecht. Het complete en actuele overzicht van wetgeving en jurisprudentie helpt u om procedures tot een goed einde te brengen, en grondig inzicht te krijgen in de spelregels die daarbij worden gehanteerd. De toegankelijke en praktische benadering maakt de titel geschikt voor masterstudenten, bedrijfsjuristen, (beginnende) advocaten en voor (beginnende) rechters die zich willen verdiepen in het arbeidsrecht.

In deze 2019-editie is een veelheid aan rechtspraak door de Hoge Raad verwerkt over de toepassing van de Wwz. Ook beschrijft de auteur de verschillende de onderdelen van KEI, waaronder de Spoedwet KEI, die in 2019 in werking zijn getreden. Naast de gerechtelijke procedures, maakt de lezer kennis met alternatieve vormen van geschilbeslechting, waaronder de gevolgen die het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband kan hebben.

Specificaties

ISBN13:9789013153538
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:196
Druk:2
Verschijningsdatum:2-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / VII

1 Toegang tot het recht / 1
1.1 Recht op eerlijke procedure / 1
2. Algemeen / 1
1.2 Belemmeringen? / 4
3. Mogen belemmeringen? / 4
1.3 Vormen van rechtshulp / 5
4. Gefinancierde rechtshulp / 5
5. Rechtsbijstand via de vakbond / 6
6. Rechtsbijstandsverzekeringen / 6
1.4 Kosten juridische procedures / 7
7. Advocaatkosten en griffierecht / 7
8. Proceskostenveroordeling / 8
1.5 Arbitrage en de toegang tot het recht / 10
9. Arbitrage algemeen / 10
10. Arbitrage in het arbeidsrecht / 12
1.6 Geschillenregeling bij cao / 15
11. Cao-geschillencommissies / 15

2 Procederen in arbeidsrecht – algemeen / 17
2.1 Welke procedures en bij wie? / 17
12. Soorten procedures / 17
13. Welke instanties? / 17
2.2 Procedures bij de kantonrechter: verzoek, dagvaarding en spoed / 19
14. Inleiding / 19
15. Verzoekschriftprocedures / 19
16. Dagvaardingsprocedures / 19
17. Achtergrond van verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures / 20
18. De rol / 20
2.3 In plaats van een gerechtelijke procedure / 21
19. Inleiding / 21
20. Onderhandelen / 22
21. Mediation / 24
22. Beëindigingsovereenkomst algemeen / 26
23. Finale kwijting / 27

3 De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg / 29
24. Inleiding / 29
3.1 De wederpartij? / 29
25. Wie is je wederpartij? / 29
26. Waar is je wederpartij woonachtig of gevestigd? / 30
3.2 Welke rechter? / 31
27. Absolute competentie / 31
28. Relatieve competentie / 32
3.3 De dagvaarding / 32
29. Inhoud van de dagvaarding / 32
30. Moment van dagvaarding / 33
3.4 Verloop dagvaardingsprocedure / 33
31. Inleiding / 33
32. De comparitie / 34
33. Verstek / 35
3.5 Vordering en vonnis / 36
34. De vordering / 36
35. Het vonnis / 36
36. Executeren van een vonnis / 37
3.6 In plaats van procederen tegen de werkgever: beroep op het UWV / 37
37. Beroep op WW wegens betalingsonmacht werkgever / 37
3.7 Uitgangspunten van de procedure / 38
38. Hoor en wederhoor / 38
39. Geen onredelijke vertraging / 39
40. Informatieverstrekking aan de rechter / 40
41. Informatie op tafel krijgen: art. 22 Rv en art. 843a Rv / 40
42. Vertrouwelijke informatie / 41
43. Omvang van de procedure en aanvulling van rechtsgronden / 42
44. Openbaarheid zitting / 44
3.8 Bijzonderheden binnen de dagvaardingsprocedure / 45
45. Reconventie / 45
46. Vrijwaring / 47
47. Voeging en tussenkomst / 48
48. Verwijzing / 49
49. Afbreking van instantie en doorhaling / 50
3.9 Voorlopige voorzieningen en kort geding / 51
50. Voorzieningen algemeen / 51
51. Kortgedingprocedure / 51
52. Voorziening tijdens procedure / 53

4 Verzoekschriftprocedure in eerste aanleg / 55
4.1 Algemeen / 55
53. Verzoekschriftprocedure algemeen / 55
4.2 Procesreglementen / 57
54. Procesreglement kantonzaken / 57

5 Internationale kwesties / 59
5.1 Algemeen / 59
55. Internationale aspecten / 59
5.2 Bevoegde rechter / 60
56. Bevoegde rechter / 60
5.3 Toepasselijk recht / 62
57. Toepasselijk recht algemeen / 62
58. Toepasselijk recht: nadere toelichting / 63
5.4 Zekerheidsstelling / 67
59. Zekerheidsstelling voor proceskosten indien geen woon- of verblijfplaats in Nederland / 67
5.5 Erkenning van uitspraken / 68
60. Erkenning van uitspraken in EU-verband / 68
61. Tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen / 68

6 Specifiek arbeidsprocesrecht / 69
6.1 Algemeen / 69
62. Inleiding / 69
6.2 Deskundigenbericht / 69
63. Deskundigenbericht algemeen / 69
64. Welke deskundigenoordelen? / 70
65. Deskundigenbericht en loonvordering / 70
66. Deskundigenoordeel en ontslagprocedure / 72
6.3 Ontslagrecht – algemeen / 72
67. Inleiding / 72
6.4 Artikel 7:686a BW / 72
68. Art. 7:686a BW en termijnen / 72
69. Art. 7:686a en intrekkingsbevoegdheid / 74
70. Toepassing verzoekschriftprocedure op ontslagkwesties / 76
71. Voorbeeld: ontbinding op grond van ongeschiktheid
(disfunctioneren) / 79

7 Ontslagprocedures bij UWV / 81
7.1 Algemeen / 81
72. Bedrijfseconomisch ontslag en UWV / 81
73. UWV en toepassing art. 7:673d BW / 81
74. Toepasselijke regelingen / 82
7.2 Procedure bij UWV / 82
75. Aanvraag bij UWV / 82
76. Verweer bij UWV / 83
77. Beslissing door UWV / 83
7.3 Ontslagcriteria / 83
78. Afspiegelingsbeginsel / 83
79. Afwijken van afspiegelingsbeginsel / 84
7.4 Ziekte en UWV / 85
80. Opzegverbod tijdens ziekte / 85
81. Advies door UWV / 85
7.5 Fouten van het UWV / 85
82. Aansprakelijkheid UWV / 85

8 Bijzondere procedures / 87
8.1 Art. 96 Rv – de vrijwillige verschijning voor de kantonrechter / 87
83. Art. 96 Rv – algemeen / 87
84. Wijze van procederen / 88
8.2 Collectieve actie / 89
85. Art. 3:305a BW / 89

9 Hoger beroep / 91
9.1 Hoger beroep – algemeen / 91
86. Hoger beroep algemeen / 91
9.2 Art. 7:683 BW: materiële bepalingen / 91
87. Beperkingen hoger beroep in ontslagzaken / 91
9.3 Hoger beroep in rekestzaken – wettelijk kader / 92
88. Hoger beroep in verzoekschriftprocedures / 92
9.4 Hogerberoepstermijnen / 92
89. Hogerberoepstermijnen / 92
9.5 Schorsende werking / 93
90. Schorsende werking / 93
9.6 De hogerberoepprocedure / 93
91. Algemeen / 93
92. Bevoegde rechter / 94
93. Eisen beroepschrift / 94
94. Gang van zaken na indienen beroepschrift / 95
9.7 Grievenstelsel in hoger beroep / 96
95. Grievenstelsel / 96

10 Arbeidsrecht en bewijsrecht / 99
10.1 Inleiding / 99
96. Inleiding arbeidsrecht en bewijsrecht / 99
10.2 Stelplicht en bewijslast / 100
97. Stelplicht en bewijslast – algemeen / 100
98. Bewijslastverdeling / 102
99. Omkering van bewijslast / 104
100. Bewijsvermoeden / 104
101. Omkeringsregel / 105
102. Verzwaarde stelplicht / 105
103. Vermoedens en rechtsvermoedens / 106
104. Tegenbewijs / 106
10.3 Informatieplicht / 107
105. Waarheidsplicht/Informatieplicht/Exhibitieplicht / 107
10.4 Onrechtmatig verkregen bewijs / 108
106. Onrechtmatig verkregen bewijs / 108
10.5 Wwz en de toepasselijkheid van het bewijsrecht in verzoekschriftprocedures / 112
107. Bewijsrecht en Wwz – algemeen / 112
108. (vervallen) / 112
109. Bewijsrecht en Wwz – de Hoge Raad / 112
110. Bewijsrecht en Wwz: gevolgen voor de praktijk / 113
111. Bewijsrecht en Wwz – relativering van het onderwerp / 115
10.6 Art. 7:610, 610a en 610b BW / 115
112. Bewijskwesties rondom de definitie en omvang van de arbeidsovereenkomst / 115
113. Tot stand komen rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst (art. 7:610a BW) / 115
114. Ontkrachten rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst / 116
115. Nader belang rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst / 117
116. Met wie heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten? / 118
117. Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst / 119
10.7 Loon: art. 7:616-7:633 BW / 122
118. Bewijskwesties rondom het recht op loon / 122
119. ‘Zijn loon’ / 122
120. Tijdstip van betaling / 123
121. Art. 7:625 BW / 123
122. Art. 7:627 en 7:628 BW. Geen arbeid: wel of geen loon? / 124
123. Stelplicht en bewijslast volgens de art. 7:627 en 7:628 BW / 124
124. Hoogte van het gevorderde loon / 125
125. Wwz en art. 7:627/628 BW / 125
126. Art. 7:628a BW / 126
10.8 Bewijsrecht en ziekte / 127
127. Wie heeft het bewijsrisico van ziek-zijn? / 127
128. Situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid / 128
129. In welk verband speelt de kwestie over wel of niet ziek zijn? / 129
10.9 Bewijsrecht en vakantie / 130
130. Bewijs en vakantie – algemeen / 130
131. Opbouw van vakantiedagen / 130
132. Opname van vakantiedagen / 130
133. Uitbetaling van vakantiedagen / 131
10.10 Bewijsrecht en gelijke behandeling / 132
134. Bewijsrecht en gelijke behandeling – algemeen / 132
135. Wat betekent de bewijslastbepaling? / 132
136. Verhouding civiele rechter/CRM (CGB) / 133
10.11 Bewijsrecht en proeftijd / 134
137. Art. 7:652 en 7:676 BW (proeftijd) / 134
10.12 Bewijsrecht en concurrentiebeding / 134
138. Art. 7:653 BW (concurrentiebeding) / 134
139. Geldigheid concurrentiebeding / 135
140. Misbruik van omstandigheden / 135
141. Belangenafweging / 135
142. Boetes / 135
10.13 Bewijsrecht en informatieplicht werkgever / 136
143. Informatieplicht werkgever ex art. 7:655 BW / 136
10.14 Bewijsrecht en arbeidsongevallen / 137
144. Arbeidsongevallen algemeen / 137
145. Specifieke regels van bewijsrecht in art. 7:658 BW / 138
146. Zorgplicht werkgever / 139
147. Causaal verband schending zorgplicht en schade / 140
148. Opzettelijk of bewust roekeloos handelen / 140
149. Omvang schade / 141
10.15 Bewijsrecht en aansprakelijkheid werknemer ex art. 7:661 BW / 141
150. Verkeersovertredingen / 141
151. Afdracht gelden / 142
10.16 Bewijsrecht en overgang onderneming / 143
152. Overgang onderneming – algemeen / 143
10.17 Het (nieuwe) ontslagrecht en het bewijsrecht / 144
153. Bewijsrecht en ontslagrecht algemeen / 144
154. Art. 7:667 BW – tijdelijk contract / 144
155. Art. 7:668 BW – aanzegplicht / 145
156. Art. 7:669 BW – redelijke ontslaggrond / 146
157. Art. 7:670 BW – opzegverboden, art. 7:670a BW / 146
158. Beëindigingsovereenkomst en opzegging werknemer – algemeen / 147
159. Vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst / 147
160. Opzegging door de werkgever met toestemming UWV / 149
161. Ontbindingsverzoek werkgever / 149
162. Transitievergoeding / 150
163. Ontslag op staande voet / 150
164. Uitzendovereenkomst en andere driehoeksrelaties / 150

11 Wet op de ondernemingsraden (WOR) / 153
11.1 WOR – inleiding / 153
165. Inleiding WOR / 153
11.2 Artikel 26 WOR: beroepsrecht OR / 153
166. Beroepsrecht OR – algemeen / 153
167. Beroeps- en opschortingstermijn / 154
168. Beroepsgronden / 155
169. Toetsingsnorm / 156
170. Beschikking / 158
11.3 Voorzieningen / 158
171. Voorlopige voorzieningenprocedure / 158
11.4 Bijzondere processuele leerstukken / 159
172. Tijdigheid aanvraag / 159
173. Primaat van de politiek / 159
174. Toerekening en medeondernemerschap / 160
11.5 Art. 36 WOR: de algemene geschillenregeling op grond van de WOR / 161
175. Algemene geschillenregeling / 161
176. Bedrijfscommissie / 162
177. Begrip ‘belanghebbende’ / 163
178. Behandeling / 163
179. Toetsingsnorm / 164
180. Beschikking / 165
181. Geschillen over instemmingsrecht / 166
182. Nadere afspraken over medezeggenschap / 167
183. Proceskostenveroordeling / 168

12 Digitalisering en procesvernieuwing / 169
12.1 Digitalisering van de rechtspraak / 169
184. Inleiding en de plannen rondom KEI / 169
12.2 Procesvernieuwing / 170
185. Ingevoerde en komende procesvernieuwing / 170
186. Spoedwet KEI / 171

Trefwoordenregister / 173

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsprocesrecht