Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Veranderen van maatschappelijke organisaties - Voor elk wat wils
20 september 2017 | Jasper Ebels

Als adviseur bij Adviestalent kom ik bij veel verschillende organisaties over de vloer die te maken hebben met allerlei verschillende uitdagingen. Het belangrijkste wat deze organisaties met elkaar gemeen hebben, is dat zij vrijwel allemaal één of meer maatschappelijke functies vervullen.

Ik was dan ook blij verrast toen mijn oog viel op het boek Veranderen van maatschappelijke organisaties van hoogleraar en adviseur Jaap Boonstra en enkele prominente co-auteurs. Immers, een boek dat in de titel met slechts vier woorden de kern van mijn werk omschrijft moet wel relevant voor mij zijn.

Veranderen van maatschappelijke organisaties is opgesplitst drie delen. In het eerste deel getiteld ‘veranderen als spel’ neemt Jaap Boonstra in samenwerking met enkele ervaren veranderaars ons mee in zijn theoretische inzichten rondom het veranderen van maatschappelijke organisaties. Boonstra hanteert hierbij een model waarin het veranderen van een organisatie wordt gemodelleerd als een spel. Boonstra omschrijft bijvoorbeeld de belanghebbenden in en om een reorganisatie als spelers die spelen in spelpatronen op een speelveld. Voor de invulling van het tweede deel getiteld ‘veranderen als avontuur ’hebben enkele bestuurders van maatschappelijke organisaties de pen opgepakt. Zij beschrijven vanuit hun eigen ervaring een achttal casussen van veranderopgaven bij verschillende maatschappelijke organisaties waaronder een GGZ-instelling, een woningstichting en een onderwijsgroep. In het derde deel ‘werken met het spelmodel’ worden tips en trucs gegeven om het beschreven spelmodel in de praktijk toe te passen.

Als junior-adviseur ben ik altijd op zoek naar praktische kennis en handvatten voor interventies die ik direct in mijn werk kan toepassen. Vanuit deze behoefte stelt het eerste deel van het boek enigszins teleur. Boonstra & Co doen hun uiterste best om alle dimensies van een veranderproces zo volledig mogelijk te beschrijven. Hierdoor raken zij vrijwel alle mogelijke aspecten, actoren, patronen, belangen en contexten die van belang kunnen zijn. Helaas zorgt dit er wel voor dat zij per element niet heel erg de diepte in kunnen gaan. Het resultaat is vaak een opsomming van elementen die vooral nuttig is voor iemand die net in aanraking komt met veranderkunde.

Het tweede deel van het boek vond ik interessanter om te lezen. Dit deel bestaat uit praktijkvoorbeelden van veranderprocessen. Deze voorbeelden vond ik spannend om te lezen. Ze gaven mij inspiratie voor mogelijke risico’s, aanvliegroutes en interventies die van nut kunnen zijn in mijn eigen werk. De wijze waarop de verhalen worden verteld vond ik in enkele gevallen wel wat droog en onpersoonlijk. Daarnaast mist soms een onderbouwing waarom actoren voor een bepaalde interventie gekozen hebben. Dat een interventie tot een bepaald resultaat heeft geleid is interessant, maar als adviseur wil ik vooral ook weten waarom nu juist voor die interventie is gekozen.

Ten slotte is er het derde deel van het boek. Dit was voor mij uiteindelijk het interessantste deel van het boek omdat hier de beschreven theorie en de praktijk uit de casussen samenkomen in een groot aantal concrete adviezen aan de veranderaar. De adviezen volgen duidelijk uit de theorie en worden verduidelijkt met voorbeelden uit de eerder beschreven casussen. Ik vermoed dat onafhankelijk van ervarings- en kennisniveau hier voor iedereen wat nuttigs bijzit.

Conclusie: Veranderen van maatschappelijke organisaties biedt voor ieder wat wils: het biedt theorie, praktijkvoorbeelden en tenslotte adviezen aan de veranderaar. Als organisatiesocioloog vond ik het eerste deel van het boek niet heel interessant om te lezen, maar ik denk dat dit voor studenten die voor het eerst in aanraking komen met veranderkunde wel interessant kan zijn. Ik vond het jammer dat de tips en trucs pas aan het einde van het boek te vinden waren; van mij hadden die wel prominenter aanwezig mogen zijn.

Jasper Ebels is adviseur bij Adviestalent. Adviestalent leidt jonge talentvolle academici op tot breed inzetbare adviseurs en managers. Adviestalent is een initiatief van Twynstra Gudde.


Veranderen van maatschappelijke organisaties
1 mei 2017 | Nico Jong

Maatschappelijke organisaties dragen bij aan ons welzijn doordat zij iets creëren wat van maatschappelijke waarde is. Ze hebben geen winstoogmerk. Ze zijn bijzonder omdat ze functioneren in het spanningsveld tussen overheid, markt en samenleving.

Ze worden meer dan het bedrijfsleven gereguleerd door overheidsbeleid, wet- en regelgeving en toezicht. Maatschappelijke organisaties staan midden in de samenleving. Het veranderen van deze organisaties is niet eenvoudig vanwege de beperkte strategische ruimte, tegenstrijdige eisen vanuit de omgeving en spanningen tussen politici, bestuurders, managers en professionals.

Juist vanwege hun kenmerken staan maatschappelijke organisaties momenteel bloot aan een ongekende turbulentie. Daarom is het vreemd dat er voor mensen in maatschappelijke organisaties nauwelijks veranderkundige literatuur beschikbaar is. Dit was voor Jaap Boonstra aanleiding om een boek te schrijven over verandering van maatschappelijke organisaties in de non-profit sector. Hij ging daarbij niet over een nacht ijs. Aan het boek ligt acht jaar onderzoek en vier jaar schrijven ten grondslag. In totaal 24 auteurs schreven een dik handboek met zes theoriehoofdstukken, acht praktijkverhalen en twee hoofdstukken met reflecties en conclusies. De praktijkverhalen gaan over belangrijke maatschappelijke terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulp, veiligheid, wonen en leefbaarheid. 

Veranderen van maatschappelijke organisaties is geen objectief of instrumenteel proces. Er zijn altijd veel spelers bij betrokken en de context is bijzonder complex en dynamisch. De metafoor van veranderen als spel doet meer recht aan de realiteit van maatschappelijke organisaties. In dit spel gaat het erom context te maken voor de verandering en om het hebben van impact. Wat de context betreft, gaat het erom als speler het spelersveld, de spelambitie en de spelpatronen te doorgronden zodat je kunt bepalen wat voor verandering hier nodig is. Samen tot een handelingsperspectief komen op basis van inzicht in de situatie en zodoende een context creëren om mee aan de slag te gaan. Impact ontstaat door het veranderidee te concretiseren, de spelverdeling te regelen, interventies te kiezen en oog te hebben voor spelbeleving. Het gaat erom samen met anderen een aanpak tot leven te brengen door te blijven vormgeven, krachtig te handelen en goed samen te werken.

Het in dit boek geïntroduceerde spelmodel is een manier van kijken naar verandering als continu en doorlopend proces. Het helpt complexiteit begrijpen en maakt dynamiek in de relaties tussen spelers inzichtelijk. Spelpatronen worden zichtbaar. Door spelambities te verbreden, ontstaat een nieuwe richting. Spelers gaan op zoek naar spelvormen die op een plezierige manier resultaten opleveren. Ook biedt het spelmodel een manier van werken. Het helpt spanningen benoemen en ze te benutten voor vernieuwing. Het helpt het samenspel organiseren en daarbij een eigen rol te kiezen. Verder draagt het bij aan het ontwikkelen van veranderkundige expertise en het versterken van veranderkracht.

Veranderen van maatschappelijke organisaties biedt een schat aan kennis en inzicht over het functioneren van maatschappelijke organisaties en hun context. Veel auteurs komen uit de wetenschap, maar de teksten zijn zonder meer toegankelijk geschreven. Door de diepgang is het echter wel wat veel geworden. Laat je daardoor echter niet afschrikken, want de auteurs hebben veel te melden. Jammer dat zo’n belangrijk boek in een paperback editie verschijnt.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Veranderen van maatschappelijke organisaties - Een heerlijk boek
24 april 2017 | Leike van Oss

Ik zit in het ochtendzonnetje, met een kopje koffie en ik begin eindelijk aan het boek dat ik al een tijdje heb liggen: Veranderen van maatschappelijke organisaties van Jaap Boonstra c.s.

Het ochtendzonnetje wordt een middagzonnetje en een (vroege-)avondzon en ik lees nog steeds. Wat een heerlijk boek! Op alle vlakken fijn.

Deel I, het deel met de theoretische inzichten en concepten, lees ik in een ruk uit. Ik geniet van hoe de auteurs verandering in maatschappelijke organisaties benaderen als spel, als een dynamisch geheel van rollen, belangen en inzet op een speelveld waarin context en patronen mede bepalend zijn. Deze manier van kijken geeft kleur en diepte aan het type verandering waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben. Het geeft inzicht in de complexiteit van de veranderingen. Het doet recht aan al die partijen die er een rol in hebben. Het zet, kortom, de uniciteit van deze organisaties en de consequenties ervan voor verandering op de kaart. Wat een welkome aanvulling in de wereld van verandering, waar we die complexiteit en uniciteit lang niet altijd voldoende recht doen.

Maar ik geniet zeker ook van dit deel omdat het ontzettend goed geschreven is. Auteurs die hun vakmanschap en inzichten aan papier toevertrouwen op zo’n manier dat theorie een verhaal wordt.

In deel II staat het spel op de wagen. De theorie uit deel I krijgt hier vlees op de botten, wordt levend. Dit deel bevat praktijkverhalen over verandering in die maatschappelijke organisaties. Je ziet de spelers en het spel, je voelt wat op het spel staat en wat al spelend wordt bereikt. Als ergens in het boek zichtbaar wordt waarom verandering in maatschappelijke organisatie specifieke aandacht verdient, dan is het in dit deel.

Tot slot deel III (het is inmiddels de volgende dag, we hebben het hier niet over een dun boekje). Jaap Boonstra reflecteert aan het eind van het boek op twee belangrijke elementen van veranderen met maatschappelijke organisaties: context maken en impact hebben. Hij pakt de essentie van veranderen als spel, en de rol die je daar als veranderaar in hebt nog eens bondig samen. Geeft nog tips en adviezen en laat je aan het eind van het boek tevreden achter. Met meer inzicht in hoe verandering in maatschappelijke organisaties werkt en met meer praktische tips en handvatten.

Bijna jammer dat het uit is.

Sinds 1998 vormt Leike van Oss samen met Jaap van 't Hek Organisatievragen en werkt ze als organisatieadviseur, interim-manager en (team)coach. Van Oss werkt vooral in kennisintensieve organisaties en bij rijks- en gemeentelijke overheid. Van Oss schreef verschillende boeken.


Veranderen van maatschappelijke organisaties - Inzicht in complexe veranderopgaven
11 april 2017 | Frank van Kuijck

Veranderingen gaan heden ten dage steeds sneller. Onder meer door social media, digitalisering, verandering van businessmodellen, mondiger burgers, maar vaak ook door wijziging van het speelveld door de rijksoverheid.

Voorbeelden hiervan zijn de veranderingen van het zorgstelsel, maar ook de recent ingevoerde woningwet. Vaak zijn maatschappelijke organisaties in meer of mindere mate betrokken bij dergelijke complexe veranderingen. Boonstra geeft in Veranderen van maatschappelijke organisaties een kijkje achter de schermen van ‘het spel’, zoals dat gespeeld kan en moet worden om invulling aan complexe transformaties te geven.

Dagelijks hebben wij allen te maken met maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties zijn organisaties die in meer of mindere mate een relatie – al dan niet financieel – hebben met de overheid. Te denken is hierbij onder meer aan onderwijsinstellingen, woningcorporaties of ziekenhuizen. Ook de NS is te zien als een maatschappelijke organisatie, zij het dan dat deze meer op afstand staat dan de eerder genoemde instellingen.

Maatschappelijke organisaties staan in de schijnwerpers. Zij zijn immers vaak relevant voor het leveren van maatschappelijke prestaties, bijvoorbeeld leveren van zorg, bieden van een woning of het geven van onderwijs. Deze organisaties werken op het snijvlak van overheid, markt en gemeenschap. Dit veroorzaakt uiteraard een zekere spanning omdat niet elke speler in het spel dezelfde belangen heeft. Ook wisselen de belangen gedurende de tijd. Het is dan ook zaak dat maatschappelijke organisaties alert zijn op de context waarbinnen zij opereren en welke veranderingen optreden. De samenleving waarin deze organisaties opereren is complex, turbulent en steeds vaker en sneller aan verandering onderhevig. Deze veranderingen vragen adaptief vermogen van maatschappelijke organisaties omdat van hen wordt verwacht dat zij een antwoord hebben op veranderende wensen en behoeften van betrokken partijen.

Boonstra geeft in zijn boek inzicht in de wijze waarop maatschappelijke organisaties dit spel kunnen spelen. In het boek wordt in een drietal delen – veranderen van het spel, veranderen van het avontuur en werken met het spelmodel – een boeiende uitwerking gegeven van het door hem gedefinieerde spelmodel. Het spelmodel is te zien als een methode die – mits goed toegepast en uitgewerkt – op een succesvolle wijze invulling kan geven aan de veranderings- en transformatieopgave(n). In acht praktijkverhalen in deel twee van het boek wordt het spelmodel in de praktijk weergegeven. Door de beschreven toepassingen bij acht maatschappelijke organisaties ziet u direct welke valkuilen en succesverhalen zijn te onderkennen en wat hierbij bepalende factoren zijn.

Voordat de praktijkverhalen aan de orde komen behandelt Boonstra het spelmodel. Hij geeft een duidelijke en logische opsomming van de verschillende onderdelen van het spel. De uitwerking heeft plaats in een zestal hoofdstukken waarin hij ingaat op:

- De dynamiek in de omgeving

- Welke belanghebbenden spelen een rol?

- Begrijpen van het spel

- Organiseren van het spel

- Veranderaanpak in gang zetten

- Realiseren van veranderingen met impact

De verschillende hoofdstukken geven op een duidelijke en inzichtelijke wijze weer wat het speelveld, spelers en spelregels zijn waar rekening mee gehouden moet worden bij het inspelen op de uitdagingen waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben.

Door middel van handzame modellen en inzichten wordt duidelijk gemaakt hoe de verschillende onderdelen van het spel werken en waar kritische elementen van het spel zich bevinden. In elk hoofdstuk zijn praktijkvoorbeelden opgenomen die de beschrijvingen ondersteunen. Met het boek geven Boonstra c.s. op speelse wijze een inzicht in de complexe veranderopgaven waarmee maatschappelijke organisaties te maken hebben. Belangrijk is dat daarbij oog is voor de verandering, de verschillende spelers die daarbij een rol hebben en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de veranderopgaven.

Veranderen van maatschappelijke organisaties is naar mijn mening een goed boek om inzicht te krijgen in de complexiteit waarin maatschappelijke organisaties zich bevinden. Daarnaast geven de praktijkcasussen die aan de orde komen inzichten en inspiratie voor het vormgeven van veranderopgaven. Veranderen van maatschappelijke organisaties maakt duidelijk dat spel, spelers en ook de spelregels bij voortduring veranderen. Het is daarbij belangrijk om door middel van een goede strategie, tactiek en aanpak te komen tot de gewenste transformatie met medewerking en betrokkenheid van alle spelers in het spel.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Veranderen van maatschappelijke organisaties
21 maart 2017 | Stefanie Beyens

‘Het enige constante is verandering.’ ‘We veranderen om hetzelfde te blijven.’ ‘Het enige gevaarlijker dan veranderen is niet veranderen.’ Deze clichés hebben zich géén weg gebaand in Jaap Boonstra’s nieuwste boek over verandering in maatschappelijke organisaties.

In plaats daarvan bieden veranderkundige Boonstra en co-auteurs een zorgvuldig opgetrokken theoretisch kader met een rijkdom aan strategieën om organisatieverandering tot een goed einde te brengen. Maar het boek gaat verder. Ervaringsdeskundigen – bestuurders die verandering moesten realiseren in hun organisatie – vertellen hun verhaal. Een titel dekte zelden zo goed de lading als deze: Veranderen van maatschappelijke organisaties. Praktische concepten en inspirerende praktijkverhalen.

Maatschappelijke organisaties moeten zich staande houden in een wereld gekenmerkt door snel op elkaar volgende kenteringen en omwentelingen. Ook de bestuurskunde ontsnapt daar niet aan. Nu we het New Public Management verhaal achter ons gelaten hebben, zorgt de nieuwe nadruk op publieke waarde voor een blik naar buiten. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van maatschappelijke organisaties. Waartoe zijn we op deze aarde? Deze vraag is bestuurders, medewerkers en ketenpartners van maatschappelijke organisaties uiteraard niet vreemd. Maar de vraag naar de zijnswaarde van een maatschappelijke organisatie is nu in relatieve termen geformuleerd. Immers, de nadruk in het publieke waarde paradigma ligt meer op de relatie met de klant, met de burger, met de buitenwereld dan vroeger het geval was. Dit boek erkent de complexe gevolgen die deze maatschappelijke verschuivingen hebben op organisaties. Het helpt de lezer om er betekenis aan te geven en het doet verandering in deze organisaties behapbaar lijken met behulp van de spelmetafoor.

Dat veranderingen van en binnen maatschappelijke organisaties niet in een vacuüm plaatsvinden ligt voor de hand. Wat niet vanzelfsprekend is, is hoe die complexe dynamiek bevattelijk te maken. Enerzijds wijzigt het speelveld van markt, overheid en gemeenschap de rol en positie van maatschappelijke organisaties; anderzijds meten deze organisaties zich geen passieve rol aan, maar (her)vormen ze het landschap mee. Om duidelijk te maken hoe maatschappelijke organisaties in deze context betekenisvol en duurzaam kunnen veranderen, gebruikt Boonstra een tweevoudige strategie.

In het eerste deel van het boek doet hij een beroep op collega-vorsers. De wetenschappelijke onderbouwing van de vele verandermodellen blijft discreet op de achtergrond in eindnoten terwijl de auteurs zowel de buiten- als de binnenwereld van organisaties oproepen. Zo is er aandacht voor de context waarin organisaties zich bevinden (speelveld, belangenspel). Ook belichten de auteurs de realiteit binnen maatschappelijke organisaties (spelpatronen, boven- en onderstroom, werkgemeenschappen) en hoe nieuwe maatschappelijke issues tot verandering nopen (meer klantgericht, niet meer autonoom maar samenwerken binnen netwerk). Dit eerste deel mondt uit in het overkoepelende model van organisatieverandering als spel. Bijzonder is dat het resultaat van dit eerste deel niet iets is in de trant van ‘volg dit recept en alles komt goed.’ Integendeel. Boonstra en coauteurs besteden aandacht aan de nood om de juiste strategie aan de juiste context te verbinden. De visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld diagrammen, woordvelden, tabel met alle veranderstrategieën) houden het geheel overzichtelijk, net als de praktijkvoorbeelden waarmee kinken in de kabel als leermomenten een vertaling krijgen.

Het tweede deel van het boek is helemaal aan de ervaringsdeskundigen overgelaten, met succes. Bestuurders die zelf veranderingen hebben begeleid tonen het nut aan van de spelmetafoor. De overlevingsstrijd van woningcorporatie Rochdale, bijvoorbeeld, illustreert hoe te wegen op de context in een crisissituatie, wat het is om van veranderstrategie te wisselen tijdens het proces, en hoe een terugkeer naar de oorspronkelijke missie de interne legitimiteit terugbrengt. Spirit Jeugdhulp is dan weer een voorbeeld van hoe impact hebben en spelplezier samengaan met als resultaat een flexibele maar duurzame organisatie die zich op de toekomst richt.

Boonstra belicht in een kort derde deel nog eens hoe de spelmetafoor veranderingen in maatschappelijke organisaties kan begeleiden, waarmee hij de lezer een menu aanbiedt van (mogelijke) stappen om te zetten.

Opmerkelijk aan een boek waarin ook de leiders van veranderde organisaties uitgebreid het woord nemen is dat er veel aandacht is voor obstakels, verkeerde keuzes op verkeerde moment en rechtgezette fouten. Samen met de diversiteit aan aangeboden veranderstrategieën en spelregels maakt deze transparantie Veranderen van maatschappelijke organisaties uitermate geschikt voor veranderaars.

Dr. Stefanie Beyens is als Postdoc onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - Public Governance and Management (USBO) van de Universiteit van Utrecht.


Veranderen van maatschappelijke organisaties
8 maart 2017 | Jan Hoogstra

Veranderen is aan de orde van de dag, veranderingen gaan sneller, er is geen moment van rust meer in organisaties. Dit geldt zowel voor profit als voor maatschappelijke organisaties. Jaap Boonstra (samen met enkele co-auteurs) heeft een nieuw boek geschreven, gericht op met name maatschappelijke organisaties.

Naast praktische concepten, wil Boonstra inspirerende praktijkverhalen neerzetten. Is Veranderen van maatschappelijke organisaties daarmee de defacto standaard voor het veranderen van maatschappelijke organisaties?

Werkt veranderen bij maatschappelijke organisaties nu anders dan bij profit-organisaties? Jaap Boonstra geeft in het boek Veranderen van maatschappelijke organisaties, praktische concepten en inspirerende praktijkverhalen een onderbouwing waarom veranderen in maatschappelijke organisaties toch wel andere factoren kent. Met name omgeving, stakeholders en culturele aspecten zijn verschillend, hetgeen ik vanuit mijn praktijk zeker herken.

Deel 1 heeft als titel ‘Veranderen als spel’. Deel 2 is ‘Veranderen als avontuur’ genoemd. Dit zijn interessante metaforen: veranderen als spel en avontuur. Dit geeft een positieve klank, zowel spel als avontuur zijn over het algemeen positieve en leuke dingen. Zo willen de auteurs ook dat we veranderen zien: als iets goeds. Met name de metafoor van veranderen als spel wordt in deel 1 uitgewerkt, daarin wordt in het eerste hoofdstuk het speelveld beschreven. Daarbij wordt de link gelegd tussen overheden gemeenschappen en markten, waarbij organisaties van maatschappelijk belang in een driehoek worden geplot. Maar zonder belangenspel geen wedstrijd, dus daar gaat hoofdstuk 2 over. In dit hoofdstuk worden ook met name de machtsmiddelen van spelers uitgewerkt, van formele machtsbasis tot persoonlijke machtsbasis. Waarbij de spelers varieren van politieke leiders tot vakbond, van manager tot professional. Voor het verkennen van de mogelijkheden van het gebruiken van macht geven de schrijver een methodiek, via probleemperceptie, onderliggende belangen naar machtsbronnen en machtsrelaties.

Om het resultaat optimaal te bereiken zijn spelpatronen nodig, deze worden beschreven in hoofdstuk 3, waarbij meervoudig kijken (vanuit diverse perspectieven) het uitgangspunt is. Ook daar wordt een goed hulpmiddel gegeven. Een relatief nieuw inzicht voor mij was het onderscheid in bovenstroom (bedrijfskundig denken in vorm van doelen, budgetten, uitvoeren, controleren en evalueren) en onderstroom (menselijke behoefte aan zelfstandigheid, billijkheid, erkenning en geborgenheid). Door het combineren van de boven- en onderstroom kan vervolgens een collage van de belanghebbenden worden gemaakt.

In de daarop volgende hoofdstukken wordt de spelmetafoor ietwat losgelaten en gaan de auteurs in op het vormgeven van maatschappelijke organisaties (te vergelijken met teamsamenstelling), het maken van de context en het hebben van impact. Veel daarvan is al bekende theorie, die verder wordt uitgewerkt richting de theorie in de eerste drie hoofdstukken. In hoofdstuk 6 komt alles bij elkaar, dit hoofdstuk vormt feitelijk de kern van het boek.

Elk hoofdstuk beschrijft een stuk theorie, maar wordt vergezeld van voorbeelden uit de praktijkcases zoals deze in deel 2 worden uitgewerkt. Het worden daarmee herkenbare praktijkcases, die steeds meer tot verdieping van inzicht leiden en tot een beter begrip van het punt dat door de schrijvers gemaakt wordt. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting, dat kan voor de mensen met weinig tijd ook interessant zijn om mee te starten en daarna de verdieping te zoeken. Al met al is het boek wel bijna 500 pagina’s, waarvan de helft theorie. Door het lezen van samenvattingen en hoofdstuk 6 kan de lezer snel een beeld vormen van de theorie, waarna de praktijkverhalen de toepassing ervan vormen.

Het tweede deel gaat in op praktijkverhalen. Deze verhalen hebben betrekking op verandertrajecten in diverse sectoren, waaronder de zorg, het onderwijs, woningbouw en semi-publieke sector (brandweer, agentschap Telecom). De praktijkverhalen kennen dezelfde opbouw met een beschrijving van het speelveld, historie, aanpak en tot slot bespiegelingen. Enerzijds is het zeer interessant om deze praktijkverhalen van dichtbij te mogen meemaken, anderzijds constateer ik dat de verhalen worden opgeschreven door direct betrokkenen. Hiervan is het de vraag in hoeverre deze een objectief beeld kunnen geven. Ik zou het boek nog meer toegevoegde waarde toekennen als er door de schrijver nog een objectieve observatie was uitgevoerd, met als uitgangspunt de theorie zoals in het eerste deel beschreven.

De praktijkconcepten maken Veranderen van maatschappelijke organisaties zeker tot een zeer interessant boek, die mogelijk als de defacto standaard gebruikt kan worden, het geeft zeer goede handvatten. Hoewel het praktijkgedeelte mooie inzichten oplevert, denk ik dat daar nog verbeterpotentieel zit.

Jan Hoogstra is zelfstandige, IT-consultant. Hij voert opdrachten uit op het gebied van beoordeling en advisering over IT-gerelateerde onderwerpen in de zorgbranche. Zo is hij programmamanager, projectmanager en adviseur op het gebied van bijvoorbeeld IT-strategie en pakketselecties.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden